Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

BIM od roku 2016 v Británii povinný. Co přinese?

Na stavební fakultě v Brně proběhla mimořádná přednáška britského profesora Stephena Lockley, předního experta digitálního modelování budov – BIM (Building Information Modelling). Lockley podal dvouhodinový přehled o BIM, a to zejména s důrazem na blížící se povinnost projektování staveb za veřejné peníze výhradně prostřednictvím BIM. Tato povinnost bude platit na britských ostrovech od roku 2016.

V přednášce představil svou BIM akademii, která se věnuje jednak samotnému projektování, ale také rozvoji samotného systému, osvětě, školení, testování a tréninku odborníků. V neposlední řadě rozvíjí vlastní software pro Building Information Modelling a vede magisterské a postgraduální studium BIM.

Prof. Stephen Lockley – BIM Academy
Prof. Stephen Lockley – BIM Academy

Výhody BIM

Celou přednáškou plynuly základní principy BIM, které jsou často již mezi odbornou veřejností známé. Jednak je to nutná spolupráce profesí již při samotném vzniku koncepce stavby – koordinace základních profesí – architektonické, konstrukční, technického zařízení a dalších. Tato prvopočáteční spolupráce má pozitivní důsledky v úspoře času přípravy stavby, finančních nákladů a zejména v eliminaci nákladných změn staveb před dokončením, víceprací a výraznému omezení reklamací ze strany klienta po předání stavby.

Building Information Modelling však není jen „příprava stavby“. Digitální model stavby má stejné výhody v průběhu provádění stavby a také v průběhu jejího provozování, zejména pro facility management. Lockley hovořil o tom, že se nejedná jen o 3D model. Jednotlivé stupně označil jako 4D, kde je každému elementu přiřazen i čas jako čtvrtý rozměr, 5D zahrnující finance a celý „cost management“ a 6D jako model založený na požadavcích facility managementu, zohledňující cykly údržby, obnovy, a obsahující veškeré charakteristiky jednotlivých konstrukcí a prvků nutných pro jejich provozování atp.

Jako jednu z dalších výhod projektování v BIM připomenul využívání knihoven výrobků. Sám se podílí na vytváření národní knihovny, kdy každý výrobek má integrované podrobné specifikace – rozměrové, fyzikální, cenové a další nutné charakteristiky, které se promítnou do databází konkrétního projektu jednoduše jeho umístěním do stavby.

Velice variabilní mohou být výstupy z BIM pro jednotlivé profese stavebního oboru, požární ochrany, facility managementu a dalších. Lze vytvářet vizualizace pro klienta, fázové plány stavby v čase, dále pak simulace pohybu lidí, modely a schémata pro požární ochranu apod.

BIM v číslech

Profesor Lockley také jmenoval důvody prosazování BIM v číslech:

  • V současnosti 30 % projektů nedodrží rozpočet,
  • pro 92 % klientů jsou pro stavbu neadekvátní výkresy pro zprostředkování informace,
  • 37 % materiálů skončí na stavbě jako odpad v důsledku nedokonalé přípravy a koordinace,
  • 10 % nákladů se vynakládá na změnu stavby.

Při projektování formou BIM se podle Lockleyho ušetří 25 % víceprací na projektu samotném, virtuálně se ihned odhalí a eliminují kolize profesí a konstrukcí. Zajímavou předností je úspora na pojištění a pojistných událostech na budově projektované systémem BIM.

Přednáška na Stavební fakultě v Brně proběhla v rámci iniciativy fakulty podpořit studium BIM a jeho prosazení do stavebnictví i v České republice.

BIM na TZB-info

První informace o BIM na TZB-info jsou z r. 2008, a to z oblasti SW aplikací. V roce 2011 jsme zmínili na TZB-info BIM poprvé v souvislosti s Facility managementem, a to v tématech z akce Týden Facilitxy managementu 2011.
Od roku 2012 spolupracujeme s Odbornou radou pro BIM a jako mediální partner pořádaných akcí se snažíme podpořit medializaci tohoto nového perspektivního směru stavebnictví mezi odbornou veřejností. Stejně tak jsme byli madiálním partnerem akce Revit v praxi, kterou v lednu 2013 pořádalo Občanské sdružení "BIM-Fórum" a která byla určena pro širokou odbornou veřejnost.

BIM jako perspektivní směr u studentů boduje

  • Potěšilo nás, když se BIM objevil i v projektech středoškolských studentů v pátém ročníku soutěže Můj rodinný dům.
  • Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. potvrdil v rozhovoru pro TZB-info, že BIM (Building information modeling), tedy digitální model celku budovy, který popíše všechny vazby v budov, je trendem současnosti. Můžeme v něm sledovat dopady změny parametru jednoho prvku na celek. A jako s perspektivním trendem s ním také již dnes pracují studenti na stavební fakultě ČVUT v Praze.

BIM se věnuje i průzkum českého stavebnictví

O problematice BIM

  • Podle slov přednášejících na konferenci BIM Day 2012 by prosazení Builging Information Modelingu zefektivnilo celé stavebnictví a usnadnilo užívání budov a je chápáno jako způsob, jak zamezit plýtvání nejen veřejných peněz. Jeho prosazení brání zaběhnutý způsob projektování a nezájem investorů. Na rozdíl od ČR bude v blízké době v některých zemích BIM povinným způsobem přípravy a realizace staveb. Více v článku Prosadí se Building Information Modeling do českého stavebnictví?
  • Problematika BIM (Building Information Modeling) je v současné době často diskutované téma. Tak jako každá nová věc má své kritiky i zastánce, proto jsme čtenářům TZB-info nabídli dva pohledy na BIM. Joe Burns, prezident firmy Burns Mechanical ve Filadelfii, je zástupcem kritiků, Profesor Rasso Steinmann z Univerzity aplikovaných věd Mnichov zase říká Buďme chytří s BIM.
  • Rozdílné pohledy na BIM zazněly i na konferenci BIM Day 2012. Podrobnosti viz Konference BIM Day 2012 naznačila cestu. Možná pravě proto, že českou odbornou veřejnost názory na BIM rozdělují, bylo potěšující, že záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty stavební Alena Kohoutková.
  • Pro shrnutí pojmu BIM lze použít slova Ing. Milana Hampla, viceprezident IFMA.CZ: „Výstavbou já rozumím všechny životní cykly stavby od ideového záměru, studie, studie proveditelnosti, umísťování a orientaci stavby, financování a všechny projekční fáze, analýzy a simulace prováděné s modelem, stavebně výrobní fáze, k fázi užívání (to je hlavním smyslem každé stavby), přes renovační a změnové fáze, až po fázi skončení stavby s recyklací použitých materiálů a uvedení místa stavby do původního stavu. Protože komplexní informační modelování používané pro všechny tyto fáze bývá nazýváno BIM, přidržíme se tohoto termínu.“ Více v článku Komplexní model stavby z pohledu FM.