Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Typy dotačních projektů podporované v rámci OP Životní prostředí 2014–2020

Zlepšování kvality vod a snižování rizika

Vyhlášení prvních výzev OP 2014–2020 očekáváme teprve na začátku roku 2015, ale již dnes se zajímáme o konkrétní možností spolufinancování investičních projektů z dotaci EU. Nastává čas otázek, zjišťování informací o dotacích a upravování firemních investičních plánů tak, aby odpovídaly dotačním výzvám.

Nosná témata OP ŽP jistě patří do časté oblasti zájmu čtenářů portálu TZB-info, proto Vám nyní chceme přiblížit obsah tohoto programu s vodítkem pro konkrétní typy podporovaných projektů.

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů na změny klimatu.

OP Životní prostředí 2014–2020, na základě analýz dosavadního vývoje, současného stavu a trendů, je postavený na těchto 5 prioritách:

 1. Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní;
 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech;
 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika;
 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu;
 5. Energetické úspory;

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ DLE PRIORITNÍCH OS:

1. Prioritní osa – Zlepšování kvality vod a snižování rizika

Cílovou skupinou pro PO 1. je veřejný sektor, cílovým územím celá ČR.

1.1. Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Podpora Unie 430 993 755,– Eur

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • výstavba kanalizace za předpokladu existence ČOV v aglomeraci
 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě
 • výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: veřejný sektor

Typy příjemců: veřejný sektor

 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
 • Statní podniky
 • Fyzické osoby nepodnikající

1.2. Snížení vnosu znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami
 • Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích

Typy příjemců:

 • Obec
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
 • Statní podniky
 • Organizační složky státu

1.3. Zajištění povodňové ochrany intravilánů – zastavených ploch, nebo určených k zástavbě

Podpora Unie 287 329 170,– Eur

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost
 • analýza odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření
 • budování, rozšíření a zkvalitnění výstražných systémů na lokální úrovní, digitální povodňové plány

Typy příjemců:

 • kraj
 • obec
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • vysoké školy
 • veřejná výzkumná instituce
 • fyzické osoby nepodnikající

1.4. Podpora preventivních protipovodňových opatření

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • analýza odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření
 • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovní, digitální povodňové plány

Cílová území: území potenciálně ohrožená povodňovým rizikem a jejich povodí

Typy příjemců:

 • kraj
 • obec
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky

2. Prioritní osa – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

2.1. Snížení emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Podpora Unie 453 819 065,– Eur

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:
Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech:

 • výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek
 • výměna kotle na pevná paliva na nový spalovací stacionární zdroj na plynná nebo kapalná paliva
 • výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo
 • výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: vlastníci rodinných a bytových domů

Typy příjemců:

 • právnické a fyzické osoby

2.2. Snížení emisi stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek:

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
 • pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší:
  • snižování emisí z produkce: tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, vodní clony, skrápění, odprašovací mlžící zařízení
  • skladování a aplikace statkových hnojiv
  • čisticí vozy – pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic
 • rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních energetických systémů v obcích
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií

Cílové území: celá ČR se zaměřením na sídelní útvary (města, obce)

Cílová skupina: vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečištění ovzduší

Typy příjemců:

 • právnické a fyzické osoby podnikající

2.3. Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu:

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší (monitorovací sítě, laboratoře).
 • tvorba, vývoj systémů, databází, softwarů pro hodnocení kvality ovzduší
 • Výstavba a obnova infrastruktury pro sledování meteorologických a klimatologických ukazatelů

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: veřejný sektor

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • organizační složky státu
 • spolky
 • veřejné výzkumné instituce

3. Prioritní osa – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

3.1. Předcházení vzniku odpadu a snížení vlivu nebezpečných vlastností odpadů

Podpora Unie 320 262 317,– Eur

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • podpora a modernizace výrobních technologií, jejichž výstupem bude výrobek volný od nebezpečných látek, nebo s jejich sníženým obsahem
 • podpora realizace nebo modernizace technologií pro omezení množství produkovaných odpadů v podnicích, v rámci primárného nakládání s odpady
 • budování center pro předcházení vzniku odpadů (např. pro nábytek, textil)
 • zařízení pro energetické zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení) či jejich modernizace
 • budování separačních technologií pro plastový odpad s obsahem POP´s s návaznými zpracovatelskými technologiemi

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: kraje, obce města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • spolky
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti
 • občanská sdružení

Fyzické osoby podnikající

3.2. Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
  • systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů,
  • sběrné dvory a sklady komunálního odpadu,
  • systémy pro separaci komunálních odpadů,
  • nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury
 • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
  • kompostárny a jiná vhodná zařízení pro materiálové využití odpadů)
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 • zařízení pro tepelné zpracování odpadů
 • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů
 • výstavba bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů
 • technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (polystyrén, PVC)

