Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě

Dne 28. listopadu proběhla v Praze odborná konference s tematickými bloky zaměřenými na problematiku: Bezpečnost škol dle normy ČSN – technická a organizační opatření – chyby v řízení bezpečnosti – kamery vs. ochrana osobních údajů. Konference byla určena pro cílovou skupinu zástupců vedení mateřských, základních i středních škol a rovněž zástupcům zřizovatelů na úrovni odborů školství.

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Na konferenci určené zejména pro zástupce vedení mateřských, základních i středních škol a rovněž zástupce zřizovatelů na úrovni odborů školství vystoupili přední znalci s praktickými typy k zabezpečení školního objektu.

Konferenci zahájil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra, který se věnoval závazné normě ČSN 73 4400. Upozornil účastníky, že na webových stránkách MV ČR je k dispozici náhled této normy a zároveň upřesňující metodiky. „Smyslem normy ČSN 73 4400 je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření již na úrovni projektové přípravy,“ zdůraznil přednášející.

ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ - je volně příštupná v pdf.

Velmi prakticky navázal Libor Sladký, který se zaměřil na typické chyby v řízení bezpečnosti ve školách a ilustroval je na řadě příkladů z již realizovaných auditů. Zároveň účastníkům konference doporučil, na co se soustředit při návrhu technických prostředků k zabezpečení školy. Jeho příspěvek pak detailněji doplnila Veronika Fáberová, která účastníky ujistila, že se nemusí bezpečnostního auditu bát, jelikož se jedná pouze o objektivní zjištění a popis stavu z hlediska technických i režimových bezpečnostních opatření, z kterých pak vzejdou jednotlivá doporučení. V závěru svého příspěvku dala posluchačům několik rad, jak vybrat správného auditora a kterým se raději vyhnout.


V dopoledním bloku se konference věnovala praktickým typům zabezpečení budov, a to zejména mechanickému zabezpečení budov, kdy cechmistr Petr Fráz na praktických ukázkách představil, jak fungují jednotlivé uzamykací systémy. Na jeho příspěvek pak navázal Václav Růžička s kamerovými systémy ve školách v návaznosti na GDPR.

Odpolední část zahájila Jitka Sladká s Milanem Fárou. Představili účastníkům projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, jehož cílem je reálně připravit zaměstnance školy na nebezpečné situace. Pomocí vhodných znalostí i nácviků se pak snižuje pravděpodobnost výskytu hrozby a zvyšuje se pravděpodobnost vhodné a účinné reakce při útoku.

Součástí konference byl také psychologický pohled a doporučení všímat si varovných signálů u těch, kteří jsou ve škole legálně, tedy u žáků a studentů. Mezi takové signály může patřit jakákoli změna chování, zhoršení prospěchu, změna oblékání aj.

Na závěr konference vystoupil starosta města Kraslic s řešením bezpečnosti napříč školami i dalšími volnočasovými organizacemi ve městě.

Cílem konference bylo předat účastníkům důležité informace o všem, co je potřeba udělat pro zabezpečení školního prostředí a jak všechna řešení propojit, aby navzájem fungovala.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Doplnění redakce TZB-info

Autor: Michal Randa

V úvodní prezentaci pod názvem „Závazná norma ČSN 73 4400 a řízení bezpečnosti ve školách“ zdůraznil zástupce odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, JUDr. Tomáš Koníček, význam vlastní normy, ale také skutečnost, že se jedná o jednu z mála norem, u které se na základě vzájemné úzké spolupráce Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Ministerstva vnitra ČR podařilo zabezpečit zveřejnění v elektronické podobě na webových stránkách resortu MV.

V programu dále došlo na vystoupení k následujícím tématům:
 • Audit bezpečnosti jako nezbytná vstupní „lékařská“ prohlídka bezpečnosti školy
 • Technická řešení - jejich výhody a rizika
 • Kamerové systémy versus ochrana osobních údajů (nové nařízení GDPR)
 • Programy Ministerstva vnitra k prevenci kriminality
 • Všímejte si varovných signálů
 • Ozbrojený útočník - prevence při výskytu mimořádné události ve škole
 • Projekt zabezpečení školy v praxi – spolupráce škol a zřizovatele v Kraslicích

