Poranění zaměstnance při návštěvě (služební cesta) jiné společnosti

Datum: 15.3.2017  |  Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP  |  Organizace: CIVOP, s.r.o.

V rámci naší činnosti specialistů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se s pracovními úrazy setkáváme poměrně často a neustále nás udivuje, jak i přes veškeré školení a kontroly ze strany státních dozorů mají někteří zaměstnanci (a i zaměstnavatelé) laxní přístup k zajištění BOZP. Nejčastějším prohřeškem zaměstnavatele je nesplnění povinnosti vycházející ze zákoníku práce, konkrétně vzájemné informování se o rizicích. U zaměstnanců je pak (mluvíme-li o pracovních úrazech) nejčastější chybou nenahlášení vzniklého úrazu buď vůbec nebo až po velmi dlouhé době. Jaký pak může být dopad takového jednání?

Příklad: Zaměstnanec skladovací firmy byl vyslán na služební cestu do firmy logistické, kde měl provést servis určitého zařízení. Při příchodu do logistické firmy byl ústně informován o provoze a minimálně mu byly sděleny informace o rizicích. Při průchodu pracovištěm k zařízení, které měl seřídit, byl ale nešťastně odlétnutým úlomkem z obráběcího stroje zasažen do oka. Nicméně poranění nebylo v logistické firmě zaznamenáno do knihy úrazů, protože nikdo nepředpokládal, že by mohly nastat nějaké komplikace. Zaměstnanec skladovací firmy své zranění ani nenahlásil svému zaměstnavateli. Po návratu ovšem zaměstnanec viděl mžitky a mírně rozostřeně na zasažené oko a proto navštívil očního lékaře, který konstatoval poškození sítnice.

Problém nastal v době, kdy poškozený chtěl nahradit výlohy spojené s vyšetřením oka. Aby k proplacení mohlo dojít, bylo nutné předložit pojišťovně záznam o poranění (úrazu) sepsaný v místě, kde k poranění došlo. Bohužel firma žádný zápis o úrazu neměla, neboť dotyčný poškozený o zápis nepožádal. Samozřejmě protože byli přítomni svědci a ti úraz dosvědčili, záznam o úrazu mohl být sepsán i později, ovšem s tím, že poškozený byl krácen na odškodném proto, že porušil právní předpis tím, že neoznámil vzniklý úraz ani svému zaměstnavateli. Poškozený ale s krácením nesouhlasil a bránil se tím, že nebyl prokazatelně seznámen s riziky a nebyl vybaven potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (v tomto případě ochrannými brýlemi). Výsledkem byla vzájemná dohoda obou firem a proplacení ošetření. Velikým štěstím bylo, že poškození oka nebylo trvalé a poškozený neuplatnil pracovní neschopnost.

Zapamatujte si!

Obrázek 1 - Při nesplnění požadavků BOZP může dojít k úrazu velice snadno. Např. takto nezajištěné tlakové nádoby můžou kdykoliv spadnout a někoho poranit.
Obrázek 1 - Při nesplnění požadavků BOZP může dojít k úrazu velice snadno. Např. takto nezajištěné tlakové nádoby můžou kdykoliv spadnout a někoho poranit.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle výše uvedeného povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin.

Právnické osobě hrozí:

  • za vzájemné neinformování se o rizicích pokuta až 2 000 000 Kč,
  • za nevyšetří příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
  • za nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, pokuta až 1 000 000 Kč,
  • za nepředání vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženému a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům,
  • za nevedení evidence o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu,
  • za neohlášení pracovního úrazu a nezaslání záznamu o něm stanoveným orgánům a institucím, pokuta až 400 000 Kč,
  • za nepřijmutí opatření proti opakování pracovních úrazů,
  • za vzájemné neinformování se o rizicích pokuta až 2 000 000 Kč.

Závěrem: Seznámení s riziky může být někdy problematické, ale určitě by se nemělo žádným způsobem podceňovat. Mělo by proběhnout vždy písemně, tzn. mít zpracované rizika, osnovu a prezenční listinu a toto předkládat externím pracovníkům nebo společnostem.

Zaměstnanci by se zase neměli bát hlásit každý úraz, včetně drobného poranění. Za prvé je to jejich povinností a za druhé i z malého úrazu se může stát něco závažnějšího (z drobného říznutí otrava krve, z podvrtnutého kotníku natažení šlachy, z udeření se do hlavy nevolnosti atd.) a každý takto sepsaný úraz je pozdějším ujištěním, že k úrazu opravdu došlo v rámci pracovní činnosti, a tím pádem nemusí dojít k neuznání úrazu ani k jeho krácení.

 

Hodnotit:  

Datum: 15.3.2017
Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP   všechny články autora
Organizace: CIVOP, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Tipy pro správce budov

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely