Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Školení zaměstnanců z BOZP a PO

Opětovně bychom chtěli upozornit na nutnost provádění školení BOZP a PO, neboť při preventivních kontrolách pracovišť neustále narážíme na neproškolené zaměstnance.


© Fotolia.com

Povinnost provádět školení BOZP vychází ze zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), ve kterém je řečeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

  • při změně
    1. pracovního zařazení,
    2. druhu práce,
  • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. po nastalém pracovním úraze), musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Školení o požární ochraně upravuje zákon č. 133/1985 Sb., a vyhl. č. 246/2001 Sb. Zákon hovoří o tom, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností o požární ochraně, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do funkce. Školení se opakuje nejméně jednou za 3 roky.

Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. Obdobně tato situace platí i pro požární hlídky, preventistu, ohlašovnu požáru.

Výše uvedené většinou všichni znají a dodržují. Ovšem neméně důležité je seznamovat zaměstnance s podmínkami na konkrétním pracovišti – tzn. s prostorami pracoviště, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi, s únikovými cestami, s možnými místy a zdroji ohrožení, s riziky, které zaměstnancům hrozí, s místními provozními bezpečnostními předpisy, s umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu, elektřiny, s umístěním lékárničky, s rozmístěním přenosných hasicích přístrojů, popř. hydranty, s povinností dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a pokyny odpovědných zaměstnanců, s povinností pohybovat se pouze v prostorách určených vedoucími zaměstnanci, se zákazem manipulovat se zařízením, které jim nebylo určeno k práci, s požárními poplachovými směrnicemi (popřípadě další požární dokumentací), se zákazem vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu a omamných látek, se zákazem kouření mimo vyhrazená místa (případně se zákazem kouření v celém areálu organizace), s povinností neprodleně oznámit zodpovědným zaměstnancům vznik každého pracovního úrazu, havárie a požáru, s povinnostní dbát o svou bezpečnost a taky o bezpečnost všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti (zejména zákazníci, dodavatelé apod.) atd.

Také nezapomínejte seznamovat (prokazatelně) zaměstnance s návody výrobců všech strojů, zařízení, spotřebičů, nářadí apod., se kterými pracují nebo se kterými přicházejí do styku. Návody výrobců musí být na pracovišti dostupné! Popř. je také možné umístit je na intranet apod.

A nejdůležitější věc na závěr – školení a seznámení musí být provedeno v jazyce, kterému školení zaměstnanci rozumí (doopravdy rozumí)!

V případě, že si nebudete s problematikou školení vědět rady, obraťte se na svého specialistu CIVOP, který Vám v této oblasti poradí.

 
 
Reklama