Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Európska norma EN 15221 Facility management

V krajinách Európskej únie je facility management chápaný rôzne. Hlavnými dôvodmi potreby normalizácie v tejto oblasti služieb sú rôzne ciele facility managementu v krajinách Európskej únie, rôzne stupne jeho uplatňovania ako i rôzne národné kultúry, trhy a jazyky. Jednotná európska norma Facility management by mala pomôcť malým alebo väčším firmám, ponúkajúcim služby v tejto oblasti spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a obchodovať na medzinárodnej úrovni. Tvorbou európskej platformy budú odstránené bariéry na trhu v oblasti facility managementu pre firmy, poskytujúce služby facility managmentu, práve tak pre ich zákazníkov.

Jednotné normy v rámci Európskej únie sú dôležitým nástrojom na odstránenie prekážok v obchodovaní a sprostredkovaní služieb medzi firmami v rôznych krajinách. Medzi ne patria aj firmy, poskytujúce služby facility managementu.

V dokumente COM(2003)747, vydanom Európskou komisiou a nazvanom „Konkurencia medzi poskytovateľmi obchodných služieb a ich prínos k výkonu európskych organizácií“ je facility management považovaný za jednu z najdôležitejších služieb s veľkým prínosom pre výkonnosť organizácií. Takmer 40 % poskytovateľov služieb iným organizáciam tvrdí, že pri zrušení bariér v zahraničnom obchode by sa zvýšil ich obrat o 20 % , pričom sektory služieb tvoria viac ako 60 % celkovej zamestnanosti v trhovej ekonomike EÚ [1].

Dôležitým predpokladom k odstráneniu bariér pri ponuke služieb na európskom trhu je zjednotenie terminológie. Prvým závažným krokom k vytvoreniu európskej normy bol vznik technickej komisie CEN/TC 348 Facility management. Podnet na vytvorenie dal holandský normalizačný inštitút v roku 2003, kde národná norma facility management už existuje. V medzinárodnej technickej komisii CEN pre facility management v nej participuje 14 európskych krajín, medzi nimi aj Slovensko.

Účelom CEN/TC bola príprava európskych normy facility managmentu, zastrešujúcej operatívne, taktické a strategické úrovne poskytovaných služieb pre podporné činnosti primárneho procesu.

Cieľom normy je:

 • zlepšiť konkurencieschopnosť na európskom trhu
 • zlepšiť efektívnosť primárneho a procesov facility managmentu
 • zlepšiť transparentnosť pri ponukových konaniach
 • zlepšenie kvality výstupov
 • vývoj nových pomocných programov a systémov.

Technická komisia CEN/TC 348 si v prvej etpae vytýčila dve hlavné skupiny riešenia v oblasti noriem facility managmentu:

 1. normalizácia (tvorba noriem) v oblasti terminológie a definícií facility managementu,
  Cieľom tejto časti normy bolo stanovenie relevantných termínov a definícií v oblasti FM a definovanie špecifických termínov, ktoré by mali byť používané v dohodách o poskytovaní služieb facility managmentu,
 2. normalizácia v oblasti prípravy dohôd medzi klientom a firmami facility managmentu,
  Prioritným cieľom normy v tejto oblasti bolo sústrediť pozornosť na rozsah služieb facility managementu a identifikovať voľby ich obstarania, ako i podporovať vzájomný obchod medzi firmami v rozličných krajinách (cross – border) v rozsahu európskeho trhu a vytvoriť jasné prepojenie medzi klientom a poskytovateľom facility managementu.

Technická komisia v nadväznosti na dve úrovne tvorby noriem mala dve pracovné skupiny:

 1. CEN/TC 348/WG1, ktorá pracovala v oblasti terminológie a definícií facility managementu
 2. CEN/TC 348/WG2, ktorá pripravovala časť noriem Facility management, v ktorej bude poradenstvo pri uzatváraní dohody medzi poskytovateľom služieb facility managmentu a klientom.

Postup pri tvorbe normy Facility management – jej prvých dvoch častí bol nasledovný:

