Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství.

txt
pdf

Zákon č. 254/2001 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
se změnami:76/2002 Sb., ..., 225/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 98/2001 Sbírky zákonů na straně 5617
schváleno:28.06.2001
účinnost od:01.01.2002
[Textová verze] [PDF verze (886 kB)]
pdf

Zákon č. 150/2010 Sb.

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
uveřejněno v: č. 53/2010 Sbírky zákonů na straně 1930
schváleno:23.04.2010
účinnost od:01.08.2010
[PDF verze (526 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 79/2018 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
uveřejněno v: č. 40/2018 Sbírky zákonů na straně 1026
schváleno:30.04.2018
účinnost od:01.06.2018
[Textová verze] [PDF verze (8533 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 183/2018 Sb.

o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
uveřejněno v: č. 89/2018 Sbírky zákonů na straně 2730
schváleno:13.08.2018
účinnost od:01.09.2018
[Textová verze] [PDF verze (20015 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 57/2016 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
uveřejněno v: č. 21/2016 Sbírky zákonů na straně 562
schváleno:03.02.2016
účinnost od:01.03.2016
[Textová verze] [PDF verze (388 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 123/2012 Sb.

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
uveřejněno v: č. 45/2012 Sbírky zákonů na straně 1859
schváleno:30.03.2012
účinnost od:01.06.2012
[Textová verze] [PDF verze (555 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 143/2012 Sb.

o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
uveřejněno v: č. 53/2012 Sbírky zákonů na straně 2298
schváleno:28.03.2012
účinnost od:01.06.2012
[Textová verze] [PDF verze (586 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 155/2011 Sb.

o profilech povrchových vod využívaných ke koupání
uveřejněno v: č. 58/2011 Sbírky zákonů na straně 1573
schváleno:30.05.2011
účinnost od:01.07.2011
[Textová verze] [PDF verze (284 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
uveřejněno v: č. 77/2011 Sbírky zákonů na straně 2226
schváleno:15.07.2011
účinnost od:01.08.2011
[Textová verze] [PDF verze (289 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 416/2010 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
se změnami:zrušeno 57/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2010 Sbírky zákonů na straně 5452
schváleno:14.12.2010
účinnost od:01.01.2011
zrušeno:01.03.2016
[Textová verze] [PDF verze (98 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 125/2004 Sb.

kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
uveřejněno v: č. 40/2004 Sbírky zákonů na straně 1715
schváleno:11.03.2004
účinnost od:22.03.2004
[Textová verze] [PDF verze (333 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 391/2004 Sb.

o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
se změnami:zrušeno 252/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2004 Sbírky zákonů na straně 7825
schváleno:23.06.2004
účinnost od:01.07.2004
zrušeno:01.09.2013
[Textová verze] [PDF verze (65 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 61/2003 Sb.

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7
se změnami:229/2007 Sb., 23/2011 Sb., zrušeno 401/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 24/2003 Sbírky zákonů na straně 898
schváleno:29.01.2003
účinnost od:01.03.2003
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (3651 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 159/2003 Sb.

kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob
se změnami:168/2006 Sb., 152/2008 Sb., zrušeno 157/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2003 Sbírky zákonů na straně 3366
schváleno:20.05.2003
účinnost od:03.06.2003
zrušeno:13.06.2011
[Textová verze] [PDF verze (1113 kB)]
txt

Vyhláška č. 20/2002 Sb.

o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
se změnami:93/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 8/2002 Sbírky zákonů na straně 394
schváleno:27.12.2001
účinnost od:18.01.2002
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 195/2002 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
se změnami:zrušeno 216/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 81/2002 Sbírky zákonů na straně 4826
schváleno:02.05.2002
účinnost od:22.05.2002
zrušeno:01.08.2011
[Textová verze] [PDF verze (46 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 225/2002 Sb.

o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
uveřejněno v: č. 86/2002 Sbírky zákonů na straně 5026
schváleno:17.05.2002
účinnost od:10.06.2002
[Textová verze] [PDF verze (59 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 236/2002 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
se změnami:zrušeno od 1.6.2018 79/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2002 Sbírky zákonů na straně 5098
schváleno:24.05.2002
účinnost od:10.07.2002
zrušeno:01.06.2018
[Textová verze] [PDF verze (45 kB)]
txt

Vyhláška č. 293/2002 Sb.

o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
poznámka:přílohy č. 1 a 4 jsou ve formátu PDF k dispozici u vyhlášky č. 110/2005 Sb. (novela)
se změnami:110/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 107/2002 Sbírky zákonů na straně 6156
schváleno:14.06.2002
účinnost od:02.07.2002
zrušeno:01.06.2012
[Textová verze]
pdf

Vyhláška č. 110/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
poznámka:vyhláška je zde uvedena z důvodu doplnění příloh č. 1 a 4 ve formátu PDF k vyhlášce č. 293/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 35/2005 Sbírky zákonů na straně 1132
schváleno:02.03.2005
účinnost od:01.04.2005
zrušeno:01.06.2012
[PDF verze (149 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 432/2001 Sb.

