Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Partner výpočtu: RAYCHEM

Převody jednotek online

Statické výpočty nosníku a konzoly

Výpočet sklonu střechy nebo rampy (převod stupně, procenta, poměr)

Výpočet schodiště

Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

Reklama


SelectPro™ – SW pro dimenzování a výběr regulačních ventilů Databáze specifických informací o ventilech, médiích, průtocích ...

Reklama


READy - mobilní odečet měřičů
Unikátní řešení pro dálkový odečet měřičů a optimalizaci distribuční sítě.

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Partner výpočtu: VIEGA

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Partner výpočtu: Quantum

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Přepočet spotřeby zemního plynu v m3 na kWh

Partner výpočtu: ENBRA a.s.

Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Reklama


Projekční servis – odvodňovací žlaby, vsakovací systémy, odlučovače. Kompletní dokumentace vč. výkresů a výpisu materiálu.

Reklama


Software KI REAL pro šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích ve 3D. KI Real obsahuje širokou databázi stavebních materiálů a jejich vlastností.

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Partner výpočtu: ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Výpočet povrchu a objemu těles

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Výhřevnosti paliv

Reklama


Výpočtový program FANselector - pro výpočet a návrh ventilátorů

Reklama


Program RAUCAD TECHCON - tepelné ztráty, vytápění, chlazení, rozvody teplé, studené vody a cirkulace. Dokumentace ve 2D a 3D prostoru.

Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění

Partner výpočtu: REFLEX CZ, s. r. o.

Směrná čísla roční potřeby vody

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Přepočet tepelného výkonu otopných těles na jiný teplotní spád

Odhad tepelné ztráty rodinného domu dle období výstavby

Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla

Reklama

RIGIPSProfikalkuláror Rigips pro ještě snadnější projektování suché výstavby. Umožňuje rychlé vyhledání konstrukce a výpočet spotřeby materiálu.

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Schematické značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Výpočet a graf ekvitermní křivky

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Výpočet velikosti střešního žlabu

Výpočet denostupňů

Reklama


VÝPOČET TLOUŠŤKY LITÉHO POTĚRU
Co potřebujete pro výpočet znát?
Typ stavby * Typ konstrukce podlahy * Tloušťka podkladu

Výpočet oslunění/zastínění okenní plochy

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Stanovení přibližného průměru komínu

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Výpočet spotřeby paliva a produkovaných emisí

Výpočet tlakové ztráty místními odpory

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Partner výpočtu: VIEGA

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles

Reklama

VIEGA
Projekční software pro podlahové vytápění, ústřední vytápění, výpočet tepelných ztrát a návrh vnitřního vodovodu

ReklamaProgramy a aplikace pro hydronické výpočty a návrh produktů pro soustavy vytápění a chlazení

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Výpočet průtokového součinitele kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Převody jednotek SI 01

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Partner výpočtu: Duco Tech CZ

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Reklama


Konfigurátor hydraulických schémat Protherm
Využijte speciální soubor k vytvoření návrhu hydraulického schématu zapojení výrobků Protherm.

ReklamaReflex Solutions Pro - návrh všech výrobků Reflex včetně deskových výměníků a rozdělovačů/sběračů.

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Měděné trubky

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Složení atmosferického vzduchu

Hustota suchého vzduchu

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Reklama


Nový konfigurátor na volbu anglických dvorků (světlíků) Pomůže navrhnout optimální řešení pro prosvětlení a provzdušnění suterénních prostor

Reklama


Návrhový software kompaktních jednotek DUPLEX
Kompletní technický návrh

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Převody jednotek tlaku

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Reklama

Wienerberger Nástroje a kalkulátory pro střechy – spotřeba, zaměření, vizualizace.
Nástroje a kalkulátory pro zdivo a stropy – konfigurátor domu + průkaz, statika, knihovny.

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu

Výpočet tloušťky izolace potrubí proti kondenzaci vodních par

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Reklama

WAVIN

Software Protech a konfigurátory
pro výběr tělesa a přepočet tepelných výkonů.

Reklama

ZEHNDERZEHNDER
Nový online konfigurátor pro snadný návrh radiátoru do koupelny.
Ať už pro sušení ručníků nebo pro vytápění.

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Reklama

FENIX
RD s elektrickým vytápěním
Vliv OZE na PENB

Z PENB použijte údaje o RD a spočítejte, jak účinně snížit spotřebu primární energie
z neobnovitelných zdrojů.

ReklamaKONFIGURÁTOR SKLADEB – izolace střechy, terasy, spodní stavby

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Reklama

EasyControl pro CT 200 - regulace vytápění, detekce přítomnosti osob
EasyRemote pro CW 400 - dálkové řízení vytápění po telefonu          …a další

Reklama

WAVIN

Online softwarová aplikace
pro návrh vsakovacích a retenčních objektů, sestav šachet a uličních vpustí.

Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)

Výpočet doby návratnosti solárních kolektorů

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Hypotéční kalkulačka

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)

Porovnání nákladů na osvětlení - žárovka / zářivka / LED

ReklamaCairo PRO 1.2 je výpočetní program (software) pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla.

Reklama

merXu.com je prodejní online platforma pro společnosti z regionu střední a východní Evropy působící v sektoru B2B pro malé, střední i velké subjekty.

Ocelové trubky svařované přesné

Reklama


Nový návrhový on-line konfigurátor Je určen pro projektanty, rozpočtáře a pracovníky nabídkových oddělení. Instruktážní video

Reklama


Projekční podklady pro návrh a instalaci
tepelných čerpadel vzduch-voda
AC Heating
Convert AW
.

Porovnání vlastností topných plynů

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výpočet velikosti úpravny vody

Partner výpočtu: EuroClean

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210

Produkce tepla a vodní páry osob podle činnosti

Výpočet velikosti lapáku tuků

Partner výpočtu: ACO Česká republika

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Nasákavost obkladových materiálů

Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti

 
 
Reklama