Manipulace a skladování hořlavých látek

Datum: 23.12.2016  |  Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialistka BOZP a PO  |  Organizace: CIVOP, s.r.o.  |  Firemní článek

Každý rok dochází v souvislosti s neodbornou manipulací nebo skladováním hořlavých látek ke spoustě požárů, k výbuchům, úrazům a škodám na majetku. Ve většině případů je viníkem vzniku výše uvedeného lidská chyba, kdy si osoba manipulující s hořlavinou neuvědomuje možné následky svého jednání. Co se tedy považuje za hořlavé látky a na co si dát pozor z hlediska požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pozor?

Výstražný symbol označující hořlavinu
Výstražný symbol označující hořlavinu

Hořlavé látky (hořlavé hmoty, materiálny apod.) jsou dle ČSN 73 0802 látky, které jsou schopny (bez ohledu na způsob zapálení) uvolňovat při požáru teplo. Dle skupenství je můžeme rozdělit na hořlavé látky:

 • tuhé - čisté chemické látky (např. fosfor, síra, naftalen), směsi a vícefázové soustavy (např. uhlí, pryž, sláma, dřevo),
 • kapalné - čisté chemické látky (např. metanol, etanol, toluen), směsi (např. benzín, petrolej, ropa, dehtové oleje),
 • plynné - čisté chemické látky (např. vodík, metan, etan, propan, butan, eten), směsi (např. svítiplyn, vodní plyn, zemní plyn).

Pozn. Hořlavé látky (hmoty, materiály apod.) obsahují organické části a zpravidla podíl těchto částí ovlivňuje množství uvolněného tepla při požáru. Nehořlavé látky (hmoty, materiály) jsou bez organických částí a při požáru neuvolňují teplo.

Požární ochrana obecně definuje skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek v vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 44:

 • Hořlavé kapaliny, hořlavé a  hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
 • Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a  ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k  vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
 • V jednotlivých a  řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v  nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s  výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
 • Nádoby s  hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v  garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Zaměstnanci, kteří manipulují s hořlavými látkami, by měli mít určité povědomí o jejich bezpečné manipulaci a skladování – zejména dodržovat zásady výše uvedené. Z tohoto důvodu by zaměstnavatel měl zajistit jejich školení, při kterém jsou informování o nebezpečných vlastnostech dané látky, o podmínkách manipulace a skladování, o způsobu poskytování první pomoci, o způsobech hašení, o likvidaci v případě úniku atd. Je také důležité zdůraznit, že hořlavé kapaliny se nesmí vystavovat slunci a vysokým teplotám, neboť hrozí riziko vzplanutí a následný požár. Také je potřeba upozornit na důsledné dodržování zásad požární ochrany v blízkosti hořlavých kapalin a plynů – zejména nekouřit, nerozdělávat oheň, nepoužívat otevřeného ohně (sirky, zapalovač) a také pozor na jiskry z elektrického osvětlení!

POZOR! Je důležité upozornit, že mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce s hořlavými kapalinami kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220 nebo H221! Informace o tom, zda daná kapalina nebo plyn splňuje požadavky výše uvedené, se zaměstnavatel dozví z bezpečnostního listu, což je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi.

Největším problémem z hlediska BOZP a PO bývá manipulace a skladování hořlavých kapalin. Jako příklad můžeme uvést velmi malé povědomí zaměstnanců o tom, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, kde patří např. benzín, aceton, mají teplotu vzplanutí do 21° Celsia. To znamená, že při této poměrně nízké teplotě se z kapaliny uvolňuje tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Poté již stačí pouze neodborná manipulace s otevřeným ohněm (kouření, cigaretový nedopalek, svařování apod.) a začne hořet. Čím se budou vyskytovat vyšší teploty, tím se kapaliny budou více odpařovat a tím poroste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

U některých látek hrozí vyšší riziko samovznícení (obilí, seno, uhlí). Pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání, může dojít k požáru.

Pro zajištění bezpečné manipulace a skladování hořlavých látek je nutné zajistit:

 • Proškolení zaměstnanců z BOZP a PO, nenechat s určitými hořlavinami uvedenými výše manipulovat mladistvé a neproškolené zaměstnance,
 • Dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 • Skladování hořlavých kapalin, hořlavých a hoření podporujících plynů pouze v k tomu určených prostorách.
 • Nenechávat hořlavé chemické látky a směsi u zdroje tepla a vždy dodržovat skladovací podmínky.
 • Eliminovat zdroje zapálení (jiskry, kouření, zápalky, otevřený oheň, horké povrchy) při práci s hořlavými a vysoce hořlavými látkami.
 • S hořlavými látkami a plyny pracovat v dobře větraném prostoru.
 • Hořlavé kapaliny a plyny nevystavovat slunci a vysokým teplotám.
 • Hořlavé kapaliny neukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení.
 • Sklady s hořlavinami označit dle platné legislativy.
 • V garážích skladovat jen povolené množství pohonných hmot a olejů,
 • Nikdy neskladovat nádoby s  hořlavými nebo hoření podporujícími plyny ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení, v kotelnách.
 • Neukládat hořlaviny v blízkosti komínů a komínových těles.

Za nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami hrozí pokuta od hasičského záchranného sboru ve správním řízení až 250 tisíc Kč. Požární ochrana by neměla být tedy zaměstnavateli opomíjena.

 

Datum: 23.12.2016
Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialistka BOZP a PO   všechny články autora
Organizace: CIVOP, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely