Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Převody jednotek online

Statické výpočty nosníku a konzoly

Výpočet sklonu střechy nebo rampy (převod stupně, procenta, poměr)

Výpočet schodiště

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Reklama

Reklama

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet spotřeby energie a doby ohřevu teplé vody v zásobníku

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Přepočet spotřeby zemního plynu v m3 na kWh

Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Reklama

Reklama

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Výpočet povrchu a objemu těles

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Výhřevnosti paliv

Reklama

Reklama

Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění

Partner výpočtu: REFLEX CZ, s. r. o.

Směrná čísla roční potřeby vody

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Přepočet tepelného výkonu otopných těles na jiný teplotní spád

Odhad tepelné ztráty rodinného domu dle období výstavby

Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla

Reklama

Reklama

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Schematické značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Výpočet velikosti střešního žlabu

Meziroční porovnání otopných období

Výpočet denostupňů

Partner výpočtu: HEXONIC
Reklama

Reklama

Výpočet a graf ekvitermní křivky

Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Stanovení přibližného průměru komínu

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Výpočet spotřeby paliva a produkovaných emisí

Výpočet tlakové ztráty místními odpory

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Reklama

Reklama

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet průtokového součinitele kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Převody jednotek SI 01

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Partner výpočtu: Duco Tech CZ
Reklama

Reklama

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Měděné trubky

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Složení atmosferického vzduchu

Hustota suchého vzduchu

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Reklama

Reklama

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Převody jednotek tlaku

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Reklama

Reklama

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu

Výpočet tloušťky izolace potrubí proti kondenzaci vodních par

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Reklama

Reklama

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Reklama

Reklama

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Reklama

Reklama

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)

Výpočet doby návratnosti solárních kolektorů

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Hypotéční kalkulačka

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)

Porovnání nákladů na osvětlení - žárovka / zářivka / LED

Reklama

Reklama

Ocelové trubky svařované přesné

Reklama

Reklama

Porovnání vlastností topných plynů

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výpočet velikosti úpravny vody

Reklama

Reklama

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210

Produkce tepla a vodní páry osob podle činnosti

Výpočet velikosti lapáku tuků

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Nasákavost obkladových materiálů

Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti

Porovnání nákladů na vaření na plynovém a elektrickém sporáku

Výpočet energetické náročnosti sprchování a koupání ve vaně

Výpočet energetické náročnosti ručního mytí nádobí a mytí v myčce

Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče

Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením

Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče

Výpočet výhřevnosti dřeva v závislosti na jeho vlhkosti

Výpočet přínosu fotovoltaických panelů pro ohřev vody

Výhřevnost plnometru palivového dřeva v závislosti na vlhkosti dřeva

 
 
Reklama