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami:195/2003 Sb., 620/2004 Sb., 40/2008 Sb., 336/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 162/2001 Sbírky zákonů na straně 9186
schváleno:03.12.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.09.2018
[Textová verze] [PDF verze (6191 kB)]


Hospodaření s dešťovou vodou - poznatky z reálných projektů v ČR, Německa a Dánska

10.11.2018 | doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková
Kde je největší překážka implementace hospodaření s dešťovou vodou a co by mohlo být tou správnou motivací kromě zrušení výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod do kanalizace? Jaké jsou zkušenosti s ozeleněním budov? A jaké jsou investiční a provozní náklady na zelenou střechu?
Výskyt koliformních bakterií ve vodě - mohou vznikat i rozkladem listí ve studni, Escherichia coli, foto Euroclean

Výskyt koliformních bakterií ve vodě – mohou vznikat i rozkladem listí ve studni

25.10.2018 | redakce dle podkladů společnosti Euroclean
Koliformní bakterie se dostávají do vody především ze septiků a městské kanalizace. Dále se mohou do vody dostat splachem odpadů ze zemědělství. Koliformní bakterie mohou vznikat i ve studních rozkladem listí či jiného biologického materiálu. Způsobují běžné střevní potíže, nebo i koliku.

Jak vylepšit město? Dejme šanci vodě a zeleni!

4.6.2018 | Ing. Marie Nehasilová
Vhodnými opatřeními je možné vodní režim ve městech přiblížit tomu v přírodě a zmírnit tak negativní dopady urbanizace. I v ČR existuje řada realizací, které navrací vodu a zeleň do měst.

Dešťovka se vrací

8.8.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Nová Dešťovka nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci. Polovina z 240 milionů korun v Dešťovce půjde do suchých oblastí.

Přívalové deště prověřují kvalitu staveb

30.7.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Přívalové deště prověřují zejména návaznost staveb na terén a správné řešení kanalizace. Typickým místem s problémy jsou podzemní garáže. Zároveň se ukazuje, že opatření, přijatá po povodních 1997 a 2002 jsou funkční. Také se potvrzuje, že prevence je nejefektivnější formou ochrany.

Boj se suchem: MŽP připravuje protierozní vyhlášku, novelu vodního zákona a dotace

26.7.2017 | Ministerstvo životního prostředí
Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem. MŽP nově připravuje protierozní vyhlášku, novelizaci vodního zákona, do r. 2020 má ještě přes 6,5 miliardy korun na boj se suchem a 240 mil. Kč půjde ještě letos na program Dešťovka.

Ostrovní systémy – aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí – část II.

28.11.2016 | Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.
Existuje z hlediska hydrogeologického řada lokalit nevhodných pro výstavbu – není kam vypouštět a zastavěním nevhodného území se vytvoří bariéry v odtoku srážkových vod z lokality. Pak je jediným řešením minimalizace odtoku.

Objekty hospodaření s dešťovou vodou - předání do užívání a provoz

5.8.2015 | projekt POČÍTÁME S VODOU
Pro každý vybudovaný objekt a zařízení HDV nebo jejich kombinaci (dále jen systém HDV) musí být např. stanoven jeho vlastník, zajištěn vhodný přístup k zařízení a umístěny informační tabule.

Výpočet nutného odběru vody ze studny a jeho rozepsání do žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami

23.2.2015 | RNDr. Petr Čížek, A až Zet, Praha
K posouzení vlivu studní na okolí nestačí znát roční množství odebírané vody. Je třeba znát časovou nerovnoměrnost její potřeby. Pro její jednotný odhad dnes neexistuje předpis. Proto i rubriky v žádostech o povolení k odběru podzemní vody chápe a vyplňuje každý hydrogeolog jinak.
Zákon a paragraf

Novela zákona č. 275/2013 Sb. o vodovodech a kanalizacích

28.7.2014 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Filtrace s drenážním systémem Triton

Filtrace s drenážním systémem Triton a její použití při úpravě vody v ČR

14.4.2014 | Ing. Renata Biela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Konstrukce drenážního systému Triton sestává ze dvou samostatných ploch, které plní funkci gravitační drenáže dna filtru. Pokrytí vnější filtrační plochy filtračním mediem je větší (cca o 25 %) než je tomu u plochého filtru s tryskami, čímž jsou redukovány mrtvé zóny.
tekoucí voda z kohoutku

Mediální přestřelka ohledně pitné vody z kohoutku

6.8.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Protože je pitná voda základní poživatinou, pro její bezpečnost platí legislativní požadavky neméně přísné jako pro ostatní potraviny, ve skutečnosti dokonce ještě přísnější. Předpokládá se totiž, že ji lidé denně co do množství konzumují více než ostatní potraviny.

Zavlažování I – typy závlah

2.8.2013 | Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Dodávání vody zavlažováním se provádí již po tisíce let. Závlaha může zvýšit jak kvalitu, tak i množství úrody. A to dokonce i v oblastech, kde je zemědělství závislé na srážkách. Při využití pro účely rekreace může závlaha zajistit svěží a atraktivní vzhled sportovních zatravněných ploch.

Opravy přípojek pod veřejným prostranstvím bude dál hradit provozovatel veřejné sítě

19.7.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Poslanci vypustili z navrhované novely zákona kritizovanou pasáž, která převáděla povinnost platit opravy vodovodních a kanalizačních přípojek na vlastníky. Třetí čtení zákona proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi PS ČR a návrh novely zákona byl schválen.
VODOVODY-KANALIZACE 2013

Blíží se mezinárodní výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013

28.4.2013 | redakce
18. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE, jejímž odborným garantem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, se uskuteční od 21. do 23. května na pražském výstavišti v Letňanech.

Analýza návrhu vsakovacích boxů pro srážkové vody z povrchového odtoku

16.7.2012 | Ing. Gabriel Markovič, Ústav pozemného staviteľstva, SvF, TU v Košiciach
Za využitelný objem vsakovací sestavy se při návrhu uvažuje 95 % objemu celé vsakovací sestavy, která byla navržena. Výpočtem můžeme zjistit také akumulační objem vsakovací sestavy. Stoupání hladiny vyplývá z přírůstku objemu daném rozdílem mezi protékající a odtékající vodou.

První den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

29.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala ve čtvrtek 28. 6. 2012 přednáškami, které byly zaměřeny na jednotlivé aspekty environmentální ekonomie. Po prvním bloku přednášek byla zařazena hlavní přednáška dne věnovaná ohodnocení ekosystémových služeb v Británii.
Povrchové vsakování dešťové vody z komunikací do zasakovacích průlehů

Proč se musí dešťová voda zadržovat v místě spadu?

11.6.2012 | Bc. Ondřej Nehasil, ČSOP Koniklec, Poradce ekoporadny; PROJEKTIVA CZ s.r.o., projektant TZB
Hospodaření s dešťovou vodou se ukazuje jako ekologická nutnost. Přestože již od roku 2009 je v platnosti legislativa upřednostňující vsakování dešťové vody před vypouštěním do kanalizace, stále dešťovou vodu chápeme jako problém, jehož je třeba se zbavit.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 22.06.2012 10:19
vsakování srážkové vody

Vsakování srážkové vody do půdního profilu je potřebné

4.6.2012 | RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje
Současné i budoucí využívání dešťové vody v městských i vesnických sídlech s hustou sítí obytných i provozních budov včetně zpevněných ploch lze proměnit od standardních ekologicky i ekonomicky neprosperujících svodů do kanalizací nebo vodotečí na zachycení tohoto zdroje vody pomocí vsaků do půdního profilu dané hydrogeologické lokality.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 04.06.2012 21:49
desinfekce vody

Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody

7.5.2012 | Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Bc. Josef Fuks
Článek se zabývá nejnovějšími poznatky uváděné v naší i zahraniční literatuře týkající se vzniku vedlejších produktů dezinfekce v souvislosti s použitím chloru, oxidu chloričitého, ozónu a UV záření jako dezinfekčních činidel.

další články

Témata 2018

Právní předpisy

Hledání:


Tipy pro projektanty

technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny