Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Národní památkový ústav, druhy památkových ochran, zákon o státní památkové péči

Článek popisuje, co je to Národní památkový ústav, jeho působnost, umístění pracovišť a aktivity. Dále jsou rozděleny druhy památkových ochran, (kulturní památka, národní kulturní památka, památková rezervace). V závěru je popsán zákon o státní památkové péči, povinnosti pro vlastníky a péči o kulturní památky.

1 Národní památkový ústav

1. 1. 2013 nabyla účinnosti reorganizace Národního památkového ústavu, největší změna od vzniku sjednoceného NPÚ v roce 2003.

Proměna, kterou Národní památkový ústav prochází, přináší nejen jeho nové uspořádání, ale především zefektivnění manažerského řízení a zkvalitnění procesů v péči o státní památky zpřístupněné veřejnosti.

Na základě nového Statutu NPÚ, který byl v září 2012 podepsán ministryní kultury, provedl NPÚ změnu organizačního schématu, reorganizaci pracovních pozic i revizi veškerých procesních a řídících mechanismů. Cíle změny:

 • šetřit veřejné prostředky a zároveň dál aktivně chránit a podporovat národní kulturní dědictví a bohatství a pečovat o něj
 • být efektivnější a pružnější institucí a zároveň zůstat zodpovědným správcem svěřeného státního majetku
 • kvalitně naplňovat péči o svěřené památky zpřístupněné veřejnosti a stále zlepšovat a zjednodušovat evidenci i další dokumentaci desetitisíců památek.

1.1 Specifikace pojmu NPÚ

Národní památkový ústav (dále též „NPÚ") byl zřízen rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 1. ledna 2003 č. j. 11.61712002 ke dni 1. ledna 2003 na dobu neurčitou jako státní příspěvková organizace, která je odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. NPÚ má celostátní působnost a vystupuje v právních vztazích svým jménem.

Zřizovatelem NPÚ je Česká republika – Ministerstvo kultury.

Sídlem NPÚ je Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí 3/162, PSČ 118 01.

Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny:

 • výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území,
 • péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším vlastníkům zpřístupněných památek.

1.1.1 Nadřízené orgány NPÚ

Nadřízeným orgánem Národního památkového ústavu je Ministerstvo kultury. Může nastat situace, kdy bude potřeba podat odvolání proti rozhodnutí NPÚ. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím pracoviště NPÚ, které napadené rozhodnutí vydalo. Odvolání je možno podat:

 • ústně do protokolu,
 • písemně, a to poštou, osobně nebo emailem.

1.1.2 Organizační členění NPÚ

Obr. 1 – Pracoviště Národního památkového ústavu
Obr. 1 – Pracoviště Národního památkového ústavu Zdroj: www.npu.cz
Územní odborná pracoviště, Generální ředitelství

NPÚ se člení na generální ředitelství (GnŘ) a územní pracoviště (ÚOP a ÚPS). Podle předmětu činnosti jsou v NPÚ územní odborná pracoviště pro výkon odborné památkové péče a územní památkové správy pro správu památkových objektů v péči NPÚ.

Činnost NPÚ v celostátní územní působnosti je zajišťována prostřednictvím generálního ředitelství.

V oblasti odborné památkové péče vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., a to i ve vztahu k objektům ve správě NPÚ, je působnost v rámci vyšších územně samosprávných celků zajišťována sekcí památkové péče GnŘ a územními odbornými pracovišti:

Tab. 1 – Seznam pracovišť NPÚ v ČR
NázevAdresaTelefon + email
Generální ředitelstvíValdštejnské náměstí 3, čp. 162,
118 01 Praha 1, Ledebourský palác
+420 257 010 111
up@up.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Na Perštýně 12/356,
110 00 Praha 1 - Staré Město
+420 234 653 111
praha@praha.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3
+420 274 008 111
stc@stc.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Přemysla Otakara II. 34,
370 21 České Budějovice
+420 386 356 921
voleska@budejovice.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Plzni
Prešovská 7/171,
306 37 Plzeň
+420 377 360 911
plzen@plzen.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Lokti
Kostelní 81,
357 33 Loket
+420 352 684 796
loket@loket.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/38,
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
+420 472 704 800
usti@usti.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Liberci
Jablonecká 642/23,
460 01 Liberec 1
+420 485 222 411
liberec@liberec.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Josefově
Okružní 418,
551 02 Jaroměř-Josefov
+420 491 814 357
josefov@josefov.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Pardubicích
Zámek 5,
531 16 Pardubice
+420 466 797 711
pardubice@pardubice.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Telči
Hradecká 6,
588 56 Telč
+420 567 243 655
telc@telc.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Brně
Náměstí Svobody 8,
601 54 Brno
+420 549 536 111
brno@brno.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Olomouci
Horní nám. 25,
771 00 Olomouc
+420 585 204 111
olomouc@olomouc.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1,
767 01 Kroměříž
+420 573 301 432
kromeriz@kromeriz.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Ostravě
Korejská 12,
702 00 Ostrava-Přívoz
+420 595 133 911
ostrava@ostrava.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní památková správa v hlavním městě Praze
Sabinova 373/5,
130 11 Praha 3
+420 274 008 111
stc@stc.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Českých Budějovicích
Přemysla Otakara II. 34,
370 21 České Budějovice
+420 386 356 921
voleska@budejovice.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Sychrově
Zámek Sychrov, čp. 3,
463 44 Sychrov
+420 482 360 001
sychrov@liberec.npu.cz
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní náměstí 1,
767 01 Kroměříž
+420 573 301 432
kromeriz@kromeriz.npu.cz

