Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zamyšlení nad negativními trendy v oblasti facility managementu

„Když jsem byl požádán, abych napsal článek o současné situaci na trhu FM služeb se zaměřením na výhody a samou podstatu facility managementu na českém trhu, tak jsem se rozhodl, že tuto výzvu pojmu naprosto z druhé strany, a alespoň v první části se rozepíšu o negativním dopadu současných trendů,“ líčí Václav Soukup, manažer divize FM 3.

Situace na trhu je vyhrocená pod vlivem ne vždy solidního a profesionálního přístupu ze strany „pseudoFM společností“, následkem čehož je devalvována hodnota kvalitně a profesionálně prováděné technické správy a celkově služeb zahrnutých do škály facility managementu.

FM nelze dělat „na koleně“

Václav Soukup
Václav Soukup

Často se při výběrových řízeních, konkurenčních cenových nabídkách a bohužel mnohdy i v případě již uzavřených smluv setkáváme s naprostým potlačením minimální potřebné kvality, profesionality, provádění potřebných úkonů v návaznosti na legislativní požadavky – a bohužel někdy až hazardem s majetkem klienta. Toto podle mého názoru trestuhodné podceňování potřeb pro zajištění plnohodnotného, ale hlavně bezpečného provozu svěřeného majetku a zařízení je důsledkem snahy o získání minimální ceny, která je většinou v dnešní náročné době tím jediným a rozhodujícím kritériem pro získání nového klienta nebo udržení si stávajících zakázek.

Naprosto chápu a ztotožňuji se s nutností a potřebou zdravého konkurenčního boje. Souhlasím s minimalizací monopolních zakázek a s nutností vyvinout maximální snahu a úsilí získat, popř. udržet si klienta. Ale zároveň se musím ptát, kde je ta pomyslná hranice, kdy zdravá konkurence přerůstá do hazardního souboje firem, které si popravdě kolikrát ani nezaslouží být označovány jako FM společnosti nebo společnosti zabývající se správou majetku?

Z velké části vnímáme chybu na straně nedostatečné informovanosti klienta o potenciálních rizicích, škodách a v neposlední řadě i sankcích, které mohou být uděleny ze strany státních a kontrolních úřadů. Sám jsem se ve své profesní kariéře setkal s případy, kdy klient vznesl požadavek na samosprávu natolik sofistikovaných technologií, jako je kupříkladu stabilní hasicí zařízení (SHZ), a to včetně pravidelný testů a kontrol. Je samozřejmé, že tyto kontroly se musejí provádět za pomoci kvalifikovaného a plnohodnotně proškoleného personálu se zaměřením na požární bezpečnost. Konkrétně v tomto případě byl „plán“ klienta takový, že testování a kontroly bude provádět jejich interní IT správce, a to během své pracovní doby… Mé rozčarování umocnil i fakt, že klient ze svého požadavku neustoupil ani po vyjmenování všech výše zmíněných rizik, ale ani po upozornění, že bez pravidelné servisní kontroly a kvalifikované obsluhy okamžitě ztrácí záruku výrobce na celé dílo v řádu několika milionů korun. Klienta se nakonec podařilo přesvědčit až na základě nutnosti držení noční a víkendové pohotovosti. Jejich IT totiž odmítl jezdit do práce během víkendu.

Cena nesmí ovlivňovat kvalitu

Jako další negativní trend vnímám obsazování nezkušených nebo v horším případě až příliš agresivních či ambiciózních managerů do kontrolních a zadávacích pozic na straně klienta. Je velice nebezpečné, když nově jmenovaný manager kvůli minimalizaci nákladů a v rámci snahy vyhovět požadavkům sn.žených rozpočtů společnosti omezí, nebo dokonce zastaví uskutečňování technologických servisů, revizí a preventivních opatření. Bohužel toto nebezpečné počínání je ze strany majitele budovy (zařízení) alespoň v prvních měsících vnímáno velice pozitivně a s pocitem nemalých úspor dochází k přehlížení devastujících následků na zařízení, ztrát záruk a k naprosté absenci preventivních úkonů. Je samozřejmé, že tyto škody vyplouvají na povrch až po uplynutí určité doby a mnohdy s následkem vyžádání si mnohonásobně vyšších částek na opravy a znovuzprovoznění poškozeného zařízení. Toto je přesně ten okamžik, kdy klient pochopí a pocítí důsledky svého rozhodnutí svěřit činnosti nedostatečně kvalifikovanému a profesionálnímu zaměstnanci, nebo dokonce dodavateli. Na celé záležitosti je smutné, že tento „manager“ po rozvázání pracovního poměru s poškozenou společností zpravidla obratem nastupuje jinam a začíná budovat svou další „hvězdnou“, ale hlavně destruktivní kariéru…

