Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální dotační výzva - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Dotaci může čerpat široký okruh potenciálních příjemců: obchodní společnosti, podnikatelé-fyzické osoby a nevýdělečný sektor včetně státního a veřejného.

Dotační program: Operační program Životní prostředí
Výzva číslo: LXII
Oblast podpory: 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, podoblast 2.2
Termín podání žádosti: 30. června 2014

Základní informace o obsahu výzvy
V rámci této výzvy je podporována podoblast 2.2 Snižování emisí, pro kterou je alokována částka 500 mil. Kč. Dotaci může čerpat široký okruh potenciálních příjemců: obchodní společnosti, podnikatelé-fyzické osoby a nevýdělečný sektor včetně státního a veřejného (konkrétně viz níže).

Podporované aktivity/projekty
V oblasti 2.2 je možné dotovat projekty, zaměřené na:

 • rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOx, SO2 a prachových částic,
 • rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí za účelem snížení emisí znečišťujících látek, pro které jsou stanoveny emisní/imisní limity,
 • záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší,
 • technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

Pozn.: Poslední odrážka (snižování emisí čpavku) je využitelná v zemědělství – zapravovače kejdy.

Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje (pouze z nich se počítá výše dotace a musí přímo souviset s realizací projektu) v rámci prioritní osy 2 jsou považovány tyto náklady:
 • v rámci projektové přípravy výdaje na zpracování Žádosti, finanční analýzy, Rozptylové studie, Odborného posudku a Energetického auditu, zpracování Studie proveditelnosti (pokud je vyžadována), komplexní analýzy nákladů a přínosů (Cost benefit analysis – CBA) u velkých projektů,
 • vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která činí max. 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
 • stavební práce a související služby v přímé vazbě s předmětem podpory, zejména pak:
  • stavební úpravy a příprava pozemku pro výstavbu nových energetických zařízení,
  • stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí centrálních a blokových kotelen využívajících převážně fosilní paliva,
  • stavební práce spojené s výstavbou a rekonstrukcí lokálních zdrojů tepla využívajících převážně fosilní paliva, výstavbou rozvodů CZT a přípojek včetně předávacích stanic,
  • stavební práce spojené se zlepšením energetických vlastností obálky budov,
  • náklady na ekologickou likvidaci původního zdroje,
  • náklady na instalaci obnovitelného zdroje energie, pokud jeho jmenovitý výkon nepřesáhne 50 % celkového jmenovitého instalovaného výkonu zdroje, kterého se týká podpora,
  • náklady na rekonstrukci otopné soustavy, která souvisí s rekonstrukcí (náhradou) zdroje vytápění,
  • náklady na realizaci CNG plnících stanic.
 • nákup stavby: v ojedinělých případech lze do způsobilých výdajů zahrnout i nákup staveb, max. však do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu,
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku,
 • výdaje související s přípravou staveniště,
 • zkoušky: způsobilé jsou zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).

Jak velká může dotace být
Obecně může být výše dotace až 90% způsobilých výdajů s tím, že minimální způsobilé výdaje na projekt musejí být ve výši 500 tis. Kč.

Příjemci dotace
Příjemce dotace může být jak ze soukromého, tak i státního/veřejného sektoru, včetně státních podniků. Konkrétně to mohou být: obchodní společnosti (nezávisle na tom, zda v nich má stát podíl nebo ne), podnikatelské subjekty – fyzické osoby, družstva, obce a města, resp. jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky/organizace, ČR prostřednictvím organizačních složek státu, resp. jejich příspěvkové organizace, občanská sdružení, veřejné a státní vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

 
 
Reklama