Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Osvětlení pracoviště

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) neřeší jen školení, úrazy, revize, rizika atd., ale ve spolupráci s hygienou se zabývá i požadavky na osvětlení pracoviště. Stěžejním předpisem v této oblasti je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, které se v paragrafu 45 zabývá osvětlením pracoviště.

Konkrétně uvádí, že na osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlení (ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory). Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.

POZOR! Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit.

Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

  1. denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenostix) Dy), minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %,
  2. celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

  1. denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,
  2. doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

x) Osvětlenost a její rozložení v místě zrakového úkolu a v jeho bezprostředním okolí mají velký vliv na to, jak rychle, bezpečně a pohodlně osoba vnímá a vykonává zrakový úkol.
Všechny hodnoty osvětlenosti uvedené v normě ČSN EN 12464-1 jsou udržované osvětlenosti a zajišťují potřebnou zrakovou pohodu a zrakový výkon.
Doporučená řada osvětlenosti poskytující vnímatelné rozdíly (v luxech) je podle EN 12665:
20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1 500 – 2 000 – 3 000 – 5 000.

y) Základním kvantitativním kritériem pro hodnocení osvětlenosti denním světlem je činitel denní osvětlenosti D [%]. Je definován jako poměr osvětlenosti E [lx] dané roviny v interiéru k současné horizontální exteriérové osvětlenosti EH [lx]. V podstatě se dá říci, že hodnota činitele denní osvětlenosti určuje, kolik procent z venkovní osvětlenosti se dostane do interiéru.
Každý bod interiéru je osvětlen kombinací tří složek – přímým oblohovým světlem, světlem odraženým od venkovních překážek a světlem odraženým od vnitřních povrchů místnosti. Hodnota činitele denní osvětlenosti je proto složena z oblohové složky DS [%], vnější odražené složky De [%] a vnitřní odražené složky Di [%]. Při volném nestíněném horizontu může být De rovna nule stejně tak, jako DS v případě husté zástavby.

Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle odstavců výše, se může zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště

  1. pouze s nočním provozem,
  2. které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu,
  3. jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,
  4. na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,
  5. kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

Na pracovištích uvedených výše, na kterých je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností Ēm = 300 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů (ČSN EN 12464-1). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti.

Velkým problémem je absence denního osvětlení zejména v nákupních centrech. Mnoho center je postaveno takovým způsobem, že na plášti budov je minimum oken (nebo dokonce žádné), často jsou přítomny jen světlíky ve střeše, kterými denní světlo osvětluje pouze chodby nákupních center, zatímco jednotlivé obchody jsou osvětleny pouze umělým osvětlením. Bohužel v těchto případech to nejvíce odnášejí samotní zaměstnanci, neboť zraková zátěž je v těchto případech velká. Někdy je potřeba přijmout i takové opatření, že se zaměstnanci budou častěji střídat (např. po čtyřech hodinách). Tato situace je ale zase nevyhovující pro zaměstnavatele, kteří kvůli takovému to opatření musejí sehnat dalšího zaměstnance např. na zkrácený úvazek.

Nařízení vlády v rámci BOZP také stanovuje, že osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážejících světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci řeší i to, že zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.

Tabulka 1 – Přehled udržované osvětlenosti ve vybraných prostorách

Prostor (činnost)Udržovaná osvětlenostz) Ēm (lux)Prostor (činnost)Udržovaná osvětlenostz) Ēm (lux)
Komunikační prostory a chodby100Kadeřnictví500
Nakládací rampy a místa150Šperkařství – výroba šperků1000
Odpočívárny100Prádelny a čistírny – praní a čištění300
Ošetřovny500Administrativní prostory – zakládání dokumentů, kopírovaní atp.300
Regálové sklady – uličky bez obsluhy20Administrativní prostory – psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat500
Regálové sklady – uličky s obsluhou150Administrativní prostory – recepce300
Pekárna – příprava a pečení300Šatny, toalety200

z) za určitých okolností je třeba hodnotu udržované osvětlenosti zvýšit