Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Facility management / od 1.9.2014 do 3.8.2015


zpět na aktuální články

3.8.2015
Mgr. Luděk Šikola, Advokátní kancelář Šikola a partneři, Mgr. David Štamberk

První část článku obecně pojednává o současné úpravě institutu smlouvy o dílo. Zabývá se problematikou vymezení díla, které oproti předcházející úpravě doznalo změny především v tom smyslu, že již není vyžadováno hmotné zachycení díla, jak tomu bylo před přijetím nového občanského zákoníku. Dále je zde pojednáno o možnostech určení ceny díla, resp. uzavření smlouvy o dílo bez určení jeho ceny. Podrobněji je rozebráno určování ceny rozpočtem, které se uplatní zejména ve stavebnictví.

20.7.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Facility management v rámci EU patrí k jednej z najdôležitejších metód, významne prispievajúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácií. K dosiahnutiu hodnotenie produktov a služieb facility managementu bola vytvorená európska norma 15221-7 Smernica pre benchmarking výkonnosti.

18.5.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Európska norma Facility management má celkove sedem častí. Jednou z najdôležitejších z nich pre meranie priestorov pri prenájme, ale i pre služby facility managementu, v ktorých rozhodujúca je podlahová plocha, je šiesta časť 15221-6 s názvom Meranie plôch a priestorov vo facility managemente.

4.5.2015
Lenka Novotná, Alena Tichá, VUT v Brně, Fakulta stavební

Cílem tohoto příspěvku je přispět k porozumění oblasti outsourcingu jako vhodného nástroje facility managementu a důvodům jeho volby. V závěru bude proveden výzkum formou dotazníkového šetření ohledně využívání této metody mezi středními a velkými českými stavebními firmami.

9.3.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Cílem normy 15221-5 je poskytnout organizacím, které poskytují FM služby, návod na vývoj a zlepšení procesů jako podpory – core businessu. Aplikací normy je možné dosáhnout inovací a zlepšení služeb, čím si organizace vytvoří základ pro další profesionální vývoj a uplatnění v rámci EU.

23.2.2015
Ing. David Sýkora, Ph.D., CSc., Katedra městského inženýrství a stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Množství developerských projektů poslední doby vzniká bez podrobného akustického posouzení, kdy projektant opomíná tuto důležitou oblast budoucího užívání objektu. Cílem českých architektů a projektantů by mělo být přiblížení se moderním zahraničním trendům a klást v administrativních a výrobních objektech větší důraz na akustický komfort a zajištění soukromí uživatelů.

2.2.2015
Ing. Jana Ciencialová, IKA DATA, spol. s .r.o.

Základní data, která jsou potřeba pro výpočet PENB, jsou data z dokumentace stavby. Neexistuje-li dokumentace, je nutné dokumentaci pořídit. Specialista zhotoví zjednodušenou elektronickou dokumentaci, obsahující veškeré informace nutné pro vypočet PENB.

12.1.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Hlavním cílem facility managementu je vytvořit optimální prostředí pro uživatele budovy. To může zajistit kvalitním provoz a údržbu budov. Významným nástrojem pro správce zařízení, který je nositelem efektivní řízení budov z hlediska kontinuálního provozu budovy, je návod k užívání budovy.

22.12.2014
doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.; Ing. Gabriela Kocourková, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení

V současné době je normativní základna pro stavební práce zastaralá a je potřeba ji aktualizovat. Nové technologie a materiály přinášejí do stavební výroby zcela jiné možnosti výkonů a výkonových norem. Článek představuje současnou situaci s využití tradičních i nových metod normování práce ve stavebnictví.

8.12.2014
Ing. Eva Wernerová Beránková, doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

Článek se zabývá jednou z podstatných dokumentací pro provozování stavebních objektů, a to dokumentací skutečného provedení stavby. Cílem článku je představit tuto dokumentaci jako základ pro tvorbu další provozní dokumentace, která neodmyslitelně patří ke každému dobře užívanému a provozovanému objektu. V článku jsou uvedeny možnosti, jak lze dokumentaci využit v praxi a také jak s ní nakládat během životního cyklu objektu. V článku jsou rovněž uvedeny způsoby jejího zpracování a aktualizace.

24.11.2014
CEEC Research

Stabilní ekonomický vývoj, nízké úrokové sazby, ale také příznivá poloha České republiky vůči ostatním zemím regionu, povedou k oživení trhu s byty, kancelářskými prostorami, ale i průmyslovými halami a logistickými parky.

10.11.2014
doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Cílem článku je uvést metody a nástroje, kterými lze hodnotit náklady během provozní fáze životního cyklu staveb. Určování nákladů životního cyklu staveb je důležitou částí každého výstavbového projektu a předběžné stanovení nákladů v provozní fázi životního cyklu přispívá k udržitelnosti budoucího stavebního objektu.

3.11.2014
doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Předmětem článku je stanovení východisek, která byla motivem pro vznik certifikované metodiky „Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu“. Metodika byla vytvořena s cílem formulace postupů a obsahové náplně při zvyšování kvalifikace osob, zabývajících se správou majetku, zj. bytového fondu. Zmíněná metodika je orientována na čtyři skupiny osob, které se správou majetku v oblasti bytového fondu přicházejí do kontaktu.

20.10.2014
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Cieľom štvrtej časti európskej normy Facility management je systémové usporiadanie produktov facility managementu v nadväznosti na ich členenie podľa prvej časti normy 15221-1 s kódovaním jednotlivých produktov facility managementu, a to spôsobom kategorizácie, klasifikácie a použitím štruktúr. Norma ďalej poskytuje princípy alokácie nákladov na produkty facility managementu a štruktúru pre benchamarking (porovnanie) aktivít facility managementu v rámci organizácií v Európe.

29.9.2014
Ing. Michal Frank, Ing. Lenka Smetanová, Ph.D., Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno

Při vytvoření nového výrobku, který má být použitelný pro zvýšení ochrany obyvatelstva i majetku v případě požáru, je nutné splnit všechny předepsané požadavky, jež jsou pro takový výrobek stanoveny. Stěžejní a nezbytnou zkouškou, která je požadována, je zkouška požární odolnosti. Požaduje-li se stanovení požární odolnosti z hlediska ochrany instalací, které slouží k napájení životně důležitých přístrojů a zařízení, jehož selhání by ohrozilo bezpečnost lidí, musí být výrobek navržen a proveden takovým způsobem, aby si zachoval celistvost a izolační funkci během příslušného požárního namáhání.

15.9.2014
Ing. Ilona Šimoníková

O doutnání nebo hoření stohu organického materiálu jako sena, slámy atd. se lze dočíst velmi často. Procesy, jež k těmto jevům vedou, ale netrvají minuty, nýbrž dny až týdny. V tomto článku je proto popsán celý proces samozahřívání vedoucího k doutnání. Vzhledem k dlouhodobosti procesů se lze velmi dobře zaměřit na prevenci, některé z těchto metod jsou zde popsány.

8.9.2014
Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

V předešlých článcích byl prezentován model FMA a jeho verifikace v praxi. Tento článek je zaměřen na prezentaci možných oblastí rozvoje modelu FMA a oblasti facility managementu. Byly detekovány tři hlavní oblasti výzkumu. Tento článek prezentuje první dvě oblasti výzkumu. První oblast výzkumu by se měla zabývat otázkou používání ČSN EN 15 221 v praxi a její použitelností pro detekci FM procesů ve společnosti. Druhou oblastí pro výzkum je metodika členění účetních nákladů na facility management.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama