Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

 

bylo nalezeno 231 norem

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.1.2010

ČSN EN ISO 9920
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833553
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.1.2010

ČSN EN ISO 11079
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu
Třídicí znak:833556
Účinnost od:1.8.2008

ČSN EN ISO 7243
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
Třídicí znak:833561
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 481
Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
Třídicí znak:833621
Účinnost od:1.11.1994

ČSN EN 482
Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:1.4.2007

ČSN EN 482
Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:833625
Účinnost od:1.4.2007
Platnost ukončena:1.12.2012

ČSN 83 4011
Ochrana ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší. Názvosloví
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834011
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.8.2000

ČSN 83 4501
Ochrana ovzduší. Měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. Základní pojmy, názvosloví a rozdělení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834501
Účinnost od:1.10.1988
Platnost ukončena:1.8.2000

ČSN 83 4511
Ochrana ovzduší. Klasifikace emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834511
Účinnost od:1.12.1982
Platnost ukončena:1.8.2000

ČSN 83 4611
Ochrana ovzduší. Měření tuhých emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834611
Účinnost od:1.1.1983
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 13284-1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 1: Manuální gravimetrická metoda
Třídicí znak:834617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13284-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
Třídicí znak:834617
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 13284-2
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Automatizované měřicí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834618
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 17389
Stacionární zdroje emisí - Prokazování a řízení kvality zařízení automatizovaného monitoringu zachycování prachu
Třídicí znak:834619
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 21877
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda
Třídicí znak:834702
Účinnost od:1.5.2020

ČSN P CEN/TS 17021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami
Třídicí znak:834709
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 14791
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834710
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 14792
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834722
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN EN 14789
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda
Třídicí znak:834730
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 14790
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda
Třídicí znak:834731
Účinnost od:1.8.2017

ČSN P CEN/TS 17405
Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie
Třídicí znak:834739
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 15058
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
Třídicí znak:834740
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 16909
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
Třídicí znak:834743
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 1948-4+A1
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
Třídicí znak:834745
Účinnost od:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 13649
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí
Třídicí znak:834746
Účinnost od:1.7.2015

ČSN P CEN/TS 17337
Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací
Třídicí znak:834748
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 16429
Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry
Třídicí znak:834749
Účinnost od:1.11.2021

ČSN P CEN/TS 17340
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda
Třídicí znak:834752
Účinnost od:1.5.2021

ČSN P CEN/TS 17638
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda
Třídicí znak:834753
Účinnost od:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 17286
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů
Třídicí znak:834763
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 16911-1
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda
Třídicí znak:834773
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 17255-1
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 17255-2
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 17255-3
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:834778
Účinnost od:1.6.2022

ČSN P CEN/TS 15674
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod
Třídicí znak:834788
Účinnost od:1.3.2009

ČSN P CEN/TS 15675
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:834789
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 15267-4
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
Třídicí znak:834790
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 17359
Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem
Třídicí znak:835519
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 14793
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody
Třídicí znak:835560
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 17346
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku
Třídicí znak:835725
Účinnost od:1.12.2020

ČSN P CEN/TS 16976
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Třídicí znak:835733
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN EN ISO 16559
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.3.2015

ČSN P CEN/TS 14588
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838200
Účinnost od:1.10.2005
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN 83 8201
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)
Třídicí znak:838201
Účinnost od:1.9.2005

ČSN EN 14961-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 14961-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 17225-1
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2022
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN ISO 17225-2
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 2: Tříděné dřevní pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN ISO 17225-3
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 3: Tříděné dřevní brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2021

ČSN EN ISO 17225-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN ISO 17225-4
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 4: Tříděná dřevní štěpka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 17225-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-5
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN ISO 17225-6
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN ISO 17225-7
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-7
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 17225-9
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.4.2022

