Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odborné recenzované články

Facility management / od 17.2.2014 do 1.9.2014


zpět na aktuální články

22.8.2014
IFMA CZ

Asociace IFMA CZ si Vás dovoluje pozvat na již tradiční prestižní akci Týden Facility managementu 2014, která se koná ve dnech 10.–14. listopadu 2014 v Praze. Letošní již XIV. ročník nese motto „NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI“. Záštitu nad akcí převzala ministryně pro místní rozvoj paní Věra Jourová a Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy.

14.7.2014
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Kvalita poskytovaných služeb v organizaci (u klienta) je prioritou ve vztahu k jeho hlavní činnosti. Norma STN EN 15221-3 Kvalita ve Facility managementu určuje postup pro stanovení kvality služeb facility managementu. Účelem této části normy je poskytnout návod, jak dosáhnout, měřit a zlepšovat jejich úroveň.

30.6.2014
Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita

Moderní budovy umožňují sjednotit sledování a ovládání různých automatizačních a elektronických systémů do jednoho prostředí, nazývaného BMS (Building Management System). Zatímco v mnohých instalacích BMS hraje roli doplňku, který zejména zvyšuje pohodlí práce, od určité velikosti systému se BMS stává nepostradatelnou součástí provozu budovy.

16.6.2014
Ing. Ilona Šimoníková

První možností ochrany proti poškození technologie při výbuchu je její návrh, aby vydržela tlak, který vzniká při výbuchu, tj. bude odolná výbuchu. Konstrukce odolné výbuchu můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. První skupina jsou konstrukce, jež jsou odolné výbuchovému tlaku, a druhou skupinou jsou konstrukce odolné výbuchovému rázu.

9.6.2014
Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

V předešlých článcích byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu a byl představen pilotní model auditu Facility Managementu. Tento článek je zaměřen na prezentaci výsledků testování pilotního modelu FMA ve středně velké strojírenské společnosti. Testování modelu odhalilo několik komplikací.

26.5.2014
Ing. Michal Frank, Ing. Martina Drdlová, Ing. Vladan Prachař, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 30/65, 61700 Brno

Zkoumané materiály, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, patří do speciální oblasti pokročilých materiálů, jejichž výzkum a vývoj je v dnešní době nezbytný a žádaný. Výběr vhodných plniv a zkoušky základních vlastností materiálů z nich vyrobených určují nejvhodnější materiál pro dané použití.

12.5.2014
Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Prioritným cieľom druhej časti európskej normy je poradenstvo pri uzatváraní dohôd v oblasti facility managementu. Norma je určená pre organizácie, ktoré majú záujem na uzavretí dohody o poskytovaní služieb facility managementu v rámci spoločného európskeho trhu, ale i v rámci domáceho trhu štátu Európskej únie.

28.4.2014
Bc. Martin Hablovič, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství

Provozní řád je dokument, který je součástí provozní dokumentace. Popisuje souhrn určitých pravidel, která stanovují způsoby, jakými bychom se měli chovat k objektu/zařízení a jak jej správně užívat. Tento souhrn a jeho hlavní obsah stanovuje osnova, která určuje několik základních aspektů, které by měl provozní řád obsahovat.

21.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

SW podpora je pro facility management a facility služby velmi široká oblast a využití konkrétních SW prostředků může přinést uživateli řadu výhod, ale při nevhodně zvoleném programu nebo nedostatečném využití jeho potenciálu i nevýhod, znamenající spíše přítěž než přínos.

14.4.2014
Mgr. Adam Kučera, Masarykova univerzita

Moderní budovy obvykle obsahují automatizované řídicí systémy. Tyto systémy lze navzájem integrovat do jednotného prostředí nazývaného BMS (Building Management System). Tato integrace může klást specifické požadavky na použité systémy nebo na propojující infrastrukturu.

7.4.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

Posledních dvacet let přineslo na trhu facility managementu jasnou stabilizaci a klíčové rozdělení a vyjasnění rozdílů, mezi společnostmi, poskytujícími jednu či dvě FM služby a společnostmi, poskytujícími nejen vlastní management, ale zejména poskytující široké spektrum FM služeb.

31.3.2014
Ing. Ilona Šimoníková

Ochrana před výbuchem, jež je označována jako sekundární, zahrnuje opatření, která mají zabránit iniciaci, resp. omezit možnost iniciace nebezpečné výbušné atmosféry. Iniciačními zdroji jsou předměty nebo látky, jež jsou schopny odevzdat takové množství energie, a působí po takovou dobu, že se tím vyvolá zapálení dané směsi hořlavé látky a oxidačního prostředku.

24.3.2014
Ing. arch. Ing. Jan Fridrich, doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing. Pavel Vlček, Ph.D., Ing. Martina Vodičková, Ing. Hana Vaculíková, VŠB TU Ostrava, doc. Ing. Milan Nič, PhD., Ústav súdneho znalectva, stavebna fakulta STU Bratislava

BIM (Building information model – informační model budovy) jako proces je (ve světě) znám od sedmdesátých let, ale se zvyšováním tlaku investorů na snižování nákladů stavby lze předpokládat jeho masivnější využití i u nás. Na velkých stavbách to v budoucnu ani jinak nepůjde.

10.3.2014
Jan Talášek, ATALIAN CZ

Při využívání počítačových programů se přirozeně hovoří o Datech a Informacích. Co vlastně jsou Data? Co to jsou Informace? Jaký mají význam pro facility management? Odpověď na tyto otázky naleznete v článku Data a Informace pro facility management.

3.3.2014
Mgr. Sandra Podskalská, Petr Suchánek, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Nový občanský zákoník s sebou přináší změny i v katastru nemovitostí, který je rovněž nově upraven zákonem č. 256/2013 Sb. Za nejdůležitější považujeme důsledné uplatnění zásady tzv. materiální publicity – na rozdíl od předchozího stavu je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí.

24.2.2014
Ing. Zuzana Holubová, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

V předešlém článku byly prezentovány závěry z literatury a veřejného průzkumu, toto pokračování je zaměřené na představení nového pilotního modelu auditu Facility Managementu. Článek obsahuje výstupy, které budou součástí disertační práce autorky „Model Auditu Facility Managementu“.

17.2.2014
Mgr. Mikuláš Vargic, Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold

Nový občanský zákoník zavádí speciální úpravu odpovědnosti za vady stavby. V určitých případech je spolu se zhotovitelem společně a nerozdílně odpovědný také jeho subdodavatel, technický dozor investora nebo autor stavební dokumentace. Článek rozebírá možné praktické problémy s uplatňováním této úpravy.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama