Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK TZB-info

© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021


Žádáme všechny návštěvníky internetových stránek TZB-info, aby se seznámili s těmito pravidly,
která upravují podmínky přístupu a užívání stránek TZB-info.


  Úvodní ustanovení
Autorská práva a ochranné známky
Obsah Stránek TZB-info
Vyloučení odpovědnosti a záruk
Odkazy a propojení s jinými www stránkami
Upozornění pro právnické osoby
Ochrana dat a osobních údajů
Elektronická komunikace
Zásady používání souborů cookie
Platnost a účinnost


Úvodní ustanovení nahoru
 

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek TZB-info (dále jen "Stránky TZB-info") třetími osobami (dále jen "Podmínky").

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky TZB-info (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání Stránek TZB-info.

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek TZB-info s adresou domovské stránky www.tzb-info.cz (www.tzb-info.sk) je společnost Topinfo s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Stránky TZB-info jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice nebo ve Slovenské republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. Topinfo s.r.o. v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek TZB-info není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.


Autorská práva a ochranné známky nahoru
 

Jakékoliv užití Stránek TZB-info nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky TZB-info uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Stránkách TZB-info, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek TZB-info. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Topinfo s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek TZB-info.

Obrazové označení a slovní označení "TZB . info" jsou registrované ochranné známky společnosti Topinfo s.r.o.


Obsah Stránek TZB-info nahoru
 

Veškerý obsah Stránek TZB-info slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek TZB-info byl získán ze zdrojů, které společnost Topinfo s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek TZB-info je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách TZB-info musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách TZB-info.

Společnost Topinfo s.r.o. nečiní žádné technické, právní či ekonomické doporučení nebo analýzu nebo jiné doporučení týkající se obsahu Stránek TZB-info.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách TZB-info nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany společnosti Topinfo s.r.o. ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek TZB-info povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Společnost Topinfo s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek TZB-info.


Vyloučení odpovědnosti a záruk nahoru
 

Každý Uživatel užívá Stránky TZB-info na vlastní riziko.

Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek TZB-info.

Společnost Topinfo s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek TZB-info a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Společnost Topinfo s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek TZB-info a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách TZB-info. Společnost Topinfo s.r.o. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách TZB-info.


Odkazy a propojení s jinými www stránkami nahoru
 

Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek TZB-info, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky TZB-info, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.


Upozornění pro právnické osoby nahoru
 

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Společnost Topinfo s.r.o. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.


Ochrana dat a osobních údajů nahoru
 

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách TZB-info mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Společnost Topinfo s.r.o. jako provozovatel Stránek TZB-info si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost Topinfo s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání Stránek TZB-info poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost Topinfo s.r.o. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách TZB-info, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách TZB-info, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Stránkách TZB-info včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

Společnost Topinfo s.r.o. má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem: a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci Stránek TZB-info a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.
V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Topinfo s.r.o. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Společnost Topinfo s.r.o. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Svá práva má uživatel možnost uplatnit prostřednictvím služeb dostupných po přihlášení nebo písemně prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@tzb-info.cz.


Elektronická komunikace nahoru
 

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.


Zásady používání souborů cookie nahoru
 


Platnost a účinnost nahoru
 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách TZB-info.


Společnost Topinfo s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.


V PŘÍPADE, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE,
OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY TZB-info.

 
 
Reklama