Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Datum: 28.4.2017  |  Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP  |  Organizace: CIVOP, s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součástí práce ve výškách a nad volnou hloubkou, neboť při této činnosti vzniká velké procento těžkých pracovních úrazů, bohužel i smrtelných.

Za práce ve výškách se dle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, rozumí:

  1. pracoviště a přístupové komunikace nacházející se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,
  2. všechny ostatní pracoviště a přístupové komunikace, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Na všech těchto pracovištích a přístupových komunikacích zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu").

Bezpečnost práce se v případě ochrany proti pádu zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

POZOR! Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

POZOR! Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele.

Práci ve výškách a nad volnou hloubkou mohou vykonávat pouze zaměstnanci zdravotně a odborně způsobilí.

Co se týká zdravotní způsobilosti, tak vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, stanovuje, že ti zaměstnanci, kteří vykonávají práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu, jsou povinni absolvovat lékařskou prohlídku v intervalu 1x4 roky, je-li jim do 50 ti let a 1 x 2 roky, pokud je jim nad 50 let. Tento interval je dán tím, že výše uvedená práce je dle vyhl. č. 79/2013 Sb. činností, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. POZOR! V lékařském posudku musí mít zaměstnanci uvedeno, že pracují ve výškách a nad volnou hloubkou (nad 10 m)! *

* aktualizace k 14.5.2018
V 4/2017 platila vyhl. č. 79/2013 Sb., kde bylo stanoveno:
Rizikový faktor: Práce ve výškách nad úrovní terénu a nad volnou hloubkou nad 10 metrů, kdy je nutné použít prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné prostředky proti pádu.
Od 12/2017 byla novela vyhlášky, a nově je:
Rizikový faktor: Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu.
Takže v současnosti se za rizikový faktor považuje práce ve výškách, kdy je nutné použít OOPP proti pádu. Podmínka 10m byla vymazána.

Práce ve výškách
Obrázek 1 - NV č. 362/2005 Sb. uvádí, že zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zde je vidět, že zaměstnavatel tuto povinnost porušil a zaměstnanci jsou vystaveni riziku pádu z výšky.

Odborně způsobilí zaměstnanci jsou ti, kteří řádně a pravidelně absolvují v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a to zejména, pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. (POZOR! Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky).

Co se týká četnosti školení, tak dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.

Přestože si zaměstnavatel četnost školení určuje sám, důrazně upozorňujeme, že práce ve výškách je prací rizikovou a školení se doporučuje opakovat 1 x ročně.

V rámci školení musí být zaměstnanci seznámeni i s riziky, které jim při práci ve výškách a nad volnou hloubkou hrozí, s opatřeními a s povinností používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Pro práci ve výškách se nejčastěji jako OOPP používají různé jistící lana, postroje, zachycovače pádu atd. a s jejich použitím musí být zaměstnanci prokazatelně seznámeni!

POZOR! Vzhledem k tomu, že výrobky určené k ochraně proti pádu z výšky patří do třídy III, kde jsou zahrnuty všechny výrobky chránící před smrtelným nebezpečím nebo nebezpečími, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví, musí dle evropské směrnice 89/686/EHS všechny OOP chránící před pádem z výšky podléhat certifikaci.

BOZP samozřejmě nezapomíná ani na provádění kontrol a  revizí OOPP proti pádu. V rámci školení by měl školitel důrazně upozornit zaměstnance, že uživatel je povinen zkontrolovat OOPP před každým použitím! Je důležité ověřit funkčnost, stav opotřebení a identifikovat případná poškození. Poškozený výrobek nepoužívat!

Pokud vznikne jakákoliv pochybnost o bezpečnosti výrobku, je nutné provést revizi. Revize by měly být prováděny osobami znalými nebo osobami pověřenými výrobcem.

Ve velké většině případů se revize provádějí v periodách stanovených výrobcem – nejčastěji 1 x 12 měsíců od data výroby nebo od data prvního použití.

Za práci ve výškách se považuje i práce na žebříku. Na tuto problematiku se zaměříme v jednom z dalších článků.

 

Hodnotit:  

Datum: 28.4.2017
Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP   všechny články autora
Organizace: CIVOP, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

technická podpora výrobců

Normy

Knihovna FM

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czKdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?Opuštěnou sklárnu u Teplic nahradí moderní průmyslový areálŽaluziový kastlík od Ytongu usnadní instalaci žaluziíUnikátní stroj na opravu silnic, frézuje a zároveň pokládá nový povrch