Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 263/2016 Sb. - Atomový zákon a související předpisy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Euratom") a Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu a Evropské unie a upravuje a) podmínky mírového využívání jaderné energie; b) podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací; c) nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem; d) schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva; e) monitorování radiační situace; f) zvládání radiační mimořádné události; g) podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření (dále jen "zabezpečení"); h) požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a i) výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

txt

Zákon č. 263/2016 Sb.

atomový zákon
se změnami:183/2017 Sb., 403/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 465/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 102/2016 Sbírky zákonů na straně 3938
schváleno:14.07.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 21/2017 Sb.

o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
uveřejněno v: č. 7/2017 Sbírky zákonů na straně 218
schváleno:23.01.2017
účinnost od:15.02.2017
[Textová verze] [PDF verze (383 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 35/2017 Sb.

kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
uveřejněno v: č. 11/2017 Sbírky zákonů na straně 324
schváleno:25.01.2017
účinnost od:14.02.2017
[Textová verze] [PDF verze (280 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 162/2017 Sb.

o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona
uveřejněno v: č. 56/2017 Sbírky zákonů na straně 1514
schváleno:25.05.2017
účinnost od:15.06.2017
[Textová verze] [PDF verze (136 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 329/2017 Sb.

o požadavcích na projekt jaderného zařízení
uveřejněno v: č. 112/2017 Sbírky zákonů na straně 3490
schváleno:26.09.2017
účinnost od:01.11.2017
[Textová verze] [PDF verze (1306 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 347/2016 Sb.

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
se změnami:273/2019 Sb.
uveřejněno v: č. 136/2016 Sbírky zákonů na straně 5075
schváleno:05.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (121 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 358/2016 Sb.

o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5554
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (4795 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 359/2016 Sb.

o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5613
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (1574 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 360/2016 Sb.

o monitorování radiační situace
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5642
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (2010 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 361/2016 Sb.

o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5690
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (373 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 362/2016 Sb.

o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích
uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5704
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (279 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 374/2016 Sb.

o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
uveřejněno v: č. 150/2016 Sbírky zákonů na straně 5898
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (585 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 375/2016 Sb.

o vybraných položkách v jaderné oblasti
uveřejněno v: č. 150/2016 Sbírky zákonů na straně 5915
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (2487 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 376/2016 Sb.

o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
uveřejněno v: č. 150/2016 Sbírky zákonů na straně 5940
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (2355 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 377/2016 Sb.

o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie
uveřejněno v: č. 151/2016 Sbírky zákonů na straně 5978
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (274 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 378/2016 Sb.

o umístění jaderného zařízení
uveřejněno v: č. 151/2016 Sbírky zákonů na straně 5989
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (306 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 379/2016 Sb.

o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
uveřejněno v: č. 151/2016 Sbírky zákonů na straně 5998
schváleno:07.11.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (20277 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 408/2016 Sb.

o požadavcích na systém řízení
uveřejněno v: č. 166/2016 Sbírky zákonů na straně 6363
schváleno:06.12.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (303 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 422/2016 Sb.

o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
uveřejněno v: č. 172/2016 Sbírky zákonů na straně 6618
schváleno:14.12.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (194580 kB)]


Odstraňování radionuklidů z pitné vody

4.7.2023 | Ing. Růžena Šináglová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR
Povinnosti dodavatelů pitné vody a provozovatelů úpraven vody z podzemních zdrojů jsou tématem tohoto článku. Jaký přístup vyžaduje uvolňování přírodních radionuklidů z úpraven vody, včetně identifikace rizikových faktorů provozu zařízení ke snížení obsahu radionuklidů ve vodě?

Atomový zákon a povinnosti provozovatelů při úpravě vody z podzemních zdrojů

24.5.2023 | Bc. Hana Jurkovská, Ing. Růžena Šináglová
Na konferenci Voda Zlín 2023 seznámily zástupkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s hlavními požadavky atomového zákona č. 263/2016 Sb. Týkalo se provozu pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, kam patří mimo jiné i zařízení na úpravu vlastností podzemní vody nebo nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vody z podzemního zdroje. Příspěvek přinesl rovněž informace o povinnostech provozovatelů těchto zařízení, o podmínkách uvolňování přírodních radionuklidů z těchto pracovišť a přehled technologií úpravy vody, kde lze předpokládat výskyt radionuklidů v uvolňovaných látkách.

Atomový zákon ve vodárenství, při úpravě a nakládání s vodou

24.7.2022 | Ing. Růžena Šináglová, RNDr. Ivana Ženatá
V rámci červnové konference Pitná voda v Táboře bylo možné vyslechnout i příspěvky, které se vztahovaly k aktuálnímu znění atomového zákona. Autorky ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jej popsaly v souvislosti se stavbou, vodárenstvím i pracovními podmínkami zaměstnanců. Doporučily dále sledovat aktuální doporučení SÚJB.

Radioaktivita vody a možná opatření

30.6.2021 | Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Ačkoliv naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit, lze měření občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží.

Měření radonu ve vodě a ozdravná opatření

18.7.2020 | Vlastimil Růžička, redakce
Z normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů vyplývají kromě jiného i postupy pro ozdravná opatření, která se ověřují měřením objemové aktivity radonu v daném prvku či přímo v budovách. Provádí je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jehož zástupci nám odpověděli na otázky ohledně radonu ve vodě.
diskuse: 1 příspěvek, 20.07.2020 23:21

Radioaktivita ve vodách a nový Atomový zákon

30.10.2017 | Ing. Jindřich Kotas, technolog a chemik ve společnosti Euroclean, VŠCHT Praha – FTOP – Ústav technologie vody a prostředí
Od 1.1.2017 je účinná nová verze Atomového zákona. Starý zákon 18/1997 byl nahrazen novým zákonem 263/2016. Důvodem vzniku nové verze je sjednocení s legislativou Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, konkrétně se směrnicemi rady 2013/51 a 2013/59. Kromě vlastního Atomového zákona vznikly také nové verze prováděcích předpisů (17 vyhlášek a 2 nařízení vlády) a zavedly se změny ve 13 jiných zákonech.

Zateplete dům v létě se slevou 15 %

11.7.2017 | IP Polná s.r.o.
O výhodách zateplení domu není nutno pochybovat. Přináší úsporu na energiích a podstatně zvyšuje komfort bydlení. Ale jakou použít metodu? Nejlépe tu, která je nejúčinnější a zároveň zaručí rychlou návratnost investice.

Od nového roku vstoupil v platnost nový atomový zákon

14.1.2017 | Ing. Karla Petrová, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
Dnem 1. 1. 2017 vstoupil v platnost nový atomový zákon (NAZ) a jeho prováděcí předpisy. Nové přístupy k regulaci ozáření přírodními zdroji objasnila Ing. Karla Petrová, ředitelka sekce radiační ochrany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Do této oblasti spadá i problematika radonu budov, stavebních materiálů a pitné vody.

Zdravé bydlení bez radonu

9.11.2014 | Vlastimil Růžička, redakce
Aktuální problematiku radonu řešil říjnový stavební seminář v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Měl název Ochrana proti radonu v kontextu energetické úspornosti budov a pořádal jej Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Zváni byli především projektanti a stavební inženýři.
 
 
Reklama