Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čerpání dotačních programů v rámci ČR a EU, obnova kulturních památek

Článek popisuje problematiku čerpání dotačních programů v rámci ČR a EU rozdělenou na dotační programy ČR, havarijní program, program záchrany architektonického dědictví, program restaurování movitých kulturních památek, fond podpory obnovy kulturních památek, úskalí čerpání z programů EU, historické stavby a jejich obnova a trvale udržitelný rozvoj.

4 Čerpání dotačních programů v rámci ČR a EU

4.1 Dotační programy Ministerstva kultury

Vlastník movité, či nemovité věci může zažádat od Ministerstva kultury tyto dotační tituly:

  • program záchrany architektonického dědictví,
  • havarijní program,
  • program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
  • program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny,
  • program restaurování movitých kulturních památek,
  • program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
  • program Podpora pro památky UNESCO,
  • program Podpory občanských sdružení v památkové péči
  • program Podpora záchranných archeologických výzkumů.

4.1.1 Program záchrany architektonického dědictví

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou nejcennější součástí architektonického dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.

4.1.2 Havarijní program

Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb – kulturních památek.

4.1.3 Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí – společně s vlastníkem – na obnově kulturní památky.

4.1.4 Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se ve vesnických památkových rezervacích a ve vesnických a krajinných památkových zónách (zejména památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a božích muk).

4.1.5 Program restaurování movitých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech).

4.1.6 Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

4.1.7 Program Podpora pro památky UNESCO

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008. Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity a prezentace, propagace a edukace statků UNESCO. Účelem programu je podporovat všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí na území ČR.

4.1.8 Program Podpory občanských sdružení v památkové péči

Umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené občanskými sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj.

4.1.9 Program Podpora záchranných archeologických výzkumů

Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako jeden z nástrojů plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných archeologických výzkumů prováděných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury, pokud jsou oprávněny k této činnosti.

4.2 Podpora obnovy památek Středočeského kraje

4.2.1 Fond podpory obnovy kulturních památek

Žadatelem o dotaci v rámci této oblasti podpory může být pouze vlastník kulturní památky, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a která se nachází na území Středočeského kraje. Památky nesmí být ve vlastnictví Středočeského kraje. Lze požádat o dotaci 50 000 Kč až 2 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 5 %.

4.3 Ministerstvo životního prostředí

4.3.1 OP ŽP zlepšování stavu přírody a krajiny – Dotační titul na sesuvy a řícení skal

Samotné sesuvy a řícení skal definuje Ministerstvo životního prostředí takto:

Jde o rizikový geofaktor vyvolaný svahovými pohyby půdy, suti, hornin nebo skalního masívu působením geologických procesů. V terénu se projevuje např. zvlněním povrchu, nakupením půd a hornin, vyboulením čela svahu, nahnutím či vyvrácením stromů, řícením skal, bahnotoky, poklesy, podélným zatrháváním svahů vyvinutými odlučnými plochami, vznikem nových pramenů, pohybem opěrných zdí, popřípadě popraskáním staveb.

4.4 Úskalí čerpání z programů EU

Proces získávání peněz na obnovu kulturní památky z programů a fondů EU je složité, zdlouhavé a velmi byrokratické. V procesu získávání žádosti, dodržování podmínek pro realizaci projektů a jeho administrace nejsou snadné.

Podmínkou Evropské unie je, že financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

4.5 Program ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova

Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.

5. Obnova kulturních památek

5.1 Historické stavby a jejich obnova

Jednou z hlavních příčin negativního vztahu k historickým objektům je v naprosté většině případů jejich velmi zanedbaný stav spojený s nedostatečným technickým zařízením těchto budov. Vlhké, studené a oprýskané stavby na nás působí velmi špatným dojmem a vyvolávají v nás pocity nelibosti a stěží si dokážeme uvědomit, že při současném rozvoji vědy a techniky v oblasti rekonstrukcí se už vůbec nejedná o obvyklé vlastnosti těchto staveb. Historické budovy mají své jedinečné kouzlo. Zároveň kladou mnohem větší nároky na údržbu než novostavby. Uzpůsobení dnešním požadavkům a standardům navíc vyžaduje specifické stavební úpravy. Výměnu nevyhovujících částí domu většinou neošálíte, vše se musí dělat na míru. Při stavebních úpravách je často nutná konzultace s odborníkem, který poradí s výběrem vhodného materiálu. Často je také nutné oživit staré dnes už nepoužívané pracovní postupy. Naštěstí jsou ještě řemeslníci, kteří je ovládají.

Pokud jste vlastníkem historického objektu, který již potřebuje nějaké opravy, je velmi důležité znát zásady pro rekonstrukci takovéhoto objektu, kterých není málo. Zde naleznete alespoň přibližný výčet rozdělený do dvou částí:

Objekty evidované jako kulturní památky

U rozsáhlejších stavebních úprav památky se požaduje stavebně-historický průzkum.

Výplně otvorů (okna, okenice, žaluzie, dveře, vrata, mříže)

Pro zachování autenticity památky je žádoucí repase původních hodnotných výplní včetně obnovy historické barevnosti. V případě, že zachování není možné, jsou požadovány kopie s uplatněním starého kování. Podle okolností je přípustný i novotvar při použití klasického materiálu.

Opravy fasád, zateplení, nátěry

Požaduje se obnova dochovaných historických omítek se zachováním a obnovou všech tvarových prvků fasády, obkladů a povrchových úprav a doplnění chybějících částí materiálem ve shodné úpravě. Obecně je upřednostňována barevnost vycházející z grafického či restaurátorského průzkumu. U oprav omítek jsou preferovány vápenné omítkové a nátěrové systémy. Zateplení u členitých fasád je velmi náročné, nesmí totiž dojít k nežádoucím změnám fasády.

Střešní krytiny

V případě dochované krytiny se požaduje její zachování nebo její náhrada krytinou identickou či jinou vhodnou historickou analogii. Je však třeba dodržet shodu materiálu a výrazu. Je rovněž žádoucí zachovat komínová tělesa, jejich půdní i nadstřešní části.

Klempířské prvky

Je žádoucí zachovat a opravit stávající historické prvky. V případě, že to není možné, připouští se tvarová kopie výrazově shodná s původním prvkem. U nátěrů je požadováno dodržení historické barevnosti a výrazu. Lze použít moderní nátěrové materiály.

Střešní vestavby a nástavby

Jsou možné pouze v případě, že nedojde k likvidaci, výraznému narušení či ohrožení dochovaných hodnotných historických krovových konstrukcí. V případě krovů bez výrazné památkové hodnoty je možná jejich úprava či výměna za podmínky, že v části směřující do ulice zůstanou zachovány stávající výšky hřebenů střechy, jejich sklon a charakter. Denní osvětlení půdního prostoru pod částí střechy do ulice je možné řešit obvykle střešními okny osazenými pouze v jedné horizontální řadě, v odůvodněných případech lze použít i tvarově vhodné vikýře.

Zásahy do interiérů

Nesmí měnit (odstraňovat) základní dispoziční schéma, historické stropní konstrukce, úpravy povrchů a další části původního interiéru stavby (např. dveře, kování, zábradlí). U rozsáhlejších stavebních úprav je žádoucí stratigrafický průzkum úprav interiérů.

5.2 Trvale udržitelný rozvoj

Předpokladem trvale udržitelného rozvoje těchto zákonem chráněných ploch je respektování kulturních a přírodních hodnot včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, které je výrazem identity území a nositelem historických tradic. Kulturní hodnoty nepochybně představují nezastupitelné turistické atraktivity jednotlivých regionů s přímým vlivem na finanční zdroje plynoucí z cestovního ruchu i řady navazujících odvětví ve sféře ostatních služeb. Kromě respektování urbanistického a architektonického kontextu zastavované lokality by plánování novostaveb v historickém prostředí mělo vycházet z celkového charakteru sídelní nebo přírodní krajiny. Obdobně i ze širších souvislostí obsažených v územně plánovací dokumentaci pořízené na základě územně plánovacích a analytických podkladů. Jedná se především o tzv. limity využití území zohledněné na úrovni celorepublikové (Politika územního rozvoje), krajské (Zásady územního rozvoje) nebo místní (Územní plány obcí). Vedle územního plánu zpracovaného v několika stupních (zadání, koncept, návrh, posouzení návrhu, vydání) náleží k účinným nástrojům územního plánování rovněž územní studie, regulační plán nebo přímo pro potřeby rezervací a zón zpracovávané plány zásad a ochrany.

6. Využití dotace

Vzhledem k umístění hradu, lze pro zadaný objekt zažádat dotaci od Ministerstva životního prostředí na sesuvy a řícení skal. Terasy hradu Český Šternberk jsou umístěny na geologicky nestabilním svahu, který se postupem let sesouvá a tím dochází k odtrhávání teras od hradu a vzniká důvodné nebezpečí většího sesuvu a tím ohrožení jak národní kulturní památky, tak obyvatel žijících v podhradí.

English Synopsis
Drawing subsidy programs in the Czech Republic and the EU, restoration of cultural monuments

This article describes the pumping subsidy programs in the Czech Republic and EU divided on the subsidy programs of the Czech Republic, Emergency Programme, the preservation of architectural heritage, Program restoration of movable cultural monuments, Fond support restoration of cultural monuments, difficulties come from the EU, historic buildings and their restoration and permanently sustainable development.

 
 
Reklama