Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

txt

Zákon č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník
se změnami:460/2016 Sb., 303/2017 Sb., 111/2018 Sb., 171/2018 Sb., 163/2020 Sb., 33/2020 Sb., 192/2021 Sb., 429/2022 Sb., 374/2022 Sb., 414/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 33/2012 Sbírky zákonů na straně 1026
schváleno:03.02.2012
účinnost od:01.01.2014
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 29/2023 Sb.

o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
uveřejněno v: č. 17/2023 Sbírky zákonů na straně 234
schváleno:18.01.2023
účinnost od:18.02.2023
[Textová verze] [PDF verze (246 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 308/2015 Sb.

o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
uveřejněno v: č. 131/2015 Sbírky zákonů na straně 4170
schváleno:26.10.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (233 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 366/2013 Sb.

o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
uveřejněno v: č. 143/2013 Sbírky zákonů na straně 6589
schváleno:30.10.2013
účinnost od:01.01.2014
[Textová verze] [PDF verze (254 kB)]


© AdobeStock

Podmínky uplatnění nároku při majetkových škodách na nemovitosti a možnosti liberace

16.7.2023 | Mgr. Martin Ráž, M.Jur., HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na podmínky uplatnění nároku při majetkových škodách způsobených stavebníkem.

Pořízení a odpisování dlouhodobého majetku ve společenství vlastníků

30.7.2019 | Ceník stavebních prací, Ing. Lenka Haráková, Ing. Lenka Haramulová
Podmínky nabývání majetku společenstvím vlastníků jednotek upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Následující text vysvětluje, jakými způsoby může společenství pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku a jeho odpisování účtovat. Zvolený postup účtování by měl vždy vycházet z vnitřních předpisů účetní jednotky – SVJ.

Odpovědnost za odbornou radu

5.6.2018 | redakce
Mnohdy využijeme při výběru materiálů, řešení, případně při servisu odbornou radu. Zajímavá je právní kvalifikace takové rady a zodpovědnost osoby, která radu poskytuje. Máme pro vás dva právní názory.

Legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků kritické infrastruktury domino efekty závažných havárií

22.1.2018 | Mgr. Václav Čihák, Ing. Jaroslav Šebek
Příspěvek vymezuje legislativní východiska pro stanovení ohrožených prvků Kritické infrastruktury (KI) domino efekty závažných havárií.

Proces vyvlastnění v českém právním řádu (1. část)

12.11.2017 | Mgr. Jan Labský, Vilímková Dudák & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Vyvlastnění je jedním z právních institutů, který ve společnosti dlouhodobě vzbuzuje silné emoce. Dvoudílný článek se v první části zabývá základními právními východisky institutu vyvlastnění a jeho přípustnosti a doplňuje tato východiska judikaturním výkladem českých soudů. V pokračování bude následně pojednáno o náhradě při vyvlastnění či omezení vlastnického práva a následně i o procesu vyvlastnění, včetně jeho soudního přezkumu.
Bytové domy v Praze © TZB-info

Jsou lodžie, balkony a terasy společnými částmi bytového domu?

19.6.2017 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Definice, co je společnou částí v bytovém domě, je klíčová zejména při úpravách konstrukcí domu a při poruchách, které ovlivňují jednak předmětný prostor jako takový a jednak dotčené bytové jednotky. Z určení společné části vyplývá, kdo financuje úpravy a rekonstrukce těchto konstrukcí a prostor. Definice společných částí vychází z nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a z již zrušeného zákona o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.).
diskuse: 3 příspěvky, poslední 15.10.2021 05:06
Ilustrační obrázek, foto D.Kopačková

Odpojení bytu od soustavy vytápění bytového domu

26.4.2017 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Odpojení vytápění jednoho bytu od otopné soustavy bytového domu není jen technickou záležitostí. Musí být i v souladu s legislativou. Uvádíme příklad jednoho z našich čtenářů, který nahradil teplo z CZT tepelným čerpadlem pro vytápění a chlazení a nyní zažívá zklamání při rozúčtování tepla.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 11.11.2021 08:12

Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce

16.4.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 19.04.2017 14:03

Smlouva o dílo na nepovolenou stavbu je platná

6.4.2017 | Mgr. Radek Motzke
Náhled na neplatnost smlouvy o dílo, pokud je uzavřena na nepovolenou "černou" stavbu, se změnil. Způsobil to Nový občanský zákoník a jeho principy, zejména požadavek zasahovat do soukromých ujednání co nejméně a v pochybnostech je považovat spíš za platná než neplatná.

Rozúčtování nákladů v bytovém domě od roku 2016

7.12.2015 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob rozúčtování nákladů v bytových domech prodělává v posledních letech výrazné změny. Článek nabízí ucelený přehled způsobu rozúčtování všech nákladů v bytových domech podle platných předpisů. Určen je zejména majitelům bytových jednotek, členům výborů SVJ, vedení bytových družstev, případně osobám a firmám spravujícím bytové domy.

Smlouva o dílo (II. část) – stavba jako předmět díla

7.12.2015 | Mgr. David Štamberk, Mgr. Pavel Franc
Druhá část článku se zabývá problematikou vlastnictví stavby – díla, jejím provedením a případnými vadami. Jsou rozebírány konkrétní problémy, jako je přechod nebezpečí škody, právo na vyúčtování, kontrola provádění díla, skryté překážky a převzetí stavby, včetně solidární odpovědnosti subdodavatele za vady stavby.

Dopady Nového občanského zákoníku na vyúčtování služeb u společenství vlastníků

5.10.2015 | CENTRA a.s.
Nový občanský zákoník (NOZ) rozlišuje příspěvek na správu domu a pozemku, příspěvek na vlastní správní činnost a zálohy na služby.
diskuse: 1 příspěvek, 05.10.2015 19:03

Smlouva o dílo (I. část) – základní přehled

3.8.2015 | Mgr. Luděk Šikola, Mgr. David Štamberk
První část článku obecně pojednává o současné úpravě institutu smlouvy o dílo. Zabývá se problematikou vymezení díla, které oproti předcházející úpravě doznalo změny především v tom smyslu, že již není vyžadováno hmotné zachycení díla, jak tomu bylo před přijetím nového občanského zákoníku. Dále je zde pojednáno o možnostech určení ceny díla, resp. uzavření smlouvy o dílo bez určení jeho ceny. Podrobněji je rozebráno určování ceny rozpočtem, které se uplatní zejména ve stavebnictví.

Výběr zhotovitele pro výstavbu bytového domu formou soutěže

27.3.2015 | Mgr. Dana Stejskalová, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Veřejná soutěž představuje zvláštní způsob uzavření smlouvy mezi vyhlašovatelem soutěže a vybraným zhotovitelem. K uzavření smlouvy dochází automaticky oznámením o přijetí nabídky. U neveřejné soutěže nemusí být smlouva s vybraným zájemcem uzavřena.

Druhy cen a odměn a jejich využití při oceňování prací ve stavebnictví

13.10.2014 | Mgr. Martin Maňák, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Předmětem tohoto článku je poukázat na možnosti stanovení cen a odměn při stavebních, montážních a projekčních prací, inženýrských činnostech a technických pomocí. V článku 1 se zaměřuji na to, jakými smluvními typy se regulují tyto druhy činností. Čl. 2 je zaměřen na možnosti stanovení cen u smluv o dílo, jako je např. pevná částka, odhad a rozpočet.

Nájemné ve smlouvách o nájmu bytu a domu

25.8.2014 | Mgr. Martin Maňák, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Výše nájemného by měla být v nájemní smlouvě uvedena pevnou částkou. Nově může být dohodnuto, že nájemné se bude každoročně zvyšovat. Nový občanský zákoník zavedl i další ustanovení, která upravují maximální výši kauce nebo rychlost zvyšování nájemného. Nájemní smlouvy se řídí novou právní úpravou, i když byly uzavřené před tímto datem.
Zákon a paragraf

Odměna v licenčních smlouvách

4.8.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o., Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Na rozdíl od obchodního zákoníku, který upravoval licenci pouze k předmětům průmyslového vlastnictví, upravuje nový občanský zákoník licenci jako smlouvu obecnou pro celou oblast duševního vlastnictví.
Zákon a paragraf

Nájemné v nájemních smlouvách

28.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o., Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Mezi nejpodstatnější novinky, které přinesl nový občanský zákoník do právní úpravy nájemních smluv, patří to, že nájemní smlouvy se od 1. 1. 2014 řídí právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku, i když byly uzavřené před tímto datem.
paragraf

Cena v kupních smlouvách

21.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o., Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Nový občanský zákoník při určení ceny v kupních smlouvách vycházel především z ustanovení obchodního zákoníku. Na rozdíl od smlouvy o dílo tedy změny nebyly tak výrazné. Co se týče stanovení ceny tak opět nedoporučujeme stanovovat uzavření kupní smlouvy bez určení ceny.
paragraf

Stanovení ceny ve smlouvách o dílo

14.7.2014 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o., Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Cena díla může být určena přesnou částkou nebo rozpočtem a cena díla je určena dostatečně určitě, pokud je dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určená alespoň odhadem. Pokud je cena určena pevnou částkou, nemůže objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo vyšší náklady nebo úsilí.

další články

 
 
Reklama