Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zkušenosti dodavatele, investora a developera s BIMem v praxi

Již při první realizaci jsme s BIM ušetřili 5 % z rozpočtovaných nákladů. BIM umožňuje subdodavateli reagovat na změny na stavbě. MPO zavedení BIM zastřeší a bude garantovat v koordinaci s dalšími ministerstvy, institucemi a organizacemi… i to zaznělo na letošním Fóru českého stavebnictví 2015.

BIM a co s ním?


Mezi panelisty diskusního fóra „BIM a co s ním?“ zasedlo hned několik odborníků pohybujících se ve stavebnictví na různých pozicích. Ludmila Kratochvílová, zástupkyně ředitele odboru stavebnictví z Ministerstva průmyslu a obchodu. Barbora Pospíšilová, Innovation Manager, ze společnosti ÚRS Praha. Jiří Košulič, generální ředitel firmy RTS. Leopold Bareš, ředitel společnosti Sipral. Rudolf Vacek, Head of Project & Construction Management ze společnosti PENTA Investments a Miroslav Vyčítal, hlavní stavbyvedoucí Skanska. Diskuzi uvedl a moderoval Petr Matyáš, spoluzakladatel projekčního ateliéru di5 architekti inženýři.

BIM jako nástroj pro „zprůmyslnění“ stavebnictví

Téma diskusního panelu otevřel svým příspěvkem Petr Matyáš z ateliéru di5 architekti inženýři. Ateliér di5 se pohybuje v projekční praxi více než 20 let, z toho několik posledních let tento projekční ateliér rozvíjí ve své praxi principy informačního modelování budov – metodiku BIM.

„Ano,“ to bylo jedno z prvních sdělení Petra Matyáše. Petr Matyáš řekl: „Metodika BIM je princip, pracovní postup, nikoliv software.“ Zmínil především světová čísla týkající se malé efektivity stavebnictví i nutnost inovací, které nutně musí i do českého stavebnictví proniknout. „Zvláště chce-li být i naše stavebnictví do budoucna konkurenceschopné, měli bychom je zprůmyslnit,“ zdůraznil potřebu zavedení BIM Petr Matyáš.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako koordinátor zavádění BIM v ČR

Ludmila Kratochvílová prezentovala oficiální názor Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) k myšlence zavedení metodiky BIM na úrovni státu. Vždyť stát jako veřejný investor je zásadním stavebníkem, který hospodaří se státními prostředky, měl by v tomto ohledu jít příkladem a využít BIM jako nástroj efektivnějšího vynakládání finančních prostředků v investiční výstavbě, které je zmiňováno i v Nové směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU. V zahraničí jsou deklarovány úspory díky nasazení metodiky BIM v desítkách procent. Aktuální informace o zavádění metodiky BIM ve Velké Británie či Francii jsou toho důkazem.

Ludmila Kratochvílová potvrdila, že MPO se rozhodlo převzít zastřešující roli koordinátora pro zavedení BIM v České republice. „Zavedení BIM si totiž vyžádá celou řadu přípravných kroků, které budeme muset na národní úrovni zajistit. Vůbec celé stavebnictví se bude muset na zavedení využití metodiky BIM odpovědně připravit. Musí vzniknout rámce a návody jak BIM aplikovat do praxe. Za tímto účelem bude nutné sestavit tým expertů, kteří se na projektu zavedení BIM budou nutně muset podílet. MPO projekt zavedení BIM zastřeší a bude garantovat v koordinaci s dalšími ministerstvy, institucemi a organizacemi, jichž se zavedení BIM dotkne.“

BIM a veřejné zakázky

Jiří Košulič, generální ředitel společnosti RTS potvrdil, že je potřeba nalézt cestu, která by zpřístupnila informace z projektu rozpočtářům. BIM by mohl v tomto ohledu být právě tím komfortnějším způsobem práce při rozpočtování staveb v blízké budoucnosti. „Po těch letech mám konečně pocit, že bych se mohl dočkat toho, že díky metodice BIM začneme jako rozpočtáři konečně čerpat informace a výměry z projektu.“

BIM ve světě?

Barbora Pospíšilová z pozice společnosti ÚRS Praha jakožto člena organizace Euroconstruct potvrdila optimismus týkající se očekávaného růstu stavebnictví v Evropě. „Indikátory důvěry ve stavebnictví konečně rostou, a jak se tedy připravit na lepší časy? BIM je rozhodně cestou!“ uvedla v úvodu své prezentace Barbora Pospíšilová.

Ve světě je BIM jako nástroj pro předcházení kolizím na stavbě mnohde standardem. Potenciál BIM je však mnohem rozsáhlejší, ve světě je využíván pro Risk management – řízení projektových rizik, ale i eliminace rizik vycházejících ze smluvních vztahů. ÚRS Praha je také členem sdružení ICIS, která sdružuje rozpočtářské organizace z celého světa, kde je metodice BIM věnována také značná pozornost, a to takřka 10 let. Za tímto účelem zorganizovala ICIS vícero průzkumů, které BIM potvrzují jako trend, čím dál více se celosvětově prosazující.

Podle B. Pospíšilové zavedení BIM v žádném případě neznamená konec rozpočtování, ale šanci jak zefektivnit nejen práci rozpočtářů, ale celého projektového týmu. Oblast pátého rozměru informačního modelování budov je tedy aktuálním tématem a výzvou i pro ÚRS Praha, který vyvíjí softwarové nástroje pro rozpočtáře. „BIM je trend, který se v zahraničí objevuje. BIM zavádějí či již využívají úspěšné ekonomiky světa. Pokud by nebyl efektivní, pak by se zcela jistě ve světě neprosadil, tak jak jsme tomu dnes svědky,“ shrnula svůj příspěvek Barbora Pospíšilová.

BIM z pohledu privátního investora

Rudolf Vacek z firmy Penta hned v úvodu objasnil své motivy, proč se jako investor rozhodli pro využití BIM. „O výhodách nás přesvědčil generální projektant, který měl aktivní zkušenost s využitím metodiky BIM. Nyní všechny projekty, které máme na stole, jsou realizovány metodikou BIM.“

Pro Construction Management aplikovaný v náročných podmínkách větších staveb a velkého počtu subdodavatelů se BIM jednoznačně osvědčil. Penta si osvojila BIM ve fázi výstavby. Stavby. Z pohledu investora jde však Penta dál a aktuálně řeší jak data o budově dále využívat v etapě užívání budovy. „Metodiku BIM aktuálně řešíme a chceme zavést také pro etapu užívání budovy – ve Facility managementu.“

BIM z pohledu stavební firmy

Miroslav Vyčítal prezentoval praktické zkušenosti firmy Skanska s BIMem při realizaci administrativní budovy Riverview, která byla kompletně vyprojektovaná a realizovaná metodikou BIM. „První v Česku, protože celosvětově Skanska samozřejmě BIM využívá nepoměrně déle a v zemích jako ve Švédsku, v Norsku, Finsku jsou zkušenosti s BIMem na stavbě nepoměrně větší,“ zdůraznil Miroslav Vyčítal.

Skanska v projektu Riverview figurovala v pozici dodavatele i v pozici developera – investora. Jak již bylo naznačeno, v takovém rozsahu využití BIM se jednalo v případě firmy Skanska o první pilotní projekt v České republice. „Úspory, kterých jsme díky BIMu jako stavební firma dosáhli, se u Riverview pohybovaly na úrovni 5 % pod rozpočtované náklady, a to na pilotní projekt není rozhodně špatné číslo, které jednoznačně hovoří ve prospěch využití BIM na dalších projektech, tedy minimálně těch, za kterými Skanska stojí i jako investor…“ uvedl Miroslav Vyčítal. BIM zkušenosti z projektu Riverview Skanska v tuto chvíli úročí na dalším projektu, na stavbě Corso Court nové centrály Skanska v Karlíně. „Využití metodiky BIM při realizaci stavby Corso Court dále rozvíjíme, lze tedy očekávat, že procentní úspory ještě navýšíme,“ dodal Miroslav Vyčítal.

BIM z pohledu subdodavatele stavby

Leopold Bareš představil BIM z pohledu subdodavatele, specifické výroby stavebních konstrukcí prováděných se strojařskou přesností. Sipral vyrábí a dodává konstrukce obvodových plášťů budov. Sipral jako subdodavatel není nositelem BIM projektu, ale „jen“ jeho článkem, součástí řetězce, který do datového modelu svá data dodává, a samozřejmě z něho data čerpá. Výhoda, která je zjevná, je možnost optimalizace návrhu i možnost reagovat na skutečnosti vyvolané změnami navazujících konstrukcí a to do poslední chvíle, než jde finální návrh obvodového pláště do výroby. Veškerá komunikace probíhá formou digitálního toku dat. Příkladem je nedávná realizace Sipralu – realizace obvodového pláště budovy Nadace Louis Vuitton v Paříži, kde byla metodika BIM využita a jednoznačně se osvědčila. A není to jen digitální tok dat od návrhu do výroby, ale také logistika a sledování on-line stavu zakázky od návrhu přes výrobu dopravu a montáž na stavbě. Právě logistika je jeden z klíčových faktorů, které firmě Sipral pomáhají být efektivní a hlavně fungovat bezchybně.

Téma BIM na TZB-info

 
 
Reklama