S tímto trendem bohužel jako dodavatelé nejsme schopni vůbec nic dělat a jediné, co nám zbývá, je opět vyvinout maximální snahu o informovanost a zasvěcení zástupců klienta do problematiky a rizik technické správy budov. Bohužel se také stále častěji setkáváme s tím, že je technická správa s veškerou svou náročností, důležitostí a problematikou nabízena jen jako jakási přidaná hodnota nebo bonus v případě předkládání cenových nabídek a pořádání výběrových řízení. Nezřídka je předložená cena za TSB hluboko pod samotnými náklady za plnohodnotně proškolený personál a potřebné vybavení, a to jen proto, aby dodavatel získal spolu s TSB i další části zakázky, např. zahradnické služby, úklid, ostrahu apod. Zvláště v případě podceňování technické správy, havarijní pohotovosti, činností související s PO BOZP a zajišťování revizních a kontrolních činností jde o vysoce nebezpečný hazard, s nímž se jako celá společnost ATALIAN nechceme, a ani nesmíme nikdy spokojit.

ATALIAN chce pozvednout prestiž FM

Společnost ATALIAN si jako jeden z hlavních cílů pro následující roky stanovila boj právě s těmito neduhy a s jejich negativními dopady na kvalitně prováděnou technickou správu. Dalším cílem je navrátit důležitost a profesionální úroveň všem základním činnostem facility managementu.

Jde bezesporu o obrovskou výzvu, ale zároveň o nesmírně těžký a složitý boj. Nicméně jsem si jist, že se na českém trhu najde hodně dalších silných a solidních FM poskytovatelů, kteří se s touto výzvou ztotožní a stejně jako společnost ATALIAN odmítnou klesnout na úroveň dodavatele low-cost služby. Chci věřit tomu, že se tato výzva dá dotáhnout do zdárného konce za pomoci silné a stabilní společnosti, jakou bezesporu ATALIAN je.

Společnosti, která disponuje sítí servisních středisek po celé republice, kvalitním a proškoleným personálem, vlastní moderní technikou, dlouholetou zkušeností ze všech odvětví a procesů facility managementu. Chci věřit tomu, že proti mnohdy nekvalifikovaným lokálním „subdodavatelům“ je pro zákazníka mnohem výhodnějš. nabídka stabilního a proškoleného zaměstnance, který je součástí společnosti ručící za prováděné dílo svým dobrým jménem. Chci věřit tomu, že jistota v podobě např. komplexní pojistné smlouvy, kvalitního a vybaveného vozové parku, koprodukce a řízení jednotlivých profesí je pro zákazníka výhodnější než příslib dopravy zdarma od českého všeuměla s pick-upem a razítkem. Vždyť sama podstata facility managementu je založena na sloučení a zdokonalení vedlejších, chcete-li podpůrných procesů, které mají umožnit klientovi co nejlepší podmínky pro výsledky v oboru vlastního podnikání.

A co umožní klientovi lepší a komfortnější podmínky než bezpečné zázemí, plně funkční technologie a vědomí, že o jeho majetek a vybavení je postaráno s maximálním možným úsilím a péčí?


ATALIAN CZ s.r.o.
logo ATALIAN CZ s.r.o.

Správa budov ve správných rukou Společnost ATALIAN působí na českém trhu v oblastech komplexního Facility managementu. O Vaši budovu pečujeme s know how, které jsme za 25 let naší existence získali. TSB, úklidy, odpady a kanalizace, revize, recepce, ...