Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Převodník jednotek

Statické výpočty nosníku a konzoly

Výpočet sklonu rampy či střechy: převod stupně, procenta, poměr

Výpočet schodiště

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Reklama


SelectPro™ – SW pro dimenzování a výběr regulačních ventilů Databáze specifických informací o ventilech, médiích, průtocích ...

Reklama


Nový návrhový on-line konfigurátor Je určen pro projektanty, rozpočtáře a pracovníky nabídkových oddělení. Instruktážní video

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet doby ohřevu teplé vody

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Přepočet spotřeby zemního plynu v m3 na kWh

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Partner výpočtu: ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
ReklamaEasySelect KSB
Výběrový software pro všechny aplikace, čerpadla a armatury. Využijete i Program KSBase pro TZB.

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Výpočet povrchu a objemu těles

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Výhřevnosti paliv

Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění

Reklama

EasyControl pro CT 200 - regulace vytápění, detekce přítomnosti osob
EasyRemote pro CW 400 - dálkové řízení vytápění po telefonu          …a další

Reklama

Wienerberger Nástroje a kalkulátory pro střechy – spotřeba, zaměření, vizualizace.
Nástroje a kalkulátory pro zdivo a stropy – konfigurátor domu + průkaz, statika, knihovny.

Směrná čísla roční potřeby vody

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Přepočet tepelného výkonu otopných těles na jiný teplotní spád

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Schematické značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Reklama


Cairo PRO 1.2 je výpočetní program (software) pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla.

Reklama

FENIX

Online softwarová aplikace
pro návrh vsakovacích a retenčních objektů, sestav šachet a uličních vpustí.

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Výpočet a graf ekvitermní křivky

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Výpočet velikosti střešního žlabu

Výpočet denostupňů

Partner výpočtu: SECESPOL

Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Stanovení přibližného průměru komínu

Reklama


Výpočtový program FANselector - pro výpočet a návrh ventilátorů

Reklama

ONLINE kalkulační program Calumen Live pro návrh zasklení. Umožňuje sestavit skladbu skla, u které následně přepočítá parametry.

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Výpočet tlakové ztráty místními odpory

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet průtokového součinitele kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

ReklamaKONFIGURÁTOR SKLADEB – izolace střechy, terasy, spodní stavby

Reklama

merXu.com je prodejní online platforma pro společnosti z regionu střední a východní Evropy působící v sektoru B2B pro malé, střední i velké subjekty.

Převody jednotek SI 01

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Měděné trubky

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

ReklamaProgramy a aplikace pro hydronické výpočty a návrh produktů pro soustavy vytápění a chlazení

Reklama

FENIX
RD s elektrickým vytápěním
Vliv OZE na PENB

Z PENB použijte údaje o RD a spočítejte, jak účinně snížit spotřebu primární energie
z neobnovitelných zdrojů.

Složení atmosferického vzduchu

Hustota suchého vzduchu

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Převody jednotek tlaku

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu

Výpočet tloušťky izolace potrubí proti kondenzaci vodních par

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)

Výpočet doby návratnosti solární tepelné soustavy

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Hypotéční kalkulačka

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)

Ocelové trubky svařované přesné

Porovnání vlastností topných plynů

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výpočet velikosti úpravny vody

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210

Výpočet velikosti lapáku tuků

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Nasákavost obkladových materiálů

Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti

 
 
Reklama