Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Facility management / od 10.11.2021 do 1.7.2024


zpět na aktuální články

1.7.2024
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Monika Doležalová, Ing. Pavel Klika, Ph.D.

Recenzovaný Dochované podrobné údaje o spotřebě otopu (koksu) pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody funkcionalistického bytového domu z 30. let vedly k myšlence porovnat energetickou náročnost těchto domů v době jejich výstavby se současností a sledovat, jak se projevují modernizační zásahy jak do otopné soustavy, tak do vlastní konstrukce bytového domu, a tyto modernizační zásahy kvantifikovat.

28.5.2024
Ing. Radek Šitera

Recenzovaný Příspěvek podává komplexní přehled o vývoji realitního trhu v roce 2023, založený jak na datech z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), tak na datech z veřejných inzerátů. Podrobně jsou analyzovány statistiky prodeje bytů a domů, velikost poptávky po bytech s ohledem na jejich dispozice a meziroční změny realizovaných cen v pěti největších městech České republiky. Ve druhé části článku je představen inovativní nástroj pro výpočet cen nemovitostí od společnosti Valuo Technologies, který je široce využíván profesionály, včetně odhadců, znalců, realitních makléřů a hypotečních specialistů.

28.5.2024
Ing. Jan Tichý, Ph.D., doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Recenzovaný Článek z velké části kopíruje čtvrtou kapitolu knihy Správa dopravní infrastruktury v souvislostech, kterou nedávno vydala VŠLG o.p.s. v Přerově. Celá kniha pak unikátním způsobem zachycuje vazby mezi výstavbou dopravní infrastruktury, její správou a dopravním provozem. Všechny zmiňované pilíře knihy jsou popisovány v ekonomickém kontextu se zaměřením na mnohé informační souvislosti.

13.5.2024
Ing. Stanislav Bedřich

Recenzovaný V příspěvku jsou prezentovány poznatky z evropského projektu RECONMATIC, který nabízí kromě jiného i možnosti efektivního propojení různých přístupů s využitím informací v procesu BIM. Projekt má širší zaměření a představuje radikální změnu v řízení stavebně demoličních materiálů směrem ke stavební výrobě, která dosahuje vyšší cíle využití odpadů. Technologie, které se objevují v tomto projektu, představují pouze část témat, na něž se celý mezinárodní projekt zaměřuje.

16.4.2024
Ing. Aleš Choutka, ředitel EKOLOG jinak

Recenzovaný Článek popisuje roli podnikového ekologa v dodržování environmentálních předpisů v podnicích. Vedle klasických oblastí jako jsou odpadové hospodářství, obalové materiály, chemikálie a prevenci havárií se nově zaměřuje na ESG reporting. Zdůrazňuje trendy směrem k udržitelnému řízení odpadů a cirkulární ekonomice. Text analyzuje strategie prevence vzniku odpadů, trendy a inovace v jejich zpracování. Závěrem akcentuje důležitost vzdělávání a osvěty v této oblasti.

Foto © Fotolia.com
19.2.2024
Bc. Lenka Křížová, dataPartner s.r.o.

Recenzovaný Měnící se prostředí průmyslových podniků ovlivněné příchodem nových technologií se dotýká i údržby. Cílem příspěvku je představení možnosti řízení údržby s pomocí informačního systému, který svými funkcionalitami umožňuje využití všech strategií, tedy kromě korektivní a plánované údržby využívá i preventivní diagnostickou údržbu.

Foto © goodluz, Fotolia.com
8.1.2024
Ing. Soňa Sopóci, CEO, Affida, s.r.o.

Každý lídr sní o motivovaném týmu. V tomto příspěvku se dozvíte o anatomii úspěchu, o tom, proč jsou někteří jedinci úspěšní, o tom, jak úspěch souvisí se schopnostmi a co to skutečně znamená mít schopnosti, o různých typech motivace, jak ji zvýšit a poskytnout podporu.

Foto © lightfield studios, Fotolia.com
19.12.2023
Vladimír Baletka, eFACILITY consulting s.r.o.

