Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy

zákon stanoví práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností

txt

Zákon č. 86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
se změnami:521/2002 Sb., ...., 375/2011 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 38/2002 Sbírky zákonů na straně 1786
schváleno:14.02.2002
účinnost od:01.06.2002
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 446/2011 Sb.

o kritériích udržitelnosti biopaliv
uveřejněno v: č. 153/2011 Sbírky zákonů na straně 5825
schváleno:07.12.2011
účinnost od:12.01.2012
zrušeno:01.11.2012
[Textová verze] [PDF verze (1418 kB)]
txt

Vyhláška č. 337/2010 Sb.

o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
se změnami:257/2011 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 124/2010 Sbírky zákonů na straně 4650
schváleno:22.11.2010
účinnost od:03.01.2011
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 205/2009 Sb.

o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
se změnami:17/2010 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2009 Sbírky zákonů na straně 2854
schváleno:23.06.2009
účinnost od:18.07.2009
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 13/2009 Sb.

o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
se změnami:od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 4/2009 Sbírky zákonů na straně 208
schváleno:22.12.2008
účinnost od:28.01.2009
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze] [PDF verze (361 kB)]
txt

Nařízení č. 146/2007 Sb.

o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:476/2009 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 53/2007 Sbírky zákonů na straně 1838
schváleno:30.05.2007
účinnost od:01.01.2008
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 372/2007 Sb.

o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
se změnami:od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 113/2007 Sbírky zákonů na straně 5290
schváleno:19.12.2007
účinnost od:01.01.2008
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze] [PDF verze (332 kB)]
txt

Nařízení č. 597/2006 Sb.

o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
se změnami:42/2011 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 188/2006 Sbírky zákonů na straně 7945
schváleno:12.12.2006
účinnost od:31.12.2006
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 615/2006 Sb.

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:475/2009 Sb., 294/2011 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 191/2006 Sbírky zákonů na straně 8064
schváleno:20.12.2006
účinnost od:01.01.2007
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 362/2006 Sb.

o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování
se změnami:od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 113/2002 Sbírky zákonů na straně 4619
schváleno:28.06.2006
účinnost od:01.08.2006
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze] [PDF verze (80 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 117/2005 Sb.

o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
se změnami:zrušeno 483/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 39/2005 Sbírky zákonů na straně 1202
schváleno:23.02.2005
účinnost od:01.04.2005
zrušeno:01.02.2009
[Textová verze] [PDF verze (1622 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 112/2004 Sb.

o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:zrušeno 372/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 35/2004 Sbírky zákonů na straně 1602
schváleno:11.02.2004
účinnost od:17.03.2004
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze] [PDF verze (514 kB)]
txt

Nařízení č. 350/2002 Sb.

kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
poznámka:přílohy č. 1 a 2 jsou ve formátu PDF k dispozici u nařízení č. 429/2005 Sb. (novela)
se změnami:60/2004 Sb., 429/2005 Sb., zrušeno 597/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7338
schváleno:03.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:31.12.2006
[Textová verze]
pdf

Nařízení č. 429/2005 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.
poznámka:nařízení je zde uvedeno z důvodu doplnění příloh č. 1 a 2 ve formátu PDF k nařízení č. 350/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 148/2005 Sbírky zákonů na straně 7978
schváleno:05.10.2005
účinnost od:01.11.2005
zrušeno:31.12.2006
[PDF verze (244 kB)]
txt

Nařízení č. 352/2002 Sb.

kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:zrušeno od 1.1.2008 146/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7376
schváleno:03.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.01.2008
[Textová verze]
txt

Nařízení č. 353/2002 Sb.

kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
se změnami:zrušeno 615/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7408
schváleno:03.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 357/2002 Sb.

kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
se změnami:zrušeno 13/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7611
schváleno:11.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:18.07.2009
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 358/2002 Sb.

kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7617
schváleno:11.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.05.2005
[Textová verze]