Poznámka „nejen“ k normě ČSN 73 4400

Normu (přesné znění: ČSN 73 4400:2016 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení) vypracovala technická komise TNK 148 „Prevence kriminality a ochrana obyvatel“.
Tato norma vychází z návrhu evropské normy CEN/TS 14383-6: „Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 6: Školy“ a navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“, která je tvořena následujícími částmi: •
 • ČSN EN 14383-1 – Část 1: Definice specifických termínů (Vydání: 1/2007)
  Norma je terminologickým slovníkem, obsahujícím definice specifických termínů z oblasti prevence kriminality, používaných v normách řady 14383-3. Jednotlivé termíny jsou v češtině, angličtině, němčině a francouzštině, v češtině a angličtině pak jsou k jednotlivým termínům definice.
 • ČSN P CEN/TS 14383-2 – Část 2: Plánování městské výstavby (Vydání: 2/2009)
  Norma je určena pro projektování veřejných prostorů jak v nových, tak ve stávajících obytných lokalitách. Norma poskytuje směrnice pro odhad rizika kriminality a/nebo obavy z kriminality a pro volbu opatření, postupů a procesů určených ke snížení těchto rizik.
 • ČSN P CEN/TS 14383-3 – Část 3: Obydlí (Vydání: 12/2006)
  Norma rozebírá faktory mající vliv na kriminalitu týkající se objektů bydlení, a to jak rodinných domků a jejich seskupení, tak bytových domů. Dále jsou v normě popsány způsoby jak je třeba konstrukcí a uspořádáním jednotlivých prvků rizikové faktory vyloučit nebo alespoň omezit. V druhé části normy jsou formuláře, umožňující exaktně stanovit rizika na základě váhy jednotlivých vlivů. Norma poskytuje vodítko jak pro projektanty a stavitele, kde upozorňuje na vlivy, kterých je vhodné se vyvarovat, tak pro pojistitele, kteří na jejím základě mohou zhodnotit velikost rizika napadení kriminálními živly
 • ČSN P CEN/TS 14383-4 – Část 4: Obchodní a administrativní budovy (Vydání: 1/2007)
  Norma se zabývá kriminogenními faktory, působícími v obchodních a administrativních budovách a opatřeními k minimalizaci rizik z nich plynoucích. Poskytuje návod jakým způsobem vyloučit nebo omezit škody, vznikající následkem trestné činnosti, a prostředky jakými toho lze dosáhnout.
 • ČSN P CEN/TS 14383-5 – Část 5: Čerpací stanice (Vydání: 10/2011)
  Tato technická zpráva poskytuje směrnice pro účinný boj proti různým typům kriminality, kterou lze předpokládat u čerpacích stanic, lze ji použít na nové i stávající objekty čerpacích stanic, které jsou veřejně přístupné.
 • ČSN P CEN/TS 14383-7 – Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy (Vydání: 1/2012)
  Tento dokument stanovuje pokyny pro metody hodnocení vnějších a vnitřních rizik trestné činnosti a/nebo vnímané nejistoty a navrhuje opatření, určená k vyloučení nebo omezení těchto rizik. Cílem je posílení celkové bezpečnosti pozemní veřejné dopravy, jako: autobusové zastávky, autobusová nádraží, železniční stanice, železniční zastávky, přestupní stanice, veřejně přístupné podzemní a tramvajové systémy, podzemní a tramvajové systémy s omezeným přístupem, stanoviště taxi, parkoviště u nádraží, terminály říční dopravy, parkovací systémy pro jízdní kola.
 • ČSN P CEN/TS 14383-8 – Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel (Vydání: 10/2011)
  Tento dokument obsahuje informace k odbornému zavádění a uplatňování preventivních opatření proti neoprávněnému vniknutí vozidel do budov nebo prostorů.

ČSN 73 4400 – „Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Tuto normu lze využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí. Tato norma se nevztahuje na budovy vysokých škol. Je možné ji však využít jako metodický návod pro prevenci kriminality a řízení rizik, včetně zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany i v těchto objektech.

Z obsahu ČSN 77 4400

Úvod

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení rizik. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika. Příčiny kriminality a antisociálního chování jsou předmětem zkoumání již řadu let. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v dané oblasti či objektech. Sociálně ekonomické faktory ani lokální specifika nejsou předmětem této normy. Společným vodítkem všech opatření je ztížení nebo omezení neoprávněného vstupu do objektu školy. Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům. Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany. Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Předmět normy

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet.
Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Tuto normu lze využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí.
Tato norma se nevztahuje na budovy vysokých škol. Je možné ji však využít jako metodický návod pro prevenci kriminality a řízení rizik, včetně zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany i v těchto objektech.

Zdroj: www.unmz.cz
 
 
Reklama