1.1.3 Aktivity NPÚ v ČR

Mezi hlavní aktivity, které vyvíjí NPÚ na území ČR spadají tyto činnosti:

 • zajišťuje poradenské služby vlastníkům památek,
 • vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých památek,
 • sleduje, navrhuje a vyhodnocuje technologické způsoby oprav kulturních památek včetně sledování a vyhodnocení použitých materiálů,
 • vyjadřuje se k žádostem k návrhům na prohlášení věcí (nemovitých i movitých) za kulturní památky nebo ke správním řízením o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, zpracovává i vlastní návrhy na prohlášení za kulturní památky,
 • podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při přípravě a realizaci grantových programů krajských úřadů na úseku památkové péče,
 • zpracovává odborná vyjádření k opravám, konzervaci, údržbě, změnám a úpravám kulturních památek architektury a stavitelství, nemovitostí a pozemků v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech,
 • shromažďuje a vyhodnocuje poznatky, zkušenosti a informace o historických i novodobých technologiích a materiálech pro opravy a restaurování kulturních památek,
 • zpracovává památkové průzkumy a rozbory památkově chráněných území s cílem prohloubení poznání jejich hodnot,
 • organizuje a zajišťuje odbornou vydavatelskou činnost, organizuje mezioborové konference a semináře a workshopy k nejrůznějším tématům poznávání, péče a popularizace kulturního dědictví,
 • provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů,
 • připravuje podklady pro zpracovávání informací o kulturních památkách s mezinárodním statusem,
 • zabezpečuje postupnou digitalizaci údajů o památkách a památkově chráněných územích, atd.

2 Druhy památkově chráněných území

2.1 Možnosti ochrany kulturních památek

Památkově chráněná území jsou rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek. Jde o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo.

2.1.1 Památková rezervace (PR)

Tato území se zpravidla vyznačují kompaktní, historickou zástavbou s velkým podílem architektonicky hodnotných staveb, z nichž mnohé jsou prohlášenými nemovitými kulturními památkami. Homogenní území rezervací bez výrazných novodobých stavebních rušivých zásahů se vyznačují zejména dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních objemech a tvarech, včetně tvarů střech a podílu vegetační složky. V zájmu zachování svých hodnot tato území vyžadují poměrně přísnou a důslednou ochranu.

Další dělení na: městské památkové rezervace (MPR), vesnické památkové rezervace (VPR).

2.1.2 Archeologická památková rezervace (APR)

Podmínky ochrany jsou uvedeny v příslušných legislativních materiálech, v nařízeních vlády, na základě kterých byla tato území prohlášena za rezervace.

2.1.3 Ostatní památková rezervace (PR)

Jde o specifický případ, kdy nelze území ochrany jednoznačně zařadit.

2.1.4 Památková zóna (PZ)

Území sídelních útvarů nebo jejich částí se zpravidla vyznačují zachovalou půdorysnou osnovou a hmotovou strukturou s nižším podílem dochovaných původních historických staveb (historické jádro nebo jeho část, zástavba kolem náměstí). Památkovou zónou vedle sídla může být i historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. Chráněny jsou nejen jednotlivé kulturní památky (KP), ale i ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť); prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly); panorama s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky; prvky drobné architektury, materiály apod. Na vymezených plochách lze uplatňovat diferencovanou ochranu (tzv. území určující, doplňující a dotvářející).

Další dělení na: městské památkové zóny (MPZ), vesnické památkové zóny (VPZ).

2.1.5 Památkové ochranné pásmo (OP)

Může se týkat nemovité kulturní památky, národní kulturní památky a památkově chráněného území. Na základě určených podmínek může památková péče v území ochranného pásma památkově chráněného území regulovat stavební činnost a další zásahy, aby nebyly porušeny nebo ohroženy hodnoty tohoto území, např. panoramatické a dálkové pohledy.

3 Zákon o státní památkové péči

3.1 Účel zákona

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politicko organizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti.Péče státu o kulturní památky (dále jen „státní památková péče“) zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní památkové péče (§ 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány státní správy a organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou organizací státní památkové péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů.

3.1.1 Péče o kulturní památky

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji spravuje. Povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. Organizace a občané, i když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby nezpůsobili nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek.

3.1.2 Povinnosti vlastníka KP

 • Na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu.
 • Bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.
 • V případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) movité kulturní památky nebo národní kulturní památky je povinen ji přednostně nabídnout Ministerstvu kultury ke koupi, s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.
 • Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechává k dočasnému užívání nebo předá k provedení její obnovy, nebo k jinému účelu, je povinen toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní památkou.
 • Oznámit odborné organizaci památkové péče (Národní památkový ústav) každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění. Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.
 • Umožnit osobám pověřeným orgány státní památkové péče vědecký výzkum kulturní památky, popřípadě pořízení její dokumentace.
 • Odevzdat Národnímu památkovému ústavu na jeho žádost 1 vyhotovení přípravné nebo projektové dokumentace obnovy.

3.1.3 Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky

Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky může na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek Ministerstvo kultury buď přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

English Synopsis
National Heritage Institute, Types of heritage protection, Act the state conservation.

The article describes what a National Heritage Institute, its scope, location of sites and activities. The following are types of divided heritage protection, (cultural monument, national monument, conservation). In conclusion, described the law on state conservation), obligations for owners and likes the cultural monuments.

 
 
Reklama