Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

III. ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU v Bratislavě

III. international conference DAYS OF FACILITY MANAGEMENT in Bratislava

Třetí ročník konference DNI FACILITY MANAGEMENTU v Bratislavě přinesl zejména diskusi k pohledu na FM a k úloze facility manažerů a názory na prezentaci přidané hodnoty FM směrem k vedení společností. Prohlédněte si jednotlivé přednášky.

Konference na téma Integrované služby FM – cesta k trvalej udržateĺnosti se konala v červnu 2014 v Bratislavě a v rámci programu vystoupilo jedenáct přednášejících, mezi kterými byli zástupci Evropské asociace facility managementu – EuroFM pan Ron van den Weerd (NL), předseda asociace a pan Ondřej Štrup (ČR), místopředseda asociace. Akce se zúčastnilo přes devadesát zájemců a my jsem Vám z ní přinesli aktuální komentář.

 • Zkušenosti z praxe ukazují, že použitím správných nástrojů je možné výrazně redukovat náklady na energetickou optimalizaci projektovaných, ale i provozovaných budov.
 • Je potřeba vnímat FM jako přidanou hodnotu v péči o zaměstnance, návštěvníky a klienty společnosti. V zahraničí mají pro FM svou definici, která říká, že FM je životní prostředí budov.

Nyní Vám nabízíme přednášky, které na konferenci zazněly.

Přednášky

 1. Facility management v prevádzke zelených budov, Viera Somorová, SAFM (SK)
  Aplikáciou zásad minimalizovania negatívneho vplyvu na životné prostredie - zníženie spotreby energie a emisií CO2, ako i kvalitnou technickou správou udržateľnej budovy, ktorú umožňuje aplikácia facility managementu možno dosiahnuť multiplikačný efekt energetickej efektívnosti udržateľných budov.
 2. Jak postupuje boj o vnímání FM mezi EU a zbytkem světa, Ondřej Štrup, vice chairman of EuroFM, prezident IFMA CZ (ČR)
  Příspěvek upozorňuje na nutnost nového vnímání facility managementu. Je čas zapomenou na správu majetku a být tak pouhým údržbářem nebo hledačem úspor, ale zaměřit se na skutečnou přidanou hodnotu FM, kterou je zvýšení produktivity práce zaměstnanců, a tím navýšení zisku společnosti.
 3. Dôležitosť prípravnej fázy pre kvalitné poskytovanie služieb FM, Andrea Čarabová, AmiREA, s.r.o. (SK)
  Zákazník si želá dostávať kvalitné facility management (FM) služby za dohodnutú cenu od momentu, kedy začne za dohodnuté služby platiť . Nie až za rok, či dva, keď je plnenie zmluvy v polovici obdobia. Dá sa to dosiahnuť, ak sa obaja partneri dostatočne dlho, kvalitne a zodpovedne pripravujú. Nestačí ak sa pripravuje len jeden z nich. Prvým predpokladom je, že si zákazník vyberie poskytovateľa, ktorý má najväčšie predpoklady naplniť jeho očakávania. Budú mať spoločný cieľ a motiváciu. V prípravnej fáze si potom rozdelia úlohy, nastavia si harmonogram, zdieľajú si neskreslené dôležité informácie, vyberú si ľudí, ktorí budú mať predpoklady a chuť na projekte pracovať, zrealizujú dôkladne obhliadky nehnuteľností a zariadení a v prípade potreby si dohodnú paralelnú prevádzku. Celý prípravný proces je veľmi náročný, vyžaduje veľa času a trpezlivosti. V prezentácii na tému „Dôležitosť prípravnej fázy pre kvalitné poskytovanie služieb FM“ sú pomenované dôležité aktivity a ich časové trvanie, tak ako sa reálne uskutočnili na jednom úspešnom projekte FM.
 4. Súčasnosť a vizia správy a údržby železničních budov, Pavol Pažitnaj, ŽSR (SK)
  Postupné budovanie FACILITY MANAGMENTU ŽSR, čo znamená v budúcnosti nielen samotnú správu a údržbu budov, ale aj postupné zabezpečovanie ďalších služieb spojených s užívaním budov a preberanie zodpovednosti za jednotné budovné hospodárstvo ŽSR a s ním spojené náklady a kvalitu služieb.
 5. Příprava developerského projektu z hlediska správce nemovitosti - Daniel Štys, CBRE (ČR)
  Současnou praxí je, že příprava stavebních projektů probíhá bez účasti budoucího správce nebo uživatele budov. Špatné zadání může celý projekt pohřbít. Facility manažer nesmí chybět už ve fázi přípravy projektu např. jako konzultant. Jeho zapojení může přinést potenciální úsporu ve správě objektu cca 15%.
 6. Energetická optimalizácia existujících budov – Pavol Kukura, e-dome, s.r.o. (SK)
  Prispevok ukazuje praktické opatrenia, ktoré majú vplyv na zvýšenie energetickej efektívnosti existujúcich a prevádzkovaných budov. Opatrenia sa týkajú všetkých častí, kde je možné dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti, t.j. konštrukcie budovy a tiež technologických zariadení. Opatrenia sú vyhodnotené aj z hľadiska ekonomickej náročnosti a návratnosti. Druhá časť príspevku popíše jednu z možných komplexnýxh služieb pre zvýšenie energetickej efektívnosti budov, ktorá je spojená aj s finančnými nástrojmi na pokrytie nákladov – Energy Performance Contracting – služba energetickej efektívnosti s garantovanými úsporami. V závere sú spomenuté certifikačné systémy pre hodnotenie trvalej udržateľnosti budov – LEED a BREEAM.
 7. Má skutočne BIM význam pre oblasť Facility Management? – Tomáš Fruntík, BIMas (SK)
  Počas procesu návrhu, prípravy a realizácie stavebného diela sa vyskytuje množstvo informácií, ktoré sú využiteľné pre účely facility managementu (FM). Mnohé z nich sa však posúvajú ďalej v tlačenej forme, čo značne zhoršuje prístup k týmto informáciám. Súčasní autori a odborníci v tejto oblasti poukazujú na nevyhnutnosť používania BIM ako účinného nástroja manažovania informácií počas celého životného cyklu budovy. Ako dokazujú na rôznych prípadových štúdiách, využívaním BIM je možné dosiahnuť značnú úsporu nákladov.
Třetí ročník konference DNI FACILITY MANAGEMENTU v Bratislavě přinesl zejména diskusi k pohledu na FM a k úloze facility manažerů a názory na prezentaci přidané hodnoty FM směrem k vedení společností.

 
Komentář recenzenta doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Prezidentka SAFM

Třetí ročník konference DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2014, jsme letos věnovali problematice Integrované FM služby - Cesta k trvalé udržitelnosti. Pro facility management je velmi důležitá výměna praktických zkušenosti, kterou naše konference přináší. Díky tematicky zaměřenému programu jsme mohli diskutovat o přínosu facility managementu k trvalé udržitelnosti budov, kdy naše role není pouze udržovat objekty, ale také je efektivně provozovat a pečovat o zaměstnance, kteří díky bezproblémovému pracovnímu prostředí odvádí kvalitnější pracovní výkon a přináší tak vedení společnosti potřebný zisk. Jsme velice rádi, že je konference přínosem pro facility management a těší se přízni přenášejících, návštěvníků, ale i představitelů EuroFM. Děkujeme za Vaší přízeň a budeme se těšit příští rok na viděnou.

English Synopsis

The third annual conference DAYS FACILITY MANAGEMENT in Bratislava in particular brought the debate to look at the FM and the role of facility managers and opinions on presentation FM added value towards the management of the company. View a single lecture.

 
 
Reklama