Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak se změní struktura Operačních programů (OP) v období 2014 – 2020

Operační program Životní prostředí se bude týkat zejména kvality vody a ovzduší, odpadů, ochrany před povodněmi a energetických úspor. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zejména výzkumu a vývoje, podnikání, nakládání s energií a informačních a komunikačních technologií.

Významné změny doznají tzv. Regionální operační programy, jejichž řízení bude zcentralizováno pod Integrovaný operační program. (Viz ř. 1 tab 1)


Tab. 1 – změna struktury Operačních programů v období 2014-2020Předpokládáme, že firem z oblasti TZB se týkají nejvíce dotace OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní uvedeme výčet vybraných aktivit, které budou v rámci těchto OP podporovány:Struktura vybraných OP a jejich zaměření

OPŽP Životní prostředí - 6 Prioritních os:

PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací
 • implementace opatření vedoucích k efektivnímu využívání vody ve všech sektorech (snižování ztrát vody, úsporné systémy apod.)
 • výstavba a rekonstrukce úpraven vody a vodovodů
PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • podpora nízkoemisní nebo bezemisní výroby tepla
PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • odstraňování ekologické zátěže, sanace
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další využití odpadů
PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • posilování ekologické stability krajiny, včetně podpory opatření snižujících erozi
 • posílení biodiverzity
 • vzdělávání a osvěta v ochraně přírody a krajiny
PO5 Energetické úspory
 • zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
 • efektivnější využívání energií (modernizace osvětlení a vytápění, regulace, energetický management a pod.)
 • zavedení technologií na využívání odpadního tepla
 • výměna zdroje tepla v budovách za bezemisní nebo nízkoemisní (včetně rekonstrukce otopných a vzduchotechnických soustav)
PO6 Technická pomoc
 • aktivity, vedoucí k publicitě a informovanosti

OPPI - Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - 5 Prioritních os:

PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center
 • realizace projektů aplikovaného výzkumu ve spolupráci firem a výzkumných institucí
 • zavádění nových inovativních výrobků a služeb (pilotní výrobní linky)
 • zvyšování efektivnosti výrobních procesů
PO2 Rozvoj podnikání a konkurensceschopnosti malých a středních firem
 • nákup nových technologií
 • rekonstrukce stávajících chátrajících objektů na moderní výrobní objekty
 • konzultační podpora účasti na výstavách a veletrzích
 • podpora vzdělávání zaměstnanců (nové technologie, nová legislativa)
PO3 Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin
 • zvýšením energetické efektivnosti budov (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie)
 • podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících výroben elektřiny a tepla
 • zlepšování tepelně technických vlastnost budov
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 • zvýšení pokrytí vysokorychlostním Internetem
 • tvorba nových ICT řešení a vytváření sdílených služeb
 • vytváření energeticky úspornějších datových center
PO5 Technická pomoc
 • semináře (informativní, výměna zkušeností apod.)
 • analýzy stavu čerpání dotací

Kontakt na autora: RNDr. Jiří Kopačka

 
 
Reklama