Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy
Zákon č. 283/2021 Sb. - NOVÝ stavební zákon
Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 100/2001 Sb. - o posuzování vlivů na životní prostředí a související předpisy
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy
Zákon č. 90/2016 Sb. - o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a související předpisy
Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy
Zákon č. 165/2012 Sb. - o podporovaných zdrojích energie a související předpisy
Zákon č. 180/2005 Sb. - zrušený zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a další předpisy zrušené 1.1.2013
Předpisy týkající se obnovitelných zdrojů energií
Dokumenty týkající se obnovitelných zdrojů energie a úspor energie
Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
Zákon č. 86/2002 Sb. - zrušený zákon o ochraně ovzduší a další předpisy zrušené 1.9.2012
Zákon č. 383/2012 Sb. - o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a související předpisy
Zákon č. 541/2020 Sb. - zákon o odpadech a související předpisy
Zákon č. 185/2001 Sb. - zrušený zákon o odpadech a další zrušené související předpisy
Zákon č. 695/2004 Sb. - zrušený zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a další zrušené související předpisy
Předpisy týkající se ochrany životního prostředí
Zákon č. 388/1991 Sb. - o Státním fondu životního prostředí České republiky a související předpisy
Zákon č. 211/2000 Sb. - o Státním fondu podpory investic a související předpisy (dříve Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení)
Zákon č. 67/2013 Sb. - kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a související předpisy
Zákon č. 72/1994 Sb. - o vlastnictví bytů
Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon a související předpisy
Hygienické předpisy - zrušené v roce 2001
Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy
Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy
Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy
Zákon č. 320/2015 Sb. - o hasičském záchranném sboru a související předpisy
Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy
Zákon č. 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a související předpisy
Zákon č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek a související předpisy
Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce a související předpisy
Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy
Zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník
Zákon o ochraně spotřebitele
Předpisy, které stanovují výši regulovaných cen, aktuální cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Archiv cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
Cenové výměry Ministerstva financí 1995 - 2001
Vybrané předpisy pro plynové kotelny
Směrnice 2010/31/EU
Směrnice 2009/28/ES a související
Právní předpisy používané při činnostech v oboru VÝTAHY

Mohlo by vás zajímat


20.6.2024Ing. Mgr. Lukáš Gamovský, asistent soudkyně Nejvyšší správní soud (NSS)
Kolaudaci lze stručně charakterizovat jako pomyslné razítko, které musí většina staveb obdržet poté, co byly dokončeny a dříve, než začnou být užívány k danému účelu. Problém může nastat v době, kdy se mění pravidla. V rámci naší spolupráce s portálem epravo jsme se zeptali odborníků na změny v právní úpravě a na možnosti obrany proti kolaudačnímu rozhodnutí (souhlasu) ve světle starého a nového stavebního zákona.
9.6.2024Cech topenářů a instalatérů ČR
Stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Stavebník ale bude nadále moci odevzdat vybrané podklady v listinné podobě.
21.5.2024JUDr. Josef Moravec, Mgr. David Dušánek
Řeší vady bytové jednotky váznoucí na společných částech domu SVJ nebo vlastník bytu? Kdo může vady oken reklamovat a rozhodnout o typu nároku z vadného plnění? Otázek je mnoho a na řadu z nich reaguje novela občanského zákoníku. Na zásadní změny v jejím znění jsme se zeptali odborníků v rámci naší spolupráce s portálem epravo.
11.5.2024Mgr. Vojtěch Boldys, LTA Legal
Představujeme společenskou udržitelnost v celém kontextu, včetně vlivu na obchodní korporace a povinnost volených orgánů jednat s péčí řádného hospodáře. V rámci spolupráce s portálem epravo jsme oslovili zástupce advokátní kanceláře LTA Legal, aby zhodnotil vliv a výzvy stále širších požadavků na dosažení udržitelného rozvoje společnosti ve vztahu k podnikatelům a stavebním společnostem.
Foto © TZB-info
4.5.2024Ministerstvo životního prostředí ČR
Nově vzniká povinnost kontinuálního sledování pro potenciální znečišťovatele. Novela zavádí vedení evidence všech výpustí do vodních toků, vznikne nový digitální registr. Zároveň vznikl manuál pro havárie: jasné role, jasný postup.
1.5.2024redakce
Seznamte se s detaily digitálního stavebního řízení, které prezentoval Ing. arch. Klán, ředitel ředitel odboru digitalizace a informačních systémů MMR ČR, na dubnové konferenci Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou připravila redakce TZB-info.
30.4.2024JUDr. Jiří Kubík, MBA, Mgr. David Slováček
Nový stavební zákon by měl v sobě zahrnovat kromě jiného i zapracování připomínek ohledně povolování staveb v režimu dodatečného povolení stavby. V rámci spolupráce s portálem epravo jsme se konkrétně zeptali na obsah komplikované úpravy vnořeného řízení o dodatečném povolení stavby, na jeho dodržování a jak tyto časté problémy řeší nový stavební zákon.
20.4.2024Mgr. Marcela Berčíková, Mgr. Jana Povolná, Ing. Karla Petrová, redakce TZB-info
Změny souvisejí především se změnou terminologie v novém stavebním zákoně, s integrací kompetencí k rozhodování, se změnou koncepce vyjadřování dotčených orgánů a se změnami v územním plánování. O podrobnější informace a komentář jsme požádali zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
19.4.2024Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Frank Bold Advokáti zvou na konferenci k novému stavebnímu zákonu, který bude plně účinný už od 1. července. Experti na právo spolu se zástupci úřadů, developmentu a Ministerstva pro místní rozvoj s vámi budou sdílet pohled na hlavní témata z různých perspektiv, provedou vás klíčovými oblastmi a společně budou diskutovat o tom, jak se na příchod legislativy připravují.
19.4.2024Mgr. Vít Fišer, advokátní koncipient kanceláře Řanda Havel Legal
Představujeme právní úpravu a doporučení ohledně zřizování práva stavby k pozemku obce, včetně rozhodnutí soudu se závěrem, že jakákoliv smlouva, kterou dojde k umožnění jinému subjektu stavět na pozemku obce, musí být schválena zastupitelstvem a záměr ji uzavřít musí být předem zveřejněn na úřední desce, a to pod hrozbou sankce absolutní neplatnosti. Vydáno v rámci spolupráce s portálem epravo.
Foto © fotomek, stock.adobe.com
3.4.2024redakce
Praktické školení vás důkladně připraví na dopad nového stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku na všechny stavby. Tyto zákony začaly definitivně platit od 1. 1. 2024. Nyní jsou podle nich povolovány jen tzv. vyhrazené stavby, od 1. 7. 2024 se jimi již bude řídit i povolování všech ostatních staveb.
30.3.2024redakce
Obec Bašť nedaleko Prahy měla několik set obyvatel a plánovala výstavbu bydlení v nové čtvrti pro téměř tisíc lidí. Výstavba nezačala hned a pak se toho hodně změnilo. Vztahy měst, obcí, developerů, investorů a obyvatel jsou složité.
29.3.2024Ing. Mgr. Petr Náhlovský, Ing. Pavel Zeiner, redakce TZB-info
V rámci konference Vodní toky 2023 jsme se zeptali zástupců Povodí Labe na zkušenosti s odpadovou legislativou při správě vodních toků. Jedním ze základních tezí a cílů právní úpravy odpadového hospodářství je totiž zamezení nežádoucí kontaminace životního prostředí odpadními látkami. Právě vodní prostředí je na případné znečištění velice náchylné a ochrana povrchových a podzemních vod je velmi přísně legislativně vymáhána.
17.3.2024Mgr. Vojtěch Faltus, Mgr. Tereza Žůrková, redakce
V závěru minulého roku představila vláda návrh novely zákona o obalech. Přináší významné změny v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž jednou z nich je rozšíření zálohového systému na další jednorázové nápojové obaly – hlavně na PET lahve a plechovky. Tyto změny mají za cíl snížit množství odpadu a podpořit cirkulární ekonomiku. Na podrobnosti jsme se zeptali v rámci naší spolupráce s portálem epravo zástupců právní advokátní kanceláře Aegis Law.
15.3.2024Mgr. Ing. Jan Kupčík, Ph.D., Advokátní kancelář Schönherr Rechtsanwälte GmbH
Energetický zákon, který nabyl své účinnosti prvním dnem letošního roku, přináší celou řadu komplikací. Podle expertů na energetiku budou mít níže zmíněné faktory pravděpodobně za následek zvýšenou nejistotu a demotivaci investorů a potenciálních prodávajících. Co ovlivňuje nejvíce tato rozhodnutí, jsme se zeptali v rámci naší spolupráce s portálem epravo zástupců advokátní kanceláře Schönherr Rechtsanwälte GmbH.
13.3.2024Jakub Váňa, Regina Hulmanová
Na novinky v oblasti metodiky zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví s cílením na materiálové využití odpadu, omezení spotřeby primárních surovin, snížení dopadů provádění stavebních prací na okolí stavby, ale i na férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost ze strany vybraného dodavatele o průběhu plnění, jsme se zeptali expertů, spolupracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kteří se spolupodílejí na Národní strategii veřejného zadávání České republiky pro období let 2024–2028.
17.2.2024Mgr. Markéta Pekařová, Mgr. Tomáš Kintr, LL.M.
Zásadní změny, které se výrazně dotýkají i pracovníků ve stavebnictví, obsahuje novela zákoníku práce. Nabyla účinnosti s novým rokem 2024. Na podrobnosti jsme se zeptali v rámci naší spolupráce s portálem epravo zástupců advokátní kanceláře Kintr Legal.

Právní předpisy


Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

VIDEA 
 
Reklama