Recenzovaný Vlastníci a provozovatelé budov a technických zařízení běžně narážejí na nedostatek vhodné dokumentace, nesplnění legislativních požadavků, a časté chyby v bezpečnostních postupech. Autor podrobně rozebírá různé aspekty, včetně chybějící dokumentace, nevyhovujících oprávnění a školení a nedodržování bezpečnostních norem. Článek také zdůrazňuje význam správného vedení dokumentace a dodržování aktuálních legislativních požadavků pro zajištění bezpečného a efektivního provozu.

Foto © endostock, Fotolia.com
5.12.2023
Juraj Grenčík

Recenzovaný Príspevok predstavuje pojem inžinierstvo údržby tak, ako ho chápe nová európska norma EN 17666:2022 Údržba — Inžinierstvo údržby — Požiadavky. Norma predstavuje inžinierstvo údržby ako oblasť, ktorá využíva kompetentnosti, metódy, techniky a nástroje na vývoj a podporu údržby s cieľom zaistiť, aby objekt (údržby) bol schopný vykonávať požadované funkcie bezpečným, udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom počas celého životného cyklu.

21.11.2023
Ing. Ondřej Vystavěl, Ing. Michal Kuruc, Ph.D., Ing. Alena Berková, Ing. Tomáš Volařík, Ph.D.

Recenzovaný Vyhotovení dokumentace památkově chráněných staveb v komplexní digitální podobě je důležitým krokem v procesu záchrany kulturního dědictví a umožňuje zachování co nejvíce informací o nemovitých kulturních památkách pro budoucí generace. Jednou z možností, jak k této problematice přistoupit, se jeví vyhotovení informačního modelu stavby nemovité kulturní památky. Vlastnímu modelování předchází sběr podkladových dat. Za tuto činnost by měl být v rámci procesu BIM zodpovědný geodet. V současné době se často jedná o geometrické zaměření daného objektu pomocí technologií laserového skenování s následným zpracováním do tzv. mračna bodů, které tvoří základní prostorový podklad pro tvorbu informačního modelu naskenovaného objektu. Standardem by mělo být připojení měření do závazného souřadnicového a výškového systému. Za účelem vizualizace výsledného informačního modelu pro širokou veřejnost se v současnosti stále více uplatňují nástroje herního vývojového prostředí. Uvedená problematika je v příspěvku popsána na případové studii vzniku informačního modelu památkově chráněného objektu Maxmiliánův dvůr v Kroměříži postavené v polovině 19. století olomouckým arcibiskupem Maxmiliánem Sommerau Beckem.

20.7.2023
Ing. David Neužil, Construsoft s. r. o.

Recenzovaný Autora článku jsme se zeptali, jakou výhodu spatřuje ve vyžívání BIM ve stavebnictví a co konkrétně mu poskytuje či neposkytuje přímé propojení s platformou CDE (společné datové prostředí). Jaké jsou jeho výhody a nevýhody, včetně případných ohrožení celého projektu?

6.10.2022
Ing. Viktor Sláma, Ing. Dominik Wallenfels, Ing. Stanislav Hanák, Ing. Jindřich Sláma, Ph.D.

Recenzovaný Na příkladu tří projektů navržených v různých časových obdobích si ukážeme vývoj přípravy projektu od 3D koordinačního modelu přes BIM pasport až po 3D koordinační model projektu skutečného stavu vodohospodářského objektu. Předvedeme datovou strukturou, propojení digitální 3D projektovou dokumentaci s rozpočtem, harmonogramem a zobrazením v GIS včetně připomínkování ve společném datovém prostředí (CDE). Popíšeme také specifika BIM jako součásti zakázky, včetně role zadavatele v tomto procesu. V neposlední řadě zhodnotíme přínosy BIM z pohledu projektanta a ukážeme možné budoucí trendy.

foto © Siemens
13.9.2022
Ing. Petr Dolejš, Ph.D., Ing. Filip Hložanka

Recenzovaný Objektové projektování přináší do vodohospodářské projekční praxe nové možnosti. Obdobně jako kdysi CAD nástroje, integrované inženýrství nyní představuje bránu do světa digitalizace vodohospodářských celků a může být chápáno jako efektivní předstupeň před zaváděním BIM, umožňující tvorbu digitálních dvojčat a provozní optimalizace. Tyto nové postupy mohou otevřít brány vnímání projektu a správy celku v dosud nepoznaných rovinách. Vzhledem k nastupujícím legislativním, ale i obchodním trendům v ČR, lze očekávat zvýšenou poptávku po digitálně zpracovaných projektech v objektové architektuře, umožňující provázaný přístup ke tvorbě a správě dokumentace v jednotlivých fázích životního cyklu technologického celku.

9.8.2022
Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Jana Purnochová, Ing. Jiří Štrupl

Recenzovaný Na základě rozhodnutí vlády ČR se počítá s povinným využitím BIM pro veřejné nadlimitní zakázky postupně od roku 2023. BIM v kontextu vodohospodářské infrastruktury bude mít svoji specifickou pozici, která se bude lišit od pojetí BIM ve stavebnictví (pozemní či dopravní stavby). Vypovídá o tom i potřeba vlastní katalogizace technologických prvků, rozšíření katalogu stavebních prvků SNIM nebo zcela jiné požadavky na detail stavební konstrukce objektu. Potvrdily to pilotní projekty i aktuální zkušenosti se zaváděním BIM v kontextu vodohospodářské infrastruktury.

Bytové domy na Jižním městě v Praze (Foto J. Hodboď)
20.6.2022
Ing. Veronika Dokoupilová, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

Recenzovaný Zpřísňování kritérií ENB a snaha o prosazení komplexního pohledu, nejen potřeby energií spojených s bydlením, ale i místem bydlení, způsobem dopravy atp. ukazují, že současný stav není systémově vyřešený. Splnit nová kritéria i ve stávajících budovách, z nichž mnohé neprošly ani základním zateplením, bude velmi náročné, i když nutné.

28.4.2022
Ing. Aleš Průcha, VUT FAST Brno

Recenzovaný Tento článek se zabývá popisem BIM problematiky, dále zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Obsahuje popis metod ocenění včetně ocenění vybrané konstrukce jednotlivými metodami. Jednotlivé metody jsou poté porovnány s nákladovým způsobem ocenění pomocí RTS BIM.

11.4.2022
Ing. Vlastimil Muroň, Ing. Filip Tomašov, Ing. Vojtěch Vaněk

Recenzovaný Ze srovnání efektivity komunikace mezi klasickým projektováním ve 2D a ve 3D, konkrétně v BIMu, mimo jiné vyplývá problém kompatibility SW. Přechod na BIM, označovaný jako revoluce, se ukazuje spíše evolucí.

Analýza mobilního laserového skenování ve stavebnictví
29.11.2021
Ing. Jakub Nosek, Ing. Petr Kalvoda, Ph.D., Ing. Michal Kuruc, Ph.D.

Recenzovaný Mobilní laserové skenování (MLS) je v současné době běžně využíváno v řadě geodetických aplikací. Zpřesnění bodových mračen MLS se obvykle provádí zvyšováním počtu vlícovacích bodů (VB), které jsou rovnoměrně rozmístěné v rámci mapovaného území. Přesnost bodových mračen lze vylepšit také vícenásobnými průjezdy mobilního mapovacího systému (MMS). Cílem tohoto článku je navrhnout vhodný postup, kterým by bylo možné odstranit lokální deformace bodových mračen MLS. Navržený postup je založený na porovnání bodových mračen z vícenásobných průjezdů MMS. Do míst, kde rozdíly mezi bodovými mračny dosahují větších hodnot, jsou pak cíleně přidávány další VB.

10.11.2021
Ing. Zdeněk Poloprutský, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky

Recenzovaný Tento článek se zabývá možnostmi využití moderních měřických metod a technologií, tj. např. pozemního laserového skenování (TLS) a Image Based Modeling and Rendering (IBMR), geografických informačních systémů (GIS) a informačního modelování budov (BIM) pro zpracování, distribuci a archivaci dat nashromážděných při stavebněhistorickém průzkumu (SHP). Příspěvek se snaží stručně shrnout dosavadní stav autorova poznání a jeho praktické zkušenosti s danou problematikou.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama