Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hrad Český Šternberk, využití FM pro optimalizaci správy hradu

Článek popisuje hrad Český Šternberk, a to umístění NKP hradu Český Šternberk, aktuální stav nemovitosti, současný stav správy hradu, zajišťování průvodců, zajišťování nákupu upomínkových předmětů, zajišťování stravování zaměstnanců, pronájem částí hradu, SW podpora facility managementu na hradě, SWOT analýza hradu Český Šternberk a popis slabých stránek hradu.

6. Hrad Český Šternberk

Obr. 2 – Hrad Český Šternberk – Širší vztahy
Obr. 2 – Hrad Český Šternberk – Širší vztahy

6.1 Umístění NKP hradu Český Šternberk

Hrad Český Šternberk se nachází 3 km od dálničního exitu č. 41 dálnice D1, kde se tyčí na skále nad levým břehem řeky Sázavy.

6.2 Aktuální stav nemovitosti

Hrad vyžaduje pravidelnou údržbu, jako je například impregnační nástřik šindelové střechy, který se provádí 1× za 4 roky. V roce 2002 bylo opraveno opevnění jižní předsunuté bašty a v roce 2003 se opravila střecha tzv. dolního zámku, ve kterém se nachází pokladna a hradní restaurace. Na dolním zámku se opravil krov, provedlo se laťování a na to se položila nová břidlicová krytina. Byly provedeny nové izolační vrstvy a veškeré klempířské prvky. Další významnou opravou se stala v roce 2006 obnova jižní terasy s mostem a válcovou věží. Na věži byla odstraněna nevyhovující novodobá omítka, a cementové spárování. Bylo provedeno nové spárování vápennou maltou, zhotovení vápenné omítky, přeložení krytiny cimbuří, konzervace kovových a kamenných prvků. Následujícího roku 2007 se pokračovalo v obnově jižní terasy a horní části mostu. Provedly se zemní práce, oprava zděných konstrukcí, provedly se nové hydroizolační vrstvy vrchní části mostu, odvodnění, pokládka kamenné dlažby, obnova klempířských a zámečnických prvků a s tím další spojené práce.Od roku 2009 probíhá na hradě oprava severního parkánu. Tato velice náročná stavební akce je plánována na několik dalších let.

Český Šternberk
Český Šternberk © shorty25 - Fotolia.com

6.3 Zajištění provozu NKP

6.3.1 Současný stav správy hradu

Na rozdíl od státních hradů, je správa soukromé národní kulturní památky jednodušší a efektivnější.

Zdejší kastelánka soukromého objektu konzultuje vše přímo s majitelem p. Zdeňkem Sternbergem, kdežto kastelán státního hradu musí veškerá svá rozhodnutí hlásit Národnímu památkovému ústavu, čímž se vytváří zdlouhavý byrokratický proces, který vede k oddalování a prodlužování potřebných úkonů, vedoucích ke zlepšení stavu památky.

Současnou kastelánkou, jak jsem zjistil zároveň i Facility managerkou hradu, je od 1. 12. 1999 Zuzana Míková. Zástupkyní paní Míkové je paní Karla Šmídová, která nastoupila na pozici v roce 2011. Práce obou žen je velice různorodá a často ovlivněna osobním programem pana Zdeňka Sternberga.

Mezi každodenní povinnosti patří:

 • tvorba harmonogramu prohlídek,
 • zajišťování průvodkyň,
 • zajišťování pokladních,
 • příprava účetních podkladů,
 • nákup suvenýrů od externích dodavatelů,
 • evidence docházky zaměstnanců,
 • vyúčtování denních tržeb atd.

Vzhledem ke skutečnosti, kterou jsem již zmínil výše, už po několik let na hradě probíhají rozsáhlé opravy. Součástí těchto oprav jsou kontrolní dny, kterých se kastelánka bezpodmínečně účastní. Obvykle se konají jednou za čtrnáct dní (záleží na roční době a náročnosti prací) a to i za přítomnosti majitele hradu Zdeňka Sternberga, zástupců firmy, která opravy provádí, statika, architekta a v neposlední řadě i zástupci orgánů státní památkové péče a Národního památkového ústavu. Během tohoto dne dochází ke zhodnocení prováděných oprav a domluvě postupů dalších prací.

Hrad byl v roce 2008 vyhlášen Národní kulturní památkou, proto se k veškerým opravám a zásahům do objektu vztahují ještě přísnější pravidla a povinnosti než dříve, kdy byl kulturní památkou.

6.3.2 Zajišťování průvodců

Průvodci tvoří velkou skupinu sezónních zaměstnanců. Jejich počet se každoročně mění a to z důvodu obsazenosti hradu nasmlouvanými prohlídkami a počtu návštěvníků. Orientační počet průvodců jsme s paní kastelánkou stanovili na 20.

Zájemci o post průvodce jsou podrobeni konkurznímu řízení o dvou kolech. Konkurzem zájemci prochází nejčastěji v březnu, před začátkem hlavní návštěvní sezóny. V případě že je uchazeč přijat, je mu doručen průvodcovský text, který se musí bezpodmínečně do nástupu na hrad naučit. První den v práci je nový průvodce proškolen o bezpečnosti práce a celý den chodí s již zavedeným průvodcem po prohlídkách a odposlouchává, aby si utříbil, jak to na hradě chodí. Druhý den je už normálně zaveden do provozu hradu a je s ním počítáno jako s plnohodnotnou pracovní sílou.

6.3.3 Zajišťování nákupu upomínkových předmětů

Samotný nákup a evidenci upomínkových předmětů zajišťuje kastelánka a její zástupkyně. Upomínkové předměty se prodávají v pokladně hradu na dolním nádvoří. Sortiment upomínkových předmětů je různorodý. Ukázky prodávaných upomínkových předmětů viz Příloha č. 3

Nákup upomínkových předmětů zajišťuje především paní Míková. Při výběru dodavatelů je hlavním kritériem to, aby výrobce byl nejlépe regionálního původu. Tím dochází k podpoře podnikání v regionu. Každou novou prodávanou věc na hradě schvaluje paní Míková. Nechce dopustit to, aby se prodávaly laciné, dovozové nekvalitní upomínkové předměty, protože hezký a kvalitní upomínkový předmět je věcí, která bude uživateli sloužit, nebo mu dělat radost několik dalších let.

6.3.4 Zajišťování stravování zaměstnanců

Stravování zaměstnanců na hradě je rozděleno na stravování stálých zaměstnanců a stravování sezónních zaměstnanců. Příprava obědů se provádí v hradní restauraci, která je umístěna na dolním nádvoří hned vedle pokladny. Restaurace je určena jak pro návštěvníky hradu, tak pro zaměstnance. V plném provozu je od jara do podzimu. V zimním období, kdy na hrad jezdí pouze organizované skupiny návštěvníků, by se provoz restaurace nevyplatil.

6.3.5 Pronájem částí hradu

Pronájem jakékoliv části Národní kulturní památky je velice složitou, administrativně náročnou a hlavně poměrně nebezpečnou akcí pro památku z důvodu možného poškození či znehodnocení vybavení interiéru hradu.

Části, kde se provádějí turisté, čili expozice je již předem zavrhnuta, jako prostor který by se dal pronajímat. Hlavním důvodem je vysoká frekvence návštěvníků, kteří expozicí projdou. Pro potřeby filmového štábu je to naprosto nevyhovující aspekt. Z toho důvodu, že i krátký filmový záběr zabere na přípravu mnoho času a provoz prohlídek by byl zastaven.

Další částí, kterou nelze pronajímat je ta část hradu, kterou obývá majitel pan Zdeněk Sternberg a jeho rodina.

Mezi části hradu, které lze pronajmout spadá hradní kaple a části hradu, které jsou mimo expozici.

6.3.6 Využití dotace

Vzhledem k umístění hradu, lze pro zadaný objekt zažádat dotaci od Ministerstva životního prostředí na sesuvy a řícení skal. Terasy hradu Český Šternberk jsou umístěny na geologicky nestabilním svahu, který se postupem let sesouvá a tím dochází k odtrhávání teras od hradu a vzniká důvodné nebezpečí většího sesuvu a tím ohrožení jak národní kulturní památky, tak obyvatel žijících v podhradí.

7 Využití FM pro optimalizaci správy hradu

7.1 Kdo je to Facility manager

Během doby, kdy jsem docházel na hrad za paní kastelánkou na konzultace mé bakalářské práce, jsem nabyl dojmu, že pozice kastelánky je vlastně plnohodnotný post Facility managera. Jak jsem zmínil v předchozí kapitole, je z velké části provozně–organizační funkcí.

Facility manager je osobou, která nese zodpovědnost za řízení procesu provádění podpůrných služeb způsobem, který zajistí účelné efektivní plnění společenského poslání organizace. Aby každý Facility manager mohl dostát své zodpovědnosti, musí mít k tomu potřebné profesní způsobilosti, jejichž soubor má tři základní skladební složky:

 • technickou,
 • humanitní,
 • koncepční.

Facility manager je strategickým partnerem vrcholového managementu klienta a zodpovědným managerem svým majitelům a ručí za bezporuchový chod svěřené organizace.

7.2 SW podpora Facility managementu na hradě

SW podpora Facility managementu na hradě Český Šternberk je zajišťována pomocí SW od firmy BEZPO. Tento SW je speciálně přizpůsobený na míru takovéto nemovitosti, jako je hrad. Pomocí této aplikace je kastelánka informována o tom kdy se mají vykonat tyto činnosti:

 • školení zaměstnanců v BOZP,
 • proškolení zaměstnanců v požární ochraně,
 • revize elektrických zařízení,
 • revize hasicích přístrojů a hydrantů,
 • revize plynových zařízení,
 • revize a kontroly komínů,
 • revize suchovodů,
 • revize hromosvodů,
 • školení řidičů motorových vozidel,
 • školení obsluhy motorových řetězových pil a křovinořezů,
 • školení obsluhy kotelny,
 • lékařské prohlídky.

Používáním tohoto SW dochází k optimalizaci provozu hradu a nehrozí, že by zde některá z výše uvedených činností byla opomenuta a tím vzniklo riziko jak pro zaměstnance, tak pro samotný hrad.

Program BEZPO běží na jednom z hradních počítačů a je pravidelně zálohovaný. Tento software poskytuje každodenní přehled o tom, které školení a revize je nutno zajistit.

Mezi další software používaný na hradě patří balík Office s programy Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Acess, Pegas (vstupenky), Cesar (upomínkové předměty) a další.

S rozvojem výpočetní techniky a SW, který začíná být dnes ve správě nemovitostí nezbytností, můžeme do budoucna počítat s tím, že se ve správě hradu objeví software, který dnes začíná být standardem, jako je nadstavbové řešení k systému CAD, které zahrnuje základní databázová data, která jsou vhodná pro správu budov a objektů.

7.3 SWOT analýza hradu Český Šternberk

SWOT analýza je analytická metoda, jak zjistit na konkrétním zadání jeho silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). V našem případě se SWOT analýza použije z důvodu strategického řízení a plánování ve správě hradu. Z tohoto důvodu jsem zvolil tento nástroj, kterým rozpoznám silné a slabé stránky a navrhnu řešení.

SWOT analýza hradu Český Šternberk
SILNÉ STRÁNKYSLABÉ STRÁNKY
 • lokalita – výhodná poloha vůči dalším turisticky atraktivním místům
 • dopravní dostupnost osobní dopravou
 • dobré informační značení podél silnic
 • soukromá národní kulturní památka
 • zachovalost hradu
 • bohatá a zajímavá expozice
 • speciální výklady pro školky a školy
 • řeka Sázava → vodáctví
 • dostatek informačních materiálů a suvenýrů pro návštěvníky
 • spolupráce v mikroregionu CHOPOS
 • zapojení do akce Dny evropského kulturního dědictví UNESCO
 • kvalitní průvodci
 • příznivá cena vstupného
 • nízká návštěvnost mimo sezónu (období listopad–březen)
 • snižující se zájem zahraničních turistů
 • omezený prostor pro pořádání kulturních akcí (koncerty, divadla, apod.)
 • špatné meziměstské spojení
 • nelze hradit vstupné a nákup suvenýrů platební kartou
 • značně omezená kapacita parkoviště
 • málo atraktivní webové stránky
PŘÍLEŽITOSTIOHROŽENÍ
 • pořádání svatebních obřadů
 • dotace z českých a evropských fondů
 • účast na veletrzích cestovního ruchu
 • změna jídelníčku hradní restaurace
 • modernizace webové stránky
 • spolupráce s ostatními památkovými objekty v okolí
 • nedostatek finančních prostředků na opravy a údržbu památkového objektu a jeho vybavení
 • poškození interiéru příliš vysokým počtem návštěvníků

7.4 Slabá stránka hradu – značně omezená kapacita parkoviště

Dalším problémem, který objevila SWOT analýza je značně omezená kapacita parkoviště. V obci Český Šternberk se nacházejí dvě parkoviště, která slouží pro potřeby parkování návštěvníků hradu. Horní, které bude předmětem mého řešení a dolní, které je ve vlastnictví obce a není možno jakkoliv rozšířit z toho důvodu, že se nachází uprostřed obce.

Nynější stav horního parkoviště na první pohled neodpovídá evropským standardům parkování. Jedná se o asfaltovou plochu, která volně navazuje na stávající komunikaci č. 111. Při příjezdu od dálnice D1 se parkoviště nachází cca 100 metrů za značkou Český Šternberk po levé straně. Z vlastní zkušenosti vím, že hlavně v letních měsících, kdy je nápor návštěvníků na hrad největší, automobily parkují, kde se dá. Tímto dochází k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na této komunikaci. Na stávající parkovací ploše jsou vyznačena 4 místa pro parkování autobusů a 24 míst pro parkování osobních automobilů. Aktuální stav je takový, že parkování musí řídit pověřená osoba, která dohlíží na správné rovnání vozů při parkování. Zároveň vybírá poplatek za parkování. Při plné obsazenosti parkoviště dochází k prostorovým kolizím, jedno auto vadí druhému při parkování, výjezdu atd.

Aktuální stav parkoviště
Aktuální stav parkoviště
Nové řešení parkování
Nové řešení parkování

7.5 Definování nedostatků webových stránek (k datu 1. 1. 2013)

Po provedení SWOT analýzy webových stránek hradu Český Šternberk se přímo nabízí příležitost webové stránky zmodernizovat. Zde se vyskytují se tyto hlavní problémy:

 • nedostatečná velikost písma,
 • přehlednost některých sekcí,
 • chybí fotogalerie hradu,
 • nedostatečná propagace kulturních akcí (výstavy, vernisáže…),
 • nemoderní grafika.

Po obsahové stránce bych doplnil hlavně fotogalerii, která je v dnešní době pro propagaci objektu nezbytná, a dále bych rozšířil nabídku suvenýrů v internetovém obchodě, protože pouhým prodejem pohledů v dnešní době zákazníka neuspokojíme. Úpravy by se měly dotknout hlavně grafické stránky a to převedení webových stránek do formátu FLASH, který v dnešní době umožňuje až ohromující možnosti tvorby webových stránek. Nejdůležitější je, aby webové stránky byly přehledné a návštěvník se mohl snadno zorientovat, proto také doporučuji zvětšit velikost písma, neboť starší návštěvníci by mohli mít s přečtením textu problémy. Jasné a poutavé písmo každého zaujme a usnadní orientaci.

Co se týká barevného provedení, zvolil bych jasnější barvy, podkladová modrá barva pěkně ladí s titulním obrázkem, ale nadpisy, které jsou jen o pár odstínů tmavší, se na stránce ztrácejí.

Další možnosti, jak zatraktivnit webové stránky je zavést virtuální prohlídku hradu a hlavně návštěvní knihu, kam turisté mohou psát své zážitky, dojmy či připomínky. Správa hradu tím navíc od návštěvníků získá zpětnou vazbu na vzniklé situace.

Vytvořením zábavního portálu na webových stránkách hradu by se dala zvýšit návštěvnost stránek a s tím jde ruku v ruce umístění několika reklam regionálních dodavatelů upomínkových předmětů. Z této reklamy by se dal financovat provoz a aktualizace webových stránek.

Ukázka aplikace František
Ukázka aplikace František

Zábavní portál by mohl vypadat jako průchod historií hradu Český Šternberk, kde by uživatel aplikace začínal v roce, kdy je datováno založení hradu a postupně by procházel až po současnost. Postup do další časové úrovně by byl podmíněn řešením různých rébusů a hádanek vztahujících se k danému časovému období. Každé časové období by bylo doplněno o animace a obrázky, které by ho přesně specifikovaly. Na vývoji této aplikace by se aktivně podíleli zaměstnanci hradu a průvodci, kteří by se obsadili jako herci do připravovaných scének či animací.

Samotná realizace nových webových stránek bude probíhat po odsouhlasení finální koncepce paní Míkovou a majitelem hradu. Po tomto kroku bude zakázka nabídnuta do výběrového řízení několika firmám, které se zabývají tvorbou flashových webových stránek. Toto zaměření je velice důležité, protože interaktivní aplikace pro děti zvaná František toto kódování potřebuje. Vítěz výběrového řízení bude určen podle nabídkové ceny a stávajících referencí (již vytvořených webových stránek).

8 Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo definovat základní pojem NPÚ, popsat druhy památkových ochran, popsat Zákon o státní památkové péči na dané NKP, udělat rozbor možností čerpání dotací z ČR a EU a aplikovat FM na konkrétní NKP, v tomto případě na hrad Český Šternberk.

Správa Národní kulturní památky je proces, který čítá několik desítek úkonů denně. Tuto pozici profesionálně zastává kastelánka hradu, paní Zuzana Míková. Vzhledem k tomu, že se jedná o NKP je nutná spolupráce s příslušným památkovým ústavem a to hlavně v otázce rekonstrukcí nemovitých částí hradu, tak i movitého inventáře hradu.

V praktické části bakalářské práce jsem se soustředil na aplikaci Facility managementu do provozu hradu. Pro prvotní zjištění problémů jsem zvolil metodu SWOT analýzy, kterou jsem aplikoval na hrad Český Šternberk. U webových stránek jsem definoval nedostatky a navrhnul řešení na odstranění. Analýzou byly zjištěny hlavní nedostatky. Nedostatečná parkovací kapacita v okolí hradu, nemožnost provádění bezhotovostních plateb v pokladně hradu a nevyhovující stav webových stránek.

Jako řešení problému s parkováním byla zvolena možnost rozšíření kapacity horního parkoviště o 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 4 parkovacích míst pro autobusy. Jakékoliv rozšíření spodního parkoviště nepřipadá v úvahu, a to z důvodu, že se nachází v centru obce a z jedné strany je limitováno řekou Sázavou a z druhé strany stávající zástavbou.

Posledním řešeným problémem bylo zjištění aktuálního stavu webových stránek hradu, kde bylo konstatováno, že jsou v nevyhovujícím stavu a bude nutná náprava. Zároveň byla zvážena možnost více zatraktivnit webové stránky naučnou aplikací pro děti. Tím by mohlo dojít k navýšení návštěvnosti stránek a staly by se tak rentabilnější. Zvýšil by se zájem regionálních dodavatelů upomínkových předmětů a možnost vyvěšení reklamy na hlavní stránce a tím případný zisk.

English Synopsis
Castle Czech Šternberk, use FM to optimize the management of the castle

The article describes Castle Czech Šternberk and location NKP Castle Czech Šternberk, current condition of the property, the current state government Castle Providing guides, souvenirs sourcing, arranging catering, rent parts of the castle, SW Support Facility management at the castle, SWOT analysis Castle Czech Šternberk a description of the weaknesses of the castle.

 
 
Reklama