Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vláda schválila nové operační programy na období 2014–2020

Dotacím opět svítí zelená!

Uvádíme stručný seznam všech nových Operačních programů schválených vládou na období 2014–2020. Dostáváte tak do ruky základní vodítko pro předběžnou orientaci v oblastech podporovaných dotacemi EU.

Dne 11. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014–2020.

Česká strana navrhla Evropské komisi finální verzi dokumentu, který definuje hlavní oblasti rozvoje České republiky v příštích deseti letech z evropských fondů.

Zanesením finálního textu Dohody o partnerství do informačního systému v Bruselu vstoupila Česká republika do formálního schvalovacího procesu Evropské komise. Současně začalo vyjednávání jednotlivých programů, ze kterých budou v příštím programovém období plynout prostředky k příjemcům v celkové výši skoro 24 mld. EUR (cca 600 mld. Kč).

Očekává se, že všechny programy budou Bruselem definitivně schváleny už na podzim a první výzvy pro podávání žádostí do nových operačních programů budou vypisovány hned na začátku příštího roku.

Nastává tedy nejlepší čas k přípravě nových investičních a rozvojových projektů. Přichází čas na plánování lepší budoucností pro podniky, obce, města a prostředí, v němž žijeme.

Níže uvádíme stručný seznam všech nových Operačních programů schválených vládou na období 2014–2020. Dostáváte tak do ruky základní vodítko pro předběžnou orientaci v oblastech podporovaných dotacemi EU. Usnadní vám správné zaměření rozvojového cíle a přípravy na získání podpory z fondů EU.

Přehled operačních programů na období 2014–2020

OPERAČNÍ PROGRAMPRIORITNÍ OSY

I. OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Předběžná alokace: 4,3 mld. EUR
 1. Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  Záměr: Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím.
 2. Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
  Záměr: Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí.
 3. Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.
 4. Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.
  Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

II. OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

Předběžná alokace: 2,8 mld. EUR
 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj;
 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání;

III. OP ZAMĚSTNANOST

Předběžná alokace: 2,1 mld. EUR
 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly;
 2. Sociální začleňování a boj s chudobou;
 3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce;
 4. Efektivní veřejná správa;

IV. OP DOPRAVA

Předběžná alokace: 4,7 mld. EUR
 1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
 2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
 3. Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

V. OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předběžná alokace: 2,6 mld. EUR

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
OP ŽP navazuje na předchozí období 2007–2013.
 1. Zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní;
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech;
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika;
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu;
 5. Energetické úspory;

VI. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Předběžná alokace: 4,6 mld. EUR

Prioritou IROP-u je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

VII. OP PRAHA – PÓL RŮSTU

Předběžná alokace: 0,2 mld. EUR
 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
 3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 4. Vzdělávání a vzdělanost

VIII. OP RYBÁŘSTVÍ

Předběžná alokace: 0,3 mld. EUR

Globálním cílem Operačního programu Rybářství je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů.
 • PU 1. Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
 • PU 2. Podpora provádění společné rybářské politiky
 • PU 3. Podpora uvádění na trh a zpracování

IX. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Předběžná alokace: 2,3 mld. EUR
 1. Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech;
 2. Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů;
 3. Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství;
 4. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím;
 5. Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu;
 6. Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Zdroj

Autor: Mgr. Alexandra Rýdlová, Euroforum Group, a.s.

 
 
Reklama