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadů, podnikatelské subjekty

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní podniky
 • spolky
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti
 • občanská sdružení

Fyzické osoby podnikající

3.3. Odstranění nepovolených skládek a rekultivování starých skládek

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • odstraňování nepovolených skládek (zvláště chráněné území, evropský významné lokality, ptačích oblastech a NATURA 2000)
 • rekultivace starých skládek (technický nezabezpečených)
 • odstranění (vymístění) nepovolených tzv. černých skládek v chráněných oblastech, u nichž nebudou prokázána závažná rizika pro lidské zdraví či ekosystémy, a to na základě výsledku analýz rizik.
 • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: kraje, města a obce, města a pověřené obce

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti
 • občanská sdružení

Fyzické osoby podnikající

3.4. Odstranění a inventarizace ekologických zátěží

Podpora Unie 115 468 727,– EUR

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst,
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit
 • odstraňování (vymístění) nepovolených tzv. černých skládek prioritně v ZCHÚ a území NATURA 2000
 • sanace a stabilizace objektů úložných míst vyplývající ze „Systému Inventarizace uzavřených a opuštěných úložných míst těžebních odpadů na území ČR a registru rizikových uzavřených a opuštěných míst“

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: subjekty zajišťující odstraňování ekologických zátěží

Typy příjemců: Právnické a fyzické osoby

3.5. Snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení

Podpora Unie 23 088 951,– EUR

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami
 • rekonstrukce chladícího zařízení – změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů
 • protipožární izolace zásobníků LPG
 • vybudování bezpečného stačení vstupních surovin a nových produktů
 • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek
 • rekonstrukce skladu hořlavých kapalin
 • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků
 • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv
 • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií
 • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek
 • znalostní portály – ucelené znalostní systémy nebezpečných chemických látek
 • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií
 • expertní centra REACH pro hodnocení rizik chemických látek
 • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek

Cílové území: celá ČR kromě hl. města Prahy

Cílová skupina: subjekty angažující se v oblasti omezování environmentálních rizik

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • spolky
 • organizační složky státu
 • podnikatelské subjekty

4. Prioritní osa – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Podpora Unie 351 735 069,– EUR

4.2. Posílení biodiverzity

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • zajišťování péče o zvláště chráněna území (ZCHÚ) i lokality soustavy Natura 2000
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
 • budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území Natura 2000

Cílové území: celá ČR kromě hl. města Prahy

Cílová skupina: vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • státní podniky
 • vysoké školy
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů)
 • veřejné výzkumné organizace
 • spolky
 • obecně prospěšné společnosti
 • podnikatelské a nepodnikatelské subjekty

Fyzické osoby

4.3. Posílení přirozených funkci krajiny

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • zprůchodnění migračních barier pro vodní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území Natura 2000
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Cílové území: celá ČR kromě hl. města Prahy

Cílová skupina: vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • kraje
 • obce
 • příspěvkové organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • státní podniky
 • vysoké školy
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů)
 • veřejné, výzkumné instituce
 • spolky
 • obecně prospěšné společnosti
 • podnikatelské a nepodnikatelské subjekty

Fyzické osoby

4.4. Zlepšení kvality prostředí v sídlech

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně:
  • zvýšení efektivity plánování, péče a ochrany zeleně, doprovodných vodních ploch a prvků v sídlech
  • zlepšení životního prostředí v sídlech
  • zlepšení hospodaření se srážkovými vodami s využitím vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech
  • zlepšení klimatických podmínek v sídle díky zvýšení podílu a kvality vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech
  • zvýšení faktoru pohody a zlepšení podmínek pro rekreaci člověka v sídlech

Cílové území: celá ČR kromě hl. města Prahy

Cílová skupina: orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • obce
 • příspěvkové organizace
 • spolky
 • obecně prospěšné společnosti
 • společenství vlastníků jednotek
 • podnikatelské a nepodnikatelské subjekty

Fyzické osoby

5. Prioritní osa – Energetické úspory

Podpora Unie 509 626 952,– EUR

5.1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

PODPOROVANÉ TYPY PROJEKTŮ:

 1. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • zateplení obvodového pláště budovy
  • výměna a renovace, repasace otvorových výplní
  • realizace opatření majících prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody
 2. Podpora více nákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.
 3. Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A. tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací, zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu

Cílové území: celá ČR

Cílová skupina: vlastníci veřejných budov

Typy příjemců:
Právnické osoby:

 • obce
 • kraje
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné instituce
 • vysoké školy
 • školské právnické osoby
 • spolky
 • organizační složky státu
 • obecně prospěšné společnosti
 
 
Reklama