Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Převodník jednotek

Statické výpočty nosníku a konzoly

Výpočet sklonu rampy či střechy: převod stupně, procenta, poměr

Výpočet schodiště

Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci

Výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210

ReklamaProgramy a aplikace pro hydronické výpočty a návrh produktů pro soustavy vytápění a chlazení

Reklama


Cairo PRO 1.2 je výpočetní program (software) pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla.

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet doby ohřevu teplé vody

On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám*

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana ...

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva

Partner výpočtu: ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Reklama


TZB kalkulátory
Kalkulátory pro vaše návrhy systémů vytápění, větrání, chlazení a výměnu vzduchu. Jednoduše a přehledně, na jednom místě.

Reklama


Kalkulační programy:
Dešťová voda
Drenáže, vsak, okapy
Rozvody vody
Průmyslové rozvody www.nicoll.cz

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Povrchy a objemy těles

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Výhřevnosti paliv

Výpočet objemu tlakové expanzní nádoby pro vytápění

ReklamaEasySelect KSB
Výběrový software pro všechny aplikace, čerpadla a armatury. Využijete i Program KSBase pro TZB.

Reklama


Software KI REAL pro šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích ve 3D. KI Real obsahuje širokou databázi stavebních materiálů a jejich vlastností.

Směrná čísla roční potřeby vody

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Přepočet tepelných výkonů otopných těles

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana ...

Reklama


SelectPro™ – SW pro dimenzování a výběr regulačních ventilů Databáze specifických informací o ventilech, médiích, průtocích ...

Reklama


Nový návrhový on-line konfigurátor Je určen pro projektanty, rozpočtáře a pracovníky nabídkových oddělení. Instruktážní video

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Ekvitermní křivky

Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994)

Výpočet velikosti střešního žlabu

Výpočet denostupňů

Oslunění/zastínění okenní plochy

Přepočet veličin při prostupu tepla (U, R)

Stanovení přibližného průměru komínu

Reklama


Software Ventilace
Nástroje pro návrh, projektování a výpočty vnitřního klimatu. Vyberte si: Cadvent/Plugin/Enabler, Dimsilencer nebo LindQST

Reklama


Návrhové a výběrové programy Systemair
Vzduchotechnické jednotky, clony, distribuční elementy, požární technika a další. www.systemair.cz

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Návrh obvodové stěny s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem

Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles

Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa

Zjednodušená bilance solárního kolektoru

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Reklama


Systémové skladby, detaily a další podklady pro snadný a správný návrh hydroizolací plochých střech, spodních staveb a inženýrských staveb

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Převody jednotek SI 01

Průměrné měsíční doby slunečního svitu ve vybraných lokalitách ČR

Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov ...

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Měděné trubky

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Složení atmosferického vzduchu

Hustota suchého vzduchu

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro vybrané lokality

Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B

Lineární interpolace / extrapolace

Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3]

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Převody jednotek tlaku

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb

Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Partner výpočtu: Hydroplast

Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par

Doporučené intenzity osvětlení a odpovídající produkce tepla pro různá pracoviště

Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště dle ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování ...

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02

Průměrné teploty, vlhkosti a entalpie venkovního vzduchu v Praze

Objemové hmotnosti paliv ze dřeva

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Doporučené rychlosti proudění ve vzduchovodech (m/s)

Návratnost solární tepelné soustavy

Teplota v sousedních nevytápěných místnostech dle ČSN 06 0210

Hypotéční kalkulačka

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)

Ocelové trubky svařované přesné

Porovnání vlastností topných plynů

Průměrné venkovní teploty v otopném období pro ostatní lokality

Výběr úpravny vody

Hustota zemních plynů v závislosti na teplotě

Výpočtové teploty zeminy dle ČSN 06 0210

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Nasákavost obkladových materiálů

Použití glazovaných dlaždic podle otěruvzdornosti

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Požadované parametry novostaveb domů s velmi nízkou energetickou náročností programu Nová zelená úsporám

Energeticky pasivní standard dle TNI 730329 a TNI 730330 (2010)

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti

 
 
Reklama