Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školských zařízeních


© Petro Feketa, Fotolia.com

Část pátá zákoníku práce - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – se, dalo by se říci, obecně vztahuje na všechny zaměstnance a zaměstnavatele, popřípadě podnikající fyzické osoby. Pak ale máme spoustu dalších předpisů, které toto téma v jednotlivých odvětvích řeší více hloubky a nezabývají se jen zaměstnanci. V dnešním článku se pokusíme zaměřit na bezpečnost a ochranu zdraví ve školských zařízeních.

Obrázek 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví se týká i těch nejmenších dětí
Obrázek 1 - Bezpečnost a ochrana zdraví se týká i těch nejmenších dětí

Jedním z důležitých předpisů pro školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, který upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

BOZP je ve školském zákoně řešena jak pro zaměstnance, tak i pro žáky/studenty, i když u nich se samozřejmě jedná „jen“ o bezpečnost a ochranu zdraví. Žáci/studenti jsou vždy na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem školy, popř. i jinými dokumenty a ve většině případů jim je školní řád k dispozici po celý školní rok. Školní řád vydává ředitel/ka školy a tento řád mimo jiné upravuje podmínky zajištění BOZP, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Žáci a studenti jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Dále zákon uvádí, že školy a školská zařízení zajišťují BOZP, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (např. v odborných učebnách nemanipulovat bez svolení s chemickými látkami, zařízeními, vybavením laboratoří atd.; udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku; před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek) apod.).

Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tady jako příklad můžeme uvést odborné učiliště. Studenti v rámci výuky/praxe používají elektrické ruční nářadí, spotřebiče, stroje apod. Aby byla zajištěna BOZP, je nutné, aby studenti byli minimálně seznámeni s návody k použití, aby nad nimi byl pedagogický nebo jiný odborný dozor, v případě potřeby byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (např. ochrana sluchu, ochrana rukou, ochrana nohou, ochrana očí), někdy je také potřeba zdravotní způsobilost atd. Všechny stroje, přístroje, nářadí, spotřebiče, zařízení atd. musí procházet pravidelnými kontrolami a revizemi a zjištěné závady musejí být odstraňovány.

Také je důležité doplnit, že při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise.

Školy a školská zařízení ve velké většině řeší bezpečnost žáků a pedagogů tím, že v době vyučování je celá škola/školské zařízení uzamčeno. Což je na jednu stranu správně z hlediska bezpečnosti a krádeží, na druhou stranu je tato situace nepřípustná z hlediska zajištění požární ochrany, kdy je potřeba, aby únikové východy byly trvale volné a průchodné. Pokud:

 • je u únikového východu klíček,
 • jsou dveře vybaveny panikovým kováním,
 • dveře otevírá signál od elektrické požární signalizace,
 • je otevření dveří zajištěno jiným způsobem,

je vše v pořádku. Pokud jsou ale dveře trvale uzamčeny a klíček od nich má jen školník (jedná se především o boční a zadní únikové východy), je to v rozporu s požadavky požární ochrany. V tomto případě se situace řeší velmi těžce. Nejjednodušší způsob řešení problému je umístění tzv. červené krabičky s klíčkem k únikovým dveřím nebo vybavení dveří panikovým kováním.

Přestože se pedagogové snaží udělat vše pro bezpečnost a ochranu zdraví, i přece jen může dojít k úrazu. Pokud dojde k úrazu zaměstnance školy, postupuje se dle NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Pokud ovšem dojde k úrazu žáka/studenta/dítěte, je nutné postupovat podle vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

Tak jako ostatní zaměstnavatelé mají knihu úrazů, tak i školy a školská zařízení vedou knihu úrazů, ve které se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.

V knize úrazů se uvede:

 1. pořadové číslo úrazu,
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
 3. popis úrazu,
 4. popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
 5. zda a kým byl úraz ošetřen,
 6. podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
 7. další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

I zde existuje Záznam o úrazu, který škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o

 1. úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo
 2. smrtelný úraz.

Pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, vyplňuje se záznam o úraze i tehdy, nejedná-li se o skutečnosti uvedené výše pod písmeny a) a b).

Vyhláška dále řeší i hlášení úrazu a zasílání záznamu o úrazu. Přílohu vyhlášky tvoří vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka, studenta.

 
 
Reklama