Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výzva v rámci programu Rozvoj

MPO ČR vyhlásilo výzvu z programu Rozvoj. Podpora je poskytována na pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. června 2014 výzvu z programu Rozvoj. Informaci, že se tato výzva připravuje a její předpokládané parametry, jsme zveřejnili již 10. května. Nyní uvádíme konkrétní parametry této výzvy.

Příjem žádostí bude probíhat takto:

 • Registrační žádost: 16. 6. 2014 - 16. 7. 2014
 • Plná žádost: 16. 6. 2014 - 1. 9. 2014

Plánovaná alokace:

 • Na tuto výzvu je alokována částka 2 mld. Kč.

Podporované aktivity:

 • Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky (do 50 zaměstnanců) a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky (do 250 zaměstnanců).

Vybrané podmínky:

 • Přijatelný je projekt, jemuž bude přiznána dotace v rozmezí 1 - 30 mil. Kč. Pozor, nejedná se o rozpočet projektu, ale požadovaný rozsah dotace – malý podnik tedy může přihlásit projekt, který má rozpočet způsobilých výdajů v rozsahu cca 2,3 – 66,7 mil. Kč (1 mil./45*100 – 30mil./45*100).
 • Příjemce dotace musí mít ke dni podání žádosti uzavřena minimálně poslední 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
 • Pokud je žadatelem malý podnik, nesmí danou aktivitu realizovat v obci s počtem obyvatel do 2 tisíc.
 • Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace projektu a nejméně 3 let od data jeho ukončení používat zakoupená zařízení v souladu s tím, jak deklaruje v žádosti o dotaci.

Příjemci dotace: Příjemcem dotace mohou být, jak již bylo řečeno výše, malé a střední podniky. O podporu tedy mohou žádat např. i fyzické osoby bez ohledu na to, zda jsou zapsané v Obchodním rejstříku, družstva nebo odštěpné závody. Podstatné však je, aby žadatel:

 • působil v programem podporovaném oboru,
 • danou aktivitu realizoval v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Konkrétní výčet podporovaných oblastí, výčet regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti a další informace o podmínkách programu naleznete na stránkách CzechInvest nebo je můžete získat formou odpovědi na konkrétní dotaz na adrese Euroforum.

Euroforum Group, a.s.
logo Euroforum Group, a.s.

Společnost Euroforum Group, a.s. nabízí optimalizaci čerpání dotací Evropské unie v delším časovém horizontu. Spolupráci (bezplatnou) se zákazníkem začínáme již v době, kdy si formuluje dlouhodobou strategii rozvoje: provážeme plán realizace strategie ...

 
 
Reklama