Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Eva Beránková


8.12.2014
Ing. Eva Wernerová Beránková, doc. Ing. František Kuda, CSc., VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

Článek se zabývá jednou z podstatných dokumentací pro provozování stavebních objektů, a to dokumentací skutečného provedení stavby. Cílem článku je představit tuto dokumentaci jako základ pro tvorbu další provozní dokumentace, která neodmyslitelně patří ke každému dobře užívanému a provozovanému objektu. V článku jsou uvedeny možnosti, jak lze dokumentaci využit v praxi a také jak s ní nakládat během životního cyklu objektu. V článku jsou rovněž uvedeny způsoby jejího zpracování a aktualizace.

18.11.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Proces pasportizace, čili proces sběru informací a tvorba pasportů, je jednou ze základních činností při správě majetku. V tomto článku je soustředěna pozornost na pasportizaci a pasporty, které jako důležitý nástroj pro správu majetku evidují jeho stavebně technický stav a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek.

28.10.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Provozování objektu a v něm instalovaných TZB je každodenní úkolem provozovatele. Tento článek se klade za cíl přiblížit v obecné rovině situace a úkony, které při provozování objektu a TZB vznikají.

12.8.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Každé stavební dílo prochází svým životním cyklem, od počáteční myšlenky, přes jeho projektování, realizaci, případně změnu stavby a užívání až po jeho odstranění. Článek upozorňuje na provázanost životního cyklu staveb s životností a opotřebením staveb a neopomíjí ani nejdůležitější pohled na tuto problematiku, což je ekonomické vyjádření podílů jednotlivých nákladových položek, které v průběhu životního cyklu vznikají.

15.7.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Význam údržby staveb při provozování nemovitostí se zásadami Facility managementu je obrovský. Správně a kvalitně prováděná údržba staveb napomáhá k bezproblémovému a zejména bezporuchovému provozování, resp. užívání daných staveb. Snaha každého vlastníka, resp. provozovatele je, aby z provozování, resp. užívání těžil maximální užitky. Cílem tohoto článku je tedy definovat druhy, procesy a další způsoby provádění údržby, které mu jeho snažení pomohou zefektivnit.

24.6.2013
Ing. Eva Beránková, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek si klade za cíl představit Facility management tak, jak ho definuje norma ČSN EN 15 221, přiblížit vývoj tohoto oboru, vytýčit jeho cíl, určit způsoby, kterými je Facility management realizován, vymezit úrovně řízení, na kterých jsou procesy řízeny a konečně objasnit pozici a poslání Facility managera, ať už na straně příjemce služby nebo na straně poskytovatele. Článek shrnuje základní fakta a informace o dynamicky se vyvíjejícím oboru, který se postupem času stává nedílnou součástí našeho pracovního života.

Nová publikace Facility management v technické správě a údržbě budov
1.5.2013
doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Ing. Eva Beránková a kol., Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava

Úvod ke knižní novince, která přináší nejnovější informace o Facility managementu z pohledu technickoekonomické správy majetku a udržitelnosti užitku budov a bytového fondu. 
 
Reklama