 • vypracovanie návrhu normy v pracovných skupinách WG1 a WG2 a jej schválenie na úrovni technickej komisie.
  Technická komisia CEN/TC 348 začala oficiálne pracovať v septembri 2003. Koncom januára 2004 sa pracovná skupina WG1, zodpovedná za oblasť terminológie a definícií facility managementu zišla v Budapešti. Druhá pracovná skupina WG2, ktorá zodpovedá za zostavenie noriem mala pracovné stretnutie v marci 2004 v Londýne.
  Proces tvorby normy začínal od návrhu novej úlohy, cez pracovný návrh vytvorený v pracovnej skupine príslušnej TC, jeho posúdením v rámci TC, ďalej postupuje do riadiaceho strediska CEN, ktoré ho eviduje a rozosiela ako prvý oficiálny návrh Európskej normy na verejné prerokovanie a prípravu národného stanoviska. Etapa verejného prerokovania trvala šesť mesiacov, členské krajiny následne zverejnili oznam o sprístupnení návrhov európskych noriem [2].
 • prerokovanie návrhu normy Facility management na národnej úrovni (hlasovanie a návrhu + pripomienky).
  Na tvorbe európskej normy Facility management na Slovensku sa podieľal Slovenský ústav technickej normalizácie ako riadny národný člen CEN a CENELEC. Poradným orgánom SÚTN je Technická komisia Facility management č. 109, ktorá vznikla v novembri 2004. Jej členmi sú odborníci z firiem, poskytujúcich služby facility managementu ako i odborníci zo Stavebnej fakulty, zaoberajúci sa danou problematikou. Komisia počas tvorby normy mala prostredníctvom SÚTN právo vyjadrovať svoje pripomienky k návrhu normy v etape prerokovania, hlasovať o nej a do stanoveného termínu sa vyjadriť, či je návrh prijateľný ako európska norma.
  Technická komisia na svojom zasadnutí vypracovala národné stanovisko, ktoré SÚTN ako člen CEN zaslal do Bruselu. Sekretariát príslušnej CEN/TC vyhodnotil pripomienky členov CEN a rozbor pripomienok sa opäť rozposielal späť členom.
 • formálne hlasovanie k návrhu normy (pripomienky iba redakčného charakteru). Hlasovaním sa člen tiež vyjadrí k pevne stanoveným termínom – termín oznámenia existencie európskej normy v členskej krajine, – termín vydania prevzatej európskej normy na národnej úrovni, – termín zrušenia konfliktných národných noriem.
  Návrh európskej normy Facility management bol zaslaný na formálne hlasovanie v marci 2006.
 • Vydanie európskej normy v CEN. Európska norma Facility management bola vydaná v júli 2006. Na Slovensku sú prvé dve časti normy platné od septembra 2007.

Na základe diskusií už pri vypracovávaní prvých dvoch častí noriem bolo prijaté rozhodnutie o vypracovaní ďalších štyroch nových európskych noriem o kvalite, kategorizácii, procesoch a meraní.

Normy EN 15221-3, EN 15221-4, EN 15221-5 a EN 15221-6 boli vypracované, prijaté a dohodnuté na zaistenie súladu ako súbor princípov, základom ktorých je prístup k facility managementu daný v EN 15221-1. Tieto princípy sú súčasťou základných zásad systému manažmentu procesov, na ktorom sú založené tieto normy.

Po vytvorení šiestich častí noriem bola vypracovaná európska norma pre benchmarking EN 15221-7.

Prínosy európskej normy Facility management sú:

 • ekonomické: možnosťou komunikovať efektívne, jasne a presne je možné dosiahnuť podstatné zníženie nákladov na podporné činnosti.
  Náklady je ťažké porovnávať, ak podklady týchto nákladov sú rôzne pre rôzne firmy alebo organizácie. Ak však firmy alebo organizácie používajú tú istú klasifikáciu a definície, sú schopné vzájomného porovnania.
  Normalizácia v klasifikácii nákladov facility managementu a definície súvisiace s facility managementom pomôžu zlepšiť transparentnosť na trhu. Firmy skôr príjmu cenové ponuky, ktoré budú zostavené podľa európskej normy. Zvýši sa pre ne možnosť porovnávať rôzne firmy s rôznymi cenovými ponukami.
 • v oblasti práva: Zavedenie európskych noriem Facility management by mohlo zvýšiť štandardizáciu a transparentnosť verejného ponukového konania, dodávky a manažmentu kúpy na trhu nehnuteľností, v podnikateľskej sfére služieb a iných prostriedkov, používaných v oblasti facility managementu.

Jednotná európska norma Facility management je dôležitým projektom pre budúci vývoj facility managementu vo viac ako 25 krajinách Európy. Umožňuje organizáciám, poskytujúcim služby facility managementu zvyšovať konkurencieschopnosť na globálnom trhu, zefektívniť primárne a podporné procesy, ktoré zaisťuje facility management. Ďalšie prínosy sú:

 • zlepšenie kvality služieb facility managementu,
 • zvýšenie komunikatívnosti medzi firmami a organizáciami, poskytujúcimi služby facility managementu a firmami alebo organizáciami, ktoré si budú služby facility managementu zabezpečovať formou outsourcingu.

Európska norma Facility management môže byť aplikovaná vo verejných a súkromných obchodoch medzi firmami v rozličných krajinách európskeho bežného trhu, práve tak ako na domácom trhu. Používanie európskej normy Facility management zlepší vyjednávacie pozície firiem na európskom trhu.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej výskumnej úlohy VEGA grant 1/0184/12.

Použitá literatúra

 • [1] STN EN 15221 Facility managment
 • [2] TÖLGYESSOVÁ, H.: Zásady preberania európskych noriem do sústavy STN. In: EUROSTAV 3/2004
English Synopsis
European Standard EN 15221 Facility Management

Facility management is understood differently In the European Union. The main reasons for the need of standardization in this field of services are different objectives of facility management in the European Union countries, different levels of application and different national cultures, markets and languages. The unified European standard Facility management should help small or larger firms which offer services in this area together, share experiences and traded in international level. Creation of a European standard will be removed barriers to market at the facility management for companies providing facility management services, as well for their customers.

 
 
Reklama