Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela zákona o specifických zdravotních službách – část 2.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a lékařské prohlídky – dvě části, které se navzájem propojují a souvisí jedna s druhou. Touto větou začínal minulý článek, který se zabýval novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jelikož minulý článek byl spíše obecnějšího charakteru a vznikla z něj řada otázek, pojďme se dnes podívat na jedno hodně zajímavé téma, kterým je platnost lékařských posudků.


© Fotolia.com

1. díl článku naleznete ZDE.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a lékařské prohlídky – dvě části, které se navzájem propojují a souvisí jedna s druhou. Touto větou začínal minulý článek, který se zabýval novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jelikož minulý článek byl spíše obecnějšího charakteru a vznikla z něj řada otázek, pojďme se dnes podívat na jedno hodně zajímavé téma, kterým je platnost lékařských posudků.

Podle § 42, odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby. Podle § 43 téhož zákona musí být posudek vydán, nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti (jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti k práci).

Je důležité vědět, že ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována. Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal, a poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1.

POZOR! Jde-li o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, lze posudkový závěr, že je posuzovaná osoba zdravotně nezpůsobilá, uvést v lékařském posudku pouze v případě vstupní lékařské prohlídky; v ostatních případech se uvede závěr, že posuzovaná osoba pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci.

§ 46 odst. 1 výše uvedeného zákona zní: Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to poskytovateli uvedenému ve větě první. Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl.

Proč je potřeba tohle všechno vědět a mít na paměti? Je to důležité zejména pro personalisty a osoby, které posílají zaměstnance na vstupní nebo periodické prohlídky. Nejde totiž z hlediska výše citovaného zákona a BOZP poslat zaměstnance na např. vstupní prohlídku a ještě ten den po něm chtít, aby hned začal pracovat. Podle zákona č. 373/2011 Sb. totiž:

Právní účinky lékařského posudku

 1. se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem jeho prokazatelného předání,
 2. se závěrem o zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku, nastávají pro osobu, které byl předán, dnem, kdy končí platnost předcházejícího posudku, nejdříve však dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 3. o zdravotním stavu nastávají pro osobu, které byl předán, dnem uplynutí lhůty pro podání návrhu na jeho přezkoumání nebo dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o potvrzení posudku správním úřadem, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

V případě, kdy se oprávněná osoba vzdá podle § 46 odst. 1 práva na přezkoumání lékařského posudku se závěrem podle písmene b) nebo c), nastávají právní účinky tohoto posudku prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy tak učinila poslední z nich.

Takže pokud mám zaměstnance na vstupní prohlídce jeden den, právní účinky lékařského posudku nastávají až další pracovní den, ovšem pouze za předpokladu, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý a on i já jako zaměstnavatel se vzdáme práva na odvolání v ten den, kdy byl zaměstnanec na lékařské prohlídce.

Pojďme si to vysvětlit na několika příkladech:

 1. Zaměstnanec jde na vstupní LP dne 8.1.2018. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý. Zaměstnanec i zaměstnavatel se 8.1.2018 vzdají práva na odvolání. Zaměstnanec může nastoupit do zaměstnání dne 9.1.2018.
 2. Zaměstnanec jde na vstupní LP dne 8.1.2018. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý. Zaměstnanec se 8.1.2018 vzdá práva na odvolání. Zaměstnavatel se vzdá práva na odvolání 12.1.2018 (pátek). Zaměstnanec může nastoupit do zaměstnání až 15.1.2018 pondělí).
 3. Zaměstnanec jde na vstupní LP dne 8.1.2018. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně způsobilý. Zaměstnavatel ani zaměstnanec se nevzdají práva na odvolání. Zaměstnanec může nastoupit do zaměstnání až 23.1.2018.
  Obdobné příklady platí i pro zaměstnance, který jde na periodickou prohlídku, tam je jen rozdíl ten, že práva na odvolání se lze vzdát i v případě, že závěr lékařského posudku zní, že je zdravotně způsobilý s podmínkou, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně (např. nošení brýlí).
 4. Zaměstnanec jde na lékařskou prohlídku 8.1.201. Ještě ten den mu lékař vydá lékařský posudek se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý (u vstupní prohlídky), dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost nebo má zdravotní způsobilost s podmínkou, která je stanovena poprvé. V tom případě právní účinek lékařského posudku nastává 8.1.2018.
 5. Zaměstnanec jde na lékařskou prohlídku 8.1.201. Lékařský posudek mu lékař prokazatelně předá 14.1.2018, a to se závěrem, že zaměstnanec je zdravotně nezpůsobilý (u vstupní prohlídky), dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost nebo má zdravotní způsobilost s podmínkou, která je stanovena poprvé. V tom případě právní účinek lékařského posudku nastává 14.1.2018.

No a protože oblast BOZP není tak jednoduchá a jednoznačná, chtěli bychom upozornit ještě na další důležitou věc ohledně platnosti prohlídek, zejména pak posílání na periodické prohlídky. Vyjděme z § 43 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., který říká: Pro účely posouzení dalšího trvání zdravotní způsobilosti lze lékařskou prohlídku posuzované osoby provést nejdříve 90 dnů před koncem platnosti dosavadního lékařského posudku, jehož časová platnost se nemění, pokud posuzující lékař nezjistí změnu zdravotního stavu vedoucí k vydání lékařského posudku se závěrem o zdravotní nezpůsobilosti, dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou, která je stanovena poprvé.

Takže:

 1. Mám zaměstnance do 50 ti let v kategorii práce 1. Na periodické (případně vstupní) lékařské prohlídce byl dne 1.6.2017. Na další periodickou (po 6-ti letech) může jít nejdříve 90 dnů před datem 1.6.2023. Pokud bude závěr lékařského posudku znít, že je zdravotně způsobilý, nebo zdravotně způsobilý s opakující se podmínkou (u periodické prohlídky), tak nový lékařský posudek začíná platit až 1.6.2023, i když byl na prohlídce třeba 15.4.2023. Další prohlídka by pak zase byla nejpozději 31.5.2029. Toto ovšem platí v případě, že se zaměstnavatel i zaměstnanec vzdají práva na odvolání…
 2. Mám zaměstnance do 50 ti let v kategorii práce 1. Na periodické (případně vstupní) lékařské prohlídce byl dne 1.6.2017. Na další periodickou (po 6-ti letech) může jít nejdříve 90 dnů před datem 1.6.2023. Pokud bude závěr lékařského posudku znít, že je zdravotně způsobilý s novou podmínkou, tak lékařský posudek začíná platit ten den, kdy prokazatelně převzal lékařský posudek, a to např. 15.4.2023! Další prohlídka by pak zase byla nejpozději 14.4.2029…
 3. Mám zaměstnance do 50 ti let v kategorii práce 1. Na periodické (případně vstupní) lékařské prohlídce byl dne 1.6.2017. Na další periodickou (po 6-ti letech) může jít nejdříve 90 dnů před datem 1.6.2023. Pokud bude závěr lékařského posudku znít, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost, tak lékařský posudek začíná platit ten den, kdy prokazatelně převzal lékařský posudek, a to např. 15.4.2023!

Jak vidíte, problematika platnosti lékařského posudku je trochu složitější, ale věříme, že se v ní budete orientovat a v oblasti BOZP Vám tato problematika nezpůsobí žádný větší oříšek.

 
 
Reklama