Úraz vzniklý při cestě na oběd v rámci polední pauzy

Datum: 27.10.2016  |  Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO, společnost CIVOP

Úrazy vzniklé cestou na oběd jsou hodně diskutovaným tématem. V rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou tyto situace často probírány a na zaměstnancích je vidět, že mají zájem o tuto problematiku. Pojďme si osvětlit, co to vlastně pracovní úraz je a zda úraz vzniklý cestou na oběd je nebo není pracovním úrazem.

Cestou na oběd se zaměstnanec může zranit ne vlastní vinou - vlastník chodníku se musí postarat o to, aby byl chodník bezpečný.
Cestou na oběd se zaměstnanec může zranit ne vlastní vinou - vlastník chodníku se musí postarat o to, aby byl chodník bezpečný.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nám v § 271k osvětluje, co je to pracovní úraz:
Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Podle § 273 je plněním pracovních úkolů výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.

Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast BOZP či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

Podle § 274 v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

Z paragrafu 274 vyplývá, že pokud zaměstnanec půjde na oběd v objektu zaměstnavatele a cestou se mu stane úraz, bude tento úraz posuzován jako pracovní a v tomto případě je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Ovšem i tady platí, že zaměstnavatel se může zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

  • a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
  • b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Zaměstnavatel se dále může zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla

  • a) v důsledku skutečností uvedených výše v odstavci pod písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo
  • b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

POZOR! Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Pokud tedy zaměstnanec půjde na oběd v objektu zaměstnavatele a např. upadne na schodech, zakopne, šlápne na nějakou nerovnost atd. a způsobí si úraz, bude takovýto úraz posuzován jako pracovní.

Jiná situace nastane, pokud se zaměstnanci stane úraz mimo objekt zaměstnavatele – tzn. půjde-li (nebo pojede autem) na oběd do vzdálenější restaurace a cestou utrpí úraz (autonehoda, pád, v zimě uklouznutí na ledu apod.), nebude se dle zákoníku práce jednat o pracovní úraz a zaměstnavatel nemá povinnost takovýto úraz odškodňovat.

Bohužel zákoník práce neřeší, zda zaměstnanci mají/nemají možnost se stravovat v místě pracoviště a jasně stanovuje, že pokud se nejedná o objekt zaměstnavatele, nejedná se ani o pracovní úraz. Tato skutečnost by měla být zdůrazňována při základních i opakovaných školeních z BOZP, aby v případě úrazu nebyli zaměstnanci překvapeni tím, že jim úraz nebude uznán jako pracovní.

 

Hodnotit:  

Datum: 27.10.2016
Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO, společnost CIVOP   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

logo Mark2 Corporation
logo ista

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czSchiedel UNI ADVANCED – komín s inovovanou keramickou vložkouPraktické tipy, jak trávit většinu času v koupelně relaxací, nikoliv úklidemDům v drsné přírodě, kterému nevadí, když okolí zapadne sněhemVodní elektrárnu staví již přes 45 let. Stavbu dokončí čínská firma