Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

MZe vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“

I. výzva ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.
Nyní uvádíme konkrétní parametry této výzvy.

Příjem žádostí:

Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014 do 15:00.

Alokace:

1 mld. Kč. V případě překročení alokace výzvy bude termín pro podávání žádostí rozhodnutím poskytovatele dotace zkrácen. Omezení v rámci výzvy:
 • Do programu budou zařazeny pouze ty projekty, které doloží pravomocná stavební povolení.
 • Realizace akce (projektu) tj. dokončení akce (tj. zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2017
 • Maximální uznatelné náklady (NSTČ) na 1 připojeného trvale hlášeného obyvatele u podprogramu 129 252 nepřekročí 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů a u podprogramu 129 253 nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací.
Oblasti podpory:
 • výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),
 • výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody v obcích do 1000 obyvatel (podprogram 129 252),
 • výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích do 1000 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50% obyvatel obce)
 • výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojena s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 253),
 • dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích do 1000 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 129 253).
Oprávnění žadatelé:
 • obce,
 • svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku.
Výše podpory:
 • v rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci v maximální výši 50 mil. Kč,
 • pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70% z NSTČ,
 • pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65% z NSTČ,
 • pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60% z NSTČ.
Informace k Pravidlům programu 129 250:

Podpora poskytnutá podle těchto Pravidel je účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování nebo u kterých investor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí, popř. o vydání povolení ke zkušebnímu provozu. V tomto případě se podpora poskytuje u rozestavěných staveb pouze na dofinancování neprostavěných NSTČ.
Projekt bude hodnocen jako celek.

Registrace do dotačního programu pro obce

Po registraci bezplatně podáme pro Váš projekt žádost o zařazení do Programu MZe 129 250, který je zaměřen na podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury ČOV, kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu.
Interaktivní formulář

 
 
Reklama