Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy
Zákon č. 283/2021 Sb. - NOVÝ stavební zákon
Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 100/2001 Sb. - o posuzování vlivů na životní prostředí a související předpisy
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy
Zákon č. 90/2016 Sb. - o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a související předpisy
Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
Zákon č. 165/2012 Sb. - o podporovaných zdrojích energie a související předpisy
Zákon č. 180/2005 Sb. - zrušený zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a další předpisy zrušené 1.1.2013
Předpisy týkající se obnovitelných zdrojů energií
Dokumenty týkající se obnovitelných zdrojů energie a úspor energie
Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
Zákon č. 86/2002 Sb. - zrušený zákon o ochraně ovzduší a další předpisy zrušené 1.9.2012
Zákon č. 383/2012 Sb. - o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a související předpisy
Zákon č. 541/2020 Sb. - zákon o odpadech a související předpisy
Zákon č. 185/2001 Sb. - zrušený zákon o odpadech a další zrušené související předpisy
Zákon č. 695/2004 Sb. - zrušený zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a další zrušené související předpisy
Předpisy týkající se ochrany životního prostředí
Zákon č. 388/1991 Sb. - o Státním fondu životního prostředí České republiky a související předpisy
Zákon č. 211/2000 Sb. - o Státním fondu podpory investic a související předpisy (dříve Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení)
Zákon č. 67/2013 Sb. - kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a související předpisy
Zákon č. 72/1994 Sb. - o vlastnictví bytů
Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon a související předpisy
Hygienické předpisy - zrušené v roce 2001
Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy
Zákon č. 320/2015 Sb. - o hasičském záchranném sboru a související předpisy
Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy
Zákon č. 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a související předpisy
Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek a související předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy
Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy
Zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník
Zákon o ochraně spotřebitele
Předpisy, které stanovují výši regulovaných cen, aktuální cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Archiv cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Cenové výměry Ministerstva financí 1995 - 2001
Vybrané předpisy pro plynové kotelny
Směrnice 2010/31/EU
Směrnice 2009/28/ES a související
Právní předpisy používané při činnostech v oboru VÝTAHY

Mohlo by vás zajímat


8.3.2023ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Projednávaná legislativa je důležitá i pro veřejné investory – města a obce ji potřebují pro budoucí výstavbu bytů a městské infrastruktury, pro stát je životně důležitá například pro rozvoj silnic a dálnic, vysokorychlostních železničních tratí či například pro rozvoj energetických projektů.
18.2.2023Ing. Mgr. Radek Matouš, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz jsme připravili přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023. Nicméně je nutné letos počítat s dalšími zásadními změnami, jako bude velká novela zákoníku práce, přijetí zákona o ochraně oznamovatelů nebo novela zákona o zaměstnanosti. Navíc tady máme roční přechodné období (od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024), kdy budou účinné dva stavební zákony. Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a Nový stavební zákon. Ale o tom později v samostatném článku; přípravy faktické změny NSZ budeme sledovat a pravidelně o nich informovat.
26.1.2023Mgr. Natálie Cmíralová, koncipientka, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní odlišnosti výkladu v oblasti zápisu nemovitosti. Rozpor mezi teorií a praxí totiž často přináší zamítavá rozhodnutí katastrálních úřadů ve vkladových řízeních a neúspěšná obrana účastníků těchto řízení před soudem.
18.1.2023Mgr. Viktor Kalabza, KVB advokátní kancelář s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na to, jak k těmto situacím přistupuje současný občanský zákoník a jak k nim přistupoval občanský zákoník předchozí, ve kterých případech se použije „nová“ a ve kterých stará právní úprava, a zda a kdy lze využít institut přestavku i pro „nadstavky“ a „podstavky“…
11.1.2023Mgr. Barbora Šustrová, Mgr. Ing. Martin Mikulka, act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se stručně vracíme k současné zákonné úpravě práva stavby a zejména se zaměřujeme na problematické otázky, které mohou v praxi při využití práva stavby nastat, ale jejichž řešení často explicitně ze zákona nevyplývá či není možné jej ze zákona bez dalšího vyčíst.
10.1.2023Cech topenářů a instalatérů ČR
Pokud jste živnostník (OSVČ), tak vás nepochybně budou zajímat změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění a daní a případně regulace podnikání.
25.12.2022JUDr. Jiří Kubík, MBA, vedoucí oddělení odvolání a stížností odboru stavebně správního města Plzně
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe renomovaným právníkům otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se budeme věnovat novele stavebního zákona, která kromě jiného řeší i podobu systému stavebních úřadů.
18.12.2022Mgr. Tomáš Markvart, právní koncipient, JUDr. David Mašek, Ph.D., advokát, Mašek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na nejčastější spory v rámci stavební přípravy a realizace staveb, a sice na právní povahu účelových komunikací, jakožto nezbytných součástí zamýšlených staveb.
7.12.2022Mgr. Lukáš Šmotlák, Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe renomovaným právníkům otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se blíže zastavíme u staveb stojících na cizích pozemcích a souvisejících otázek ohledně majetkového vypořádání.
13.11.2022Mgr. Bc. Jana Holcnerová, advokátní koncipientka, Invicta, advokátní kancelář
Na základě poptávky čtenářů zveřejňujeme ve spolupráci s právní kanceláří Invicta třídílný seriál o územím plánování. Věříme, že můžeme pomoci s plánováním jak obcím, které se chystají k úpravám, tak stavebníkům a developerům, kteří své plány potřebují sladit s územní regulací. Třetí závěrečný díl se týká námitek a připomínek k územnímu plánu.
19.10.2022Mgr. Bc. Jana Holcnerová, advokátní koncipientka, Invicta, advokátní kancelář, s.r.o.
Na základě poptávky čtenářů zveřejňujeme ve spolupráci s právní kanceláří Invicta třídílný seriál o územím plánování. Věříme, že můžeme pomoci s plánováním jak obcím, které se chystají k úpravám, tak stavebníkům a developerům, kteří své plány potřebují sladit s územní regulací. První díl se týká nástrojů, úkolů a cílů celého procesu.
2.10.2022Mgr. Milan Prieložný, advokát, Mgr. Pavel Kubíska, advokátní koncipient, INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na výškovou regulaci budov na území hlavního města Prahy, a s tím související problematiku Pražských stavebních předpisů.
3.9.2022Mgr. Milan Prieložný, Mgr. Pavel Kubíska, INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát se budeme věnovat povinnostem stavebníků v souvislosti s vodou a novelou vodního zákona.
2.9.2022Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Spolupráce mezi developery a městy, která byla dříve vnímána spíše problematicky, je dnes už dlouhodobým trendem, kdy obě strany aktivně hledají cesty, jak se stát partnery, jejichž společným cílem je rozvoj území. Vhodnou lokalitou pro tento rozvoj jsou často brownfieldy – tedy pozemky či budovy, které čekají na své nové využití.
21.8.2022Mgr. Šárka Valášková Zaplatílková, advokátní koncipientka, HAVLÍČEK & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky, katastru, územních plánů i právních vztahů k pozemkům. Tentokrát se budeme věnovat objasnění zákona o pozemkových úpravách, od jejich zahájení, vymezení účastníků až k průběhu celého řízení.

Právní předpisy


Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

VIDEA 
 
Reklama