Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela zákona o specifických zdravotních službách – část 3.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a lékařské prohlídky – již o této problematice vyšly dva články, dnes je tady třetí. V souvislosti s novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhl. č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) se pojďme podívat na změny, které zajímají mnoho zaměstnavatelů. Zejména jde o problematiku lékařských prohlídek u řidičů-referentů a u dohod.


© Fotolia.com

Článek je třetím pokračováním série o lékařských prohlídkách v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Předchozí díly najdete zde:

Co se týká řidičů bez profesní způsobilosti a nutnosti chodit na lékařské prohlídky k obvodnímu nebo smluvnímu lékaři a periody lékařských prohlídek:
§ 54 zákona č. 373/2011 Sb., odst. 2 písm. b)
Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, může, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Oním prováděcím právním předpisem je vyhl. č. 79/2013 Sb., konkrétně příloha č. 2, část II, bod 5: Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby. Tento předpis stanovuje lhůty periodických prohlídek takto: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud mám zaměstnance, pro kterého je řízení motorového vozidla vykonáváno jako obvyklá součást výkonu práce, musí být lékařská prohlídka provedena u smluvního lékaře (a to z důvodu, že součástí práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem).
Interval lékařských prohlídek je potom 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4.

Spousta z Vás se nás ptá, co znamená pojem řízení motorového vozidla – činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce. Z pohledu BOZP žádná definice neexistuje, a ani si ji nechceme nějak vymýšlet, ale z obecného hlediska se dá říci, že jde o zaměstnance, který může vozidlo používat pravidelně například pro dopravu na místo provedení zakázky, převezení materiálu/nákladu, spolupracovníků, na pracovní obchodní jednání apod.. V konečném důsledku by si měl zaměstnavatel sám určit, zda jeho zaměstnanec je/není řidič dle vyhl. 79/2013 Sb., v platném znění.

Dalším důležitým bodem jsou lékařské prohlídky u zaměstnanců na dohodu.
Vstupní prohlídky u zaměstnanců na „dohodu“ řeší § 59 zákona č. 373/2011 Sb., odst. 1, písm. b), bod 2.
Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 nebo jinými právními předpisy.
Periodické pak vyhl. č. 79/2013 Sb., § 11, odst.5

Periodické prohlídky se provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud

  1. je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky
  2. zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.
Obrázek 1 - V některých případech musí na lékařskou prohlídku i zaměstnanci pracující na dohodu.
Obrázek 1 - V některých případech musí na lékařskou prohlídku i zaměstnanci pracující na "dohodu".

Co z toho vyplývá:
Uzavřu-li se zaměstnancem starším 50-ti let dohodu, např. že pro mě bude dělat účetnictví, tzn. administrativní práci, bez řízení vozidla, tak na vstupní lékařskou prohlídku nemusí. Ovšem pokud s ním dohodu uzavřu opakovaně, čtyři roky po sobě, tak po těch 4 letech musí jít na preventivní prohlídku (stačí k obvodnímu lékaři - kategorie práce I, zaměstnanec nad 50 let, interval prohlídek 1x4 roky).

Pokud uzavřu dohodu se zaměstnancem, který bude řidič referent, učitel, budou zde noční práce, nebo bude vykonávat činnosti epidemiologicky závažné atd., musím zaměstnance poslat i na vstupní lékařskou prohlídku – a to ke smluvnímu lékaři!!!

Tento článek je napsán tak, jak výkladu zákona a vyhlášky porozuměli specialisté BOZP a PO. V žádném případě nejde o právní výklad. V případě pochybností se poraďte se svým smluvním lékařem, případně specialistou/technikem BOZP nebo právníkem.

 
 
Reklama