Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Provozování objektu a TZB

Provozování objektu a v něm instalovaných TZB je každodenní úkolem provozovatele. Tento článek se klade za cíl přiblížit v obecné rovině situace a úkony, které při provozování objektu a TZB vznikají. V článku je věnována pozornost i vyhrazeným technickým zařízením, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, kterými je jejich provozování upraveno.

Provoz objektu lze modelovat jako soubor řízených procesů členěný dle předvídatelných provozních situací, u kterých příčinu známe předem, ale nelze ji zcela odstranit běžnými prostředky. Mimo tento soubor jsou vyčleněny důsledky nepředvídatelných situací, jejichž příčinou jsou dosud nepoznané poruchy nebo havárie probíhající zpravidla mimo vlastní objekt. Na plynulém a bezproblémovém provozu objektu se podílejí také technická zařízení budov (TZB), u kterých požadujeme, aby jejich funkčnost byla plynulá a možné výpadky jejich provozu byly udržovány na co nejnižší úrovni.

Při provozování objektu pracujeme za podmínek předvídatelných a nepředvídatelných situací. Předvídatelné provozní situace lze členit dle doporučení ČSN EN 1990 na:

 • trvalé provozní situace, při kterých lze zaručit optimální úroveň provozu;
 • krátkodobé (přechodné) provozní situace, při kterých zaručujeme jakost provozu ve stanovených mezích při uplatnění přechodných opatření;
 • mimořádné provozní situace, při kterých nezaručujeme jakost provozu ve stanovených mezích, ale pouze bezpečnost osob a v maximální míře zachování majetku a budov.

Při nepředvídatelných situacích provozovatel řeší doposud nepoznané poruchy a havárie, které není možno považovat za předvídatelné.

Domat Control System uvedl na trh otevřený odečtový systém z měřičů energií a médií
Provozovatelům sítí CZT, firmám zabývajícím se facility managementem, odběratelům energií, jako jsou obchodní řetězce, bytová družstva nebo sítě peněžních ústavů představujeme komunikátor M007 a webový portál ContPort. Odečtový systém pro sběr dat z měřičů energií a médií nabízí cenově dostupnou alternativu pravidelných ručních odečtů a mimo jiné i hlášení e-mailem. Více na stránkách společnosti www.domat.cz

Provozní náklady

S provozováním objektů a TZB vznikají provozovateli náklady, které lze rozdělit do následujících kategorií:

 • celkové provozní náklady (energie, obsluha, pravidelné revize, atd.);
 • poplatek zpracovateli hodnocení / zajištění správného uvedení systémů do provozu;
 • zhodnocení návrhu systémů, pokud byl již projekt hotov nebo pokud stavba již stojí;
 • průzkum stavebních konstrukcí, jejich kvality a stavu u stávajících budov (jejich posouzení ve vztahu k navrhovaným systémům TZB);
 • informativní testování provozu systémů TZB (měření a optimalizace provozu s ohledem na klíčové hodnotící ukazatele stanovené v souladu s provozními potřebami uživatelů objektu);
 • záruky spojené s provozem zařízení a zavedením commissioning služeb.

V průběhu životnosti stavby se očekává od TZB systémů jejich bezproblémová funkce a také to, že budou stabilně zabezpečovat kvalitu pracovního nebo pobytového prostředí. Při pohledu ze strany investice do provozu, znamená správná a efektivní údržba a provoz systémů jistou ekonomickou úsporu. Z té pak vyplyne snížení pravděpodobnosti havárie, a tím i úniku finančních prostředků z hlavní činnosti, kterou budova zajišťuje. [1]

TZB a Vyhrazená technická zařízení

Stavby, to nejsou jen konstrukční celky jako zdi, stropy, podlaží aj., ale jsou to také technická zařízení budov, která stavbám vdechnou život a upravují pocitové vnímání vnitřního prostředí a zároveň možnosti způsobu jeho užívání. TZB zahrnuje obory:

 • Instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvod plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače);
 • Elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.);
 • Další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.)

V dnešní době nových technologických zařízení, která ovlivňují nejen vnitřní prostředí, ale zároveň subjektivní pocit kohokoliv v daném objektu, stojí za zmínku, že dnešní vybavení budov a objektů bez rozdílu dané funkce, zaznamenalo za posledních 20 let výrazný pokrok. Nově budovaným objektům jsou již v koncepční fázi výstavbového projektu určovány druhy a způsoby řízení a regulace vnitřního prostředí.

Budovy jsou navrhovány s nepřeberným množstvím zařízení, které automaticky na základě referenčních nastavení vyhodnocují a regulují vnitřní prostředí a starají se o to, aby se uživatelé budov cítili příjemně, bez ohledu na roční období či část dne a zajišťují a řídí naši pohodu.

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku. Tato zařízení podléhají dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. [2] Cílem právní úpravy je stanovovat obecné požadavky a postupy platné pro provoz vybraných technických zařízení, přičemž požadavky na vlastní provoz technického zařízení pro specifické podmínky a prostředí a specifický účel (například pro práce v podzemí) uvádí prováděcí právní předpis vydaný k zákonu v gesci příslušného ministerstva nebo ústředního správního úřadu. Právní předpisy vyjadřují, veřejný zájem o technická zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví.

Mezi vyhrazená technická zařízení patří:

 • Elektrická;
 • Zdvihací;
 • Plynová;
 • Tlaková;
 • Požárně bezpečností (upravuje zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).

Na tato vyhrazená technická zařízení se vztahuje povinnost provádět pravidelné revize a kontroly v periodických cyklech, které blíže specifikují další legislativní požadavky a normy. O vykonaných revizích je vystavena revizní zpráva, která musí být uchována a na vyžádání kontrolního orgánu předložena. Revize a zkoušky smí provádět pouze příslušný autorizovaný revizní technik. [1]

Pokud vlastník objektu a jednotlivých zařízení nezajistí potřebnou péči a nezajistí provádění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek na zařízeních, dochází k poruchám a provozním výpadkům a k narušení plynulého provozu objektu a v neposlední řadě zbytečným komplikacím, které sebou přinášejí často výdaje navíc (např. prosakující vodovod v suterénu a následné uvedení do původního stavu, zaplatíme nejen za opravu, resp. výměnu vadného části potrubí, ale také vodu, která v důsledku prosakování potrubí unikla).

Mohou nastat tyto poruchové stavy:

 • Závada na zařízení je taková změna technických, energetických, vzhledových či bezpečnostních podmínek zařízení (systému), která omezuje jeho výkonnost nebo zvyšuje jeho hlučnost či energetickou náročnost, nebo v malé a únosné míře zvyšuje riziko poškození zdraví osob nebo snižuje jeho estetické parametry nebo jejíž trvání je příčinou snížení jeho životnosti, avšak výskyt těchto jevů není natolik závažný, aby bylo nutno zařízení (systém) okamžitě vyřadit z provozu.
 • Porucha zařízení je taková změna technických, energetických, vzhledových či bezpečnostních podmínek zařízení (systému), která omezuje jeho výkonnost tak, že zařízení (systém) není možné či účelné provozovat, nebo zvyšuje jeho hlučnost či energetickou náročnost tak, že zařízení (systém) není únosné a účelné provozovat, nebo ve značné míře zvyšuje riziko poškození zdraví osob nebo výrazně snižuje jeho estetické parametry a výskyt těchto jevů je natolik závažný, že je nutno zařízení (systém) okamžitě vyřadit z provozu.
 • Havarijní porucha zařízení je taková událost, která vyvolává rizika ohrožení života a zdraví osob nebo velké hmotné škody nebo obojího současně.

Odstraňování závad a poruch

Odstraňování závad a poruch se organizuje na několika úrovních, při čemž je vždy vymezena osobní odpovědnost příslušných zaměstnanců za odstranění závady či poruchy v normovaném čase.

Pro řízení, sledování stavu opravy a následná vyhodnocení je nezbytné všechny požadavky evidovat. Je-li ve společnosti zaveden požadavkový systém (jako součást CAFM systémů), je toto integrováno v tomto systému. [1]

Seznam použitých zdrojů

 • [1] KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E., Facility management v technické správě a údržbě budov, 2012, 1. Vyd., 252 s., ISBN 978-80-7431-114-7.
 • [2] Zákon č. 164/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
English Synopsis
Operation of the building and HVAC

Operation of the building and it installed HVAC is an everyday task of the operator. This article seeks to explain the general situation and the actions that the operation of the building and building arise. The article is devoted attention and dedicated technical facilities, which are subject to special laws governing their operation regulated.

 
 
Reklama