ČSN P CEN/TS 14961
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838202
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN ISO 23343-1
Tuhá biopaliva - Stanovení sorpce vody a její vliv na odolnost tepelně upravených paliv z biomasy - Část 1: Pelety
Třídicí znak:838203
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 15234-1
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 15234-2
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 2: Dřevní pelety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-3
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 3: Dřevní brikety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-4
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 4: Dřevní štěpka pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-5
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN 15234-6
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 6: Nedřevní pelety pro maloodběratele
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.9.2012

ČSN P CEN/TS 15234
Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838204
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN ISO 20023
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích
Třídicí znak:838205
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN ISO 20023
Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838205
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN EN ISO 20024
Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích
Třídicí znak:838206
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 14775
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 18122
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.7.2016

ČSN P CEN/TS 14775
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838210
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 14778
Tuhá biopaliva - Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 18135
Tuhá biopaliva - Vzorkování
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 18135
Tuhá biopaliva - Vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN P CEN/TS 14778-1
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 1: Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN P CEN/TS 14778-2
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Část 2: Metody vzorkování sypkého materiálu přepravovaného nákladními auty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838211
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN ISO 21945
Tuhá biopaliva - Zjednodušená metoda vzorkování pro malé instalace
Třídicí znak:838212
Účinnost od:1.11.2020

ČSN P CEN/TS 14779
Tuhá biopaliva - Vzorkování - Metody přípravy vzorkovacích plánů a vzorkovacích certifikátů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838212
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 14780
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.12.2017
Změny:*A1 4.20

ČSN P CEN/TS 14780
Tuhá biopaliva - Metody přípravy vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838213
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14918
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN ISO 18125
Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN P CEN/TS 14918
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838214
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN EN 15103
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 17828
Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.8.2016

ČSN P CEN/TS 15103
Tuhá biopaliva - Metody stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838215
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN ISO 16948
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.2.2016

ČSN P CEN/TS 15104
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838216
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15105
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN ISO 16995
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.8.2015

ČSN P CEN/TS 15105
Tuhá biopaliva - Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838217
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 15150
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN ISO 18847
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.5.2017

ČSN P CEN/TS 15150
Tuhá biopaliva - Metody stanovení hustoty částic
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838218
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.6.2012

ČSN EN 15149-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 1 mm a většími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 15149-2
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN ISO 17827-1
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 17827-2
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.1.2017

ČSN P CEN/TS 15149-1
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 15149-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN P CEN/TS 15149-3
Tuhá biopaliva - Metody stanovení zrnitostního rozdělení - Část 3: Metoda třídění rotačním sítem
Třídicí znak:838219
Účinnost od:1.9.2006

ČSN EN 14774-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 14774-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN 14774-3
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.3.2016

ČSN EN ISO 18134-1
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 18134-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN ISO 18134-2
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN ISO 18134-3
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.3.2016

ČSN P CEN/TS 14774-1
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 1: Celková voda - Referenční metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 14774-2
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN P CEN/TS 14774-3
Pevná biopaliva - Metody stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838220
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN 15210-1
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN 15210-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.8.2016

ČSN EN ISO 17831-1
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.8.2016

ČSN EN ISO 17831-2
Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.8.2016

ČSN P CEN/TS 15210-1
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN P CEN/TS 15210-2
Tuhá biopaliva - Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838221
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 15148
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.6.2010
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 18123
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.7.2016

ČSN P CEN/TS 15148
Tuhá biopaliva - Metoda stanovení obsahu těkavých látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838222
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.6.2010

ČSN EN 15290
Tuhá biopaliva - Stanovení hlavních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16967
Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.12.2015

ČSN P CEN/TS 15290
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu hlavních prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838223
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků - As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V a Zn
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16968
Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.12.2015
Opravy:*1 7.16

ČSN P CEN/TS 15297
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vedlejších prvků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838224
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15296
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.12.2015

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 16993
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.12.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN P CEN/TS 15296
Tuhá biopaliva - Analytické výpočty pro různé stavy biopaliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838225
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.8.2011

ČSN EN 15289
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN ISO 16994
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.2.2017

ČSN P CEN/TS 15289
Tuhá biopaliva - Stanovení celkového obsahu síry a chloru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838226
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN ISO 21404
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 21404
Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.12.2020
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN P CEN/TS 15370-1
Tuhá biopaliva - Metoda pro stanovení teploty tání popela - Část 1: Metoda stanovení charakteristických teplot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838227
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 16126
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838228
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN ISO 17830
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
Třídicí znak:838228
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 16127
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838229
Účinnost od:1.9.2012
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 17829
Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
Třídicí znak:838229
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 18846
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet
Třídicí znak:838230
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 19743
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu těžkých cizorodých materiálů větších než 3,15 mm
Třídicí znak:838231
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN ISO 20049-1
Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 1: Izotermická kalorimetrie
Třídicí znak:838233
Účinnost od:1.12.2020

ČSN 83 8250
Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838250
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN 16214-3+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 16214-3+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN 16214-4+A1
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.6.2020

ČSN P CEN/TS 16214-2
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
Třídicí znak:838260
Účinnost od:1.5.2021

TNI 83 8300
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 15357
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN EN ISO 21637
Tuhá alternativní paliva - Slovník
Třídicí znak:838300
Účinnost od:1.8.2021

TNI 83 8301
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na použití systémů managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838301
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 15358
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv
Třídicí znak:838301
Účinnost od:1.10.2011

TNI 83 8302
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN 15359
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN ISO 21640
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Třídicí znak:838302
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 15440
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.9.2021
Opravy:*1 2.12

ČSN EN ISO 21644
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.9.2021

ČSN P CEN/TS 15440
Tuhá alternativní paliva - Metoda stanovení obsahu biomasy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838303
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15400
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 21654
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.2.2022

ČSN P CEN/TS 15400
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení spalného tepla a výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838304
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15401
Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti
Třídicí znak:838305
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15401
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838305
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 15402
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 22167
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.11.2021

ČSN P CEN/TS 15402
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu prchavé hořlaviny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838306
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15403
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 21656
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 21656
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.11.2021
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 15403
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu popela
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838307
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN P CEN/TS 15404
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot
Třídicí znak:838308
Účinnost od:1.8.2007

ČSN P CEN/TS 15405
Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket
Třídicí znak:838309
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15405
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení hustoty pelet a briket
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838309
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15406
Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu
Třídicí znak:838310
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15406
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení klenbování hromadného materiálu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838310
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838311
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN P CEN/TS 15407
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H) a dusíku (N)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838311
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15408
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
Třídicí znak:838312
Účinnost od:1.10.2011

ČSN P CEN/TS 15408
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838312
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.10.2011

ČSN EN 15410
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
Třídicí znak:838314
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15410
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838314
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 15411
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
Třídicí znak:838315
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15411
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838315
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15412
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
Třídicí znak:838316
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15412
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838316
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN EN 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
Třídicí znak:838317
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15413
Tuhá alternativní paliva - Metody pro přípravu zkušebního vzorku z laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838317
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN EN 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 21660-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN ISO 21660-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.11.2021
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 15414-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.12.2010

ČSN P CEN/TS 15414-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838318
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 15415-1
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.5.2012

ČSN EN 15415-2
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 15415-3
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.11.2012

ČSN P CEN/TS 15415
Tuhá alternativní paliva - Stanovení zrnitostního rozdělení metodou třídění sítem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838319
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN EN 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.3.2012
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN ISO 21645
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.11.2021

ČSN P CEN/TS 15442
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838320
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2012

ČSN P CEN/TS 15443
Tuhá alternativní paliva - Metody pro úpravu laboratorního vzorku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838321
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu
Třídicí znak:838322
Účinnost od:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15590
Tuhá alternativní paliva - Stanovení potenciální rychlosti mikrobiálního samoohřívání pomocí reálného dynamického respiračního indexu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838322
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.5.2012

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet
Třídicí znak:838323
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P CEN/TS 15639
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:838323
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 21912
Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování
Třídicí znak:838324
Účinnost od:1.10.2021

ČSN EN ISO 22940
Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
Třídicí znak:838325
Účinnost od:1.4.2022

 
 
Reklama