Energetika pro 21. století v České republice

Energetika pro 21. století v České republice

29.9.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Cílem workshopu bylo sblížit ve vzájemné diskusi názory techniků a ekologů. Načasování workshopu mimo období vypjatých strategických rozhodování dává naději na věcnou diskusi odborníků, ze které mohou vzniknout kompromisní, avšak konstruktivní závěry, využitelné na všech úrovních.
diskuse: 36 příspěvků, poslední 18.10.2012 08:32

Ekonomické hodnocení externích nákladů výroby elektrické energie

10.9.2012 | Ing. Jan Melichar, Ph.D., Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
Výstavba, provoz a likvidace elektráren působí četné negativní efekty (emise, odpady apod.) ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí. Z pohledu ekonomiky se v převážné většině jedná o externí náklady, které nejsou zachyceny v tržních cenách. Jedním z nejpropracovanějších přístupů ke kvantifikaci externích nákladů je evropská metodika ExternE.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 01.10.2012 15:09

Kdy má smysl začít s nejdražším opatřením na snižování emisí

23.7.2012 | Adrien Vogt-Schilb, Stéphane Hallegatte
Je-li cílem ambiciózní snížení emisí k určitému termínu, může být v některých případech nutno zahájit realizaci dražších opatření s vysokým potenciálem ale velkou setrvačností dříve, než budou vyčerpány možnosti opatření levnějších.

Třetí den konference EAERE 2012

3.7.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V sobotu 30. 6. 2012 byla v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze slavnostně zakončena 19. výroční konference EAERE 2012. V průběhu závěrečného ceremoniálu byla předána ocenění za nejlepší poster, vynikající publikaci a nejvýznamnější praktický úspěch.

První den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

29.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala ve čtvrtek 28. 6. 2012 přednáškami, které byly zaměřeny na jednotlivé aspekty environmentální ekonomie. Po prvním bloku přednášek byla zařazena hlavní přednáška dne věnovaná ohodnocení ekosystémových služeb v Británii.
Going Green logo

Going Green 2012 - co lze čekat od zelených trendů?

22.6.2012 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Anglickou frázi „Going Green“ bychom mohli přeložit jako „zelenání se“. Zástupci byznysu, státní správy, mezinárodních institucí, průmyslu a výzkumu představili své vize i konkrétní kroky ke snížení spotřeby a ochraně klimatu.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 26.06.2012 09:04

Státní energetická koncepce podle Greenpeace

6.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Greenpeace International ve spolupráci s Evropskou radou pro obnovitelné zdroje energie (EREC – European Renewable Energy Council) připravili návrh budoucího rozvoje energetiky v rámci celé EU. Návrh je zaměřen na minimalizaci energetické náročnosti a závislosti zejména na nestabilních regionech.
diskuse: 44 příspěvků, poslední 11.06.2012 22:17
udržitelný rozvoj

Oxid uhličitý a možnosti jeho využití II

30.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.
Druhá část článku popisuje nové možnosti využití oxidu uhličitého, zejména jeho aplikaci jako suroviny pro moderní chemické syntézy i substance pro akumulaci energie z obnovitelných zdrojů. Vyjadřuje se rovněž skepticky k efektu ukládání CO2 do geologických struktur.
CO2

Oxid uhličitý a možnosti jeho využití I

16.4.2012 | Ing. Karel Bušta, Ing. Zdeněk Wagner, CSc.
O oxidu uhličitém se v současnosti nejčastěji hovoří jako o obtížném odpadu, kterého je třeba se nějak zbavit. Jedná se přitom mnohdy o diskutabilní návrhy (například CCS) spojené s vysokými náklady a nejistým efektem. Racionální přístup v duchu moderních trendů však představuje snaha o jeho materiálové využití. První část článku se zabývá základnmí vlastnostmi a přehledem tradičních možností technického využití oxidu uhličitého.

Senát vrátil návrh zákona o ochraně ovzduší do poslanecké sněmovny

16.3.2012 | Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Poslanecký návrh zákona, který snižoval a od roku 2017 rušil poplatky za znečišťování ovzduší senátoři vrátili do sněmovny k novému projednání s pozměňovacími návrhy.

Spor o poplatky za znečištění

8.3.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Většina poslanců souhlasila s plánem, aby podniky od roku 2016 nemusely platit za vypouštění síry, oxidů dusíku a těkavých látek. Od roku 2022 by pak měly přestat platit i za prachové částice.Rozhodnutí poslanců ovšem vyvolalo ohromnou kritickou odezvu.

Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik

30.1.2012 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob
Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 16:26

Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2

30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.

Energetický regulační úřad a jeho aktuální role

13.9.2011 | Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Na otázky TZB-info odpovídá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Alena Vitásková, která říká, že jejím zájmem je energetický mix v nové státní energetické koncepci tak, aby byl minimalizován nárůst cen energií pro konečného zákazníka.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 24.02.2013 12:00

Obnovitelné zdroje: indikativní cíl 8 % elektřiny v roce 2010 splněn

14.3.2011 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Česká republika se v rámci jednání o vstupu do Evropské unie zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 8 % do roku 2010. V pravidelných ročních Zprávách o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo až do konce roku 2009 uváděno, že splnění cíle není reálné. Cíl byl podle předpokladu v roce 2010 splněn, dokonce byl překonán o 0,3 %.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 02.06.2011 22:37

Novela zákona o ochraně ovzduší a biomasa

25.2.2011 | Vlastimil Růžička, redakce, redakce
Vláda uvedla v tiskovém prohlášení, že projednala novelu zákona o ochraně ovzduší, kde zavádí kritéria certifikace udržitelnosti biopaliv. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost již v červenci tohoto roku. Novela je implementací evropské legislativy do českého právního řádu.

Větrná energie patří mezi nejrychleji rostoucí odvětví v EU. V ČR však pokulhává

22.8.2009 | redakce, Vlastimil Růžička, redakce
Podle údajů European Wind Energy Association (EWEA) by se pomocí větru mohlo v roce 2020 vyrábět v Evropské unii 12 % elektřiny. V současnosti je to asi 4 %. V případě Česka se jeví podíl větrné energie jako naprosto marginální. Za poslední dva roky se však kapacita větrníků výrazně zvýšila. Zásluhu na tom má vstřícný přístup Evropské unie i Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).

Poznatky Společenstva kominíků k uplatnění zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

29.12.2008 | Zbigniew Adamus - předseda legislativní komise SKČR
Článek je souhrnem z přednášky autora na odborné konferenci. Opakující se nedostatky odvodu spalin jsou neustálou hrozbou pro uživatele spotřebičů paliv. Nedostatky spalinových cest se přímo podílejí na kvalitě spalování a tím ovlivňují výsledky využití energie. Ale často také bezpečnost provozování spotřebičů.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 08.03.2009 21:27

Provádění měření účinnosti kotlů dle zákona č. 86/2002 Sb. - formou praktických otázek a odpovědí

8.12.2008 | Ing. Vladimír Valenta, Ing. Jaroslav Marousek
Kdo může měření provádět? Jaké přístroje jsou pro měření předepsané? Jaké náležitosti má protokol o autorizovaném měření malých zdrojů dle zákona 86/2002 Sb.? Článek přináší celou řadu dalších odpovědí na praktické dotazy.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 08.03.2009 22:43

Současný neutěšený stav domácích kotelen na pevná paliva

8.9.2008 | Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o.
Podle statistik MPO je v malých zdrojích znečišťování ovzduší spáleno ročně více jak 3 mil. tun biomasy a 1,8 mil. tun uhlí. Při současném vývoji cen plynu a elektřiny bude uhlí nejlevnějším palivem a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Jaký je současný trend vývoje v kontextu s evropskými předpisy?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 11.03.2011 20:22

další články

 
 
Reklama