Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podle čeho se provádí rozúčtování služeb

Rozúčtování cen služeb mezi jednotlivé uživatele služeb se provádí podle:
  • zvláštního předpisu, nebo
  • rozhodnutí cenového orgánu, nebo
  • dohody pronajímatele s nájemcem bytu nebo nebytového prostoru, nebo výsledku hlasování v družstevních bytech a hlasování uvnitř společenství vlastníků jednotek v domech s byty ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů

Základní úprava (pro rok 2013) je provedena zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 696 odst. 6, s tím, že způsob výpočtu úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a způsob jejich placení je zásadně na dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem. Nedojde-li k dohodě, je tato problematika řešena zvláštním právním předpisem.

Za zvláštní právní předpis byl považován Výměr MF č. 01/2013 (celé znění v příloze tohoto textu) ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Konkrétní úprava byla obsažena v části I., oddíl A, položka 5 – Služby spojené s užíváním bytu. Pokud jde o pitnou vodu, dodávka pitné vody a dovádění a čištění odpadních vod je upraveno v části II, kde je uveden seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny.

Pro rozúčtování nákladů na poskytování tepla a teplé vody byla (a doposud je) používána vyhláška č. 372/2001 Sb.

foto z Žižkovské věže
foto: redakce, D.Kopačková

Jak se postupuje pro vyúčtování za rok 2013, které obdržíte?

Ceny služeb, pro které není způsob rozúčtování stanoven , se rozúčtovávají na základě dohody mezi vlastníkem a nadpoloviční většinou uživatelů prostor v domě. Nedojde-li k dohodě nebo k nadpolovičnímu (resp. kvalifikovanému) souhlasu o rozúčtování nákladů vynaložených na zabezpečení služeb mezi jednotlivé nájemce, resp. vlastníky bytů a nebytových prostor, postupuje se při stanovení poměrných úhrad různě podle typu služeb.

Ceny služeb, pro které není způsob rozúčtování stanoven:

Výměr MF č. 01/2013 obsahuje demonstrativní výčet služeb poskytovaných pronajímatelem s tím, že je možné si dohodnout poskytování i dalších, neuvedených služeb.

Služby uvedené ve Výměru: vytápění, osvětlení, úklid společných prostor v domě, dodávka teplé vody, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání výtahu, kontrola a čištění komínů, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní anténou.

Nejběžnější způsob rozúčtování těchto služeb je rozvrh na byty, resp. nebytové prostory, v poměrech jejich podlahových ploch.

Účtované služby

Poskytovatel zajišťuje tyto služby buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených s dodavateli. Popřípadě příjemce služeb uzavře smlouvu o poskytování služby přímo s dodavatelem (př. el. energie). Charakteristickým znakem těchto služeb je, že ceny dodávek komodit, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány, jsou regulovanými cenami zboží a služeb a kvantita a kvalita těchto služeb je vymezena zvláštními podmínkami technickými, bezpečnostními, hospodárnými a zdravotními požadavky (české technické normy, právní předpisy (odkaz).

Krom nejběžnějších služeb, kam patří zejména ty výše uvedené, jako vytápění nebo dodávka teplé vody, lze účtovat dle dohody i další:

  • lokální, individuální a smíšené vytápění
  • osvětlení ve společných prostorách domu
  • společná televizní anténa
  • klimatizace, větrání, provoz komínové techniky
  • provoz výtahu, internet
Případně nově se objevující služby v bytových domech:
  • recepční služba, domovnické služby, úklid společných prostor v domě a další typy služeb odsouhlasené v konkrétní formě bydlení.

U tohoto typu služeb se postupuje podle položky 5 Výměru MF č. 01/2013:

Pro rozúčtování použije pronajímatel cenu služeb sjednanou s dodavatelem, maximálně však cenu obvyklou v místě a čase plnění, zjištěnou

Podle zákona o oceňování majetku. Ceny služeb se rozúčtují na základě dohody mezi pronajímatelem a nadpoloviční většinou nájemců v domě. Nedojde-li k dohodě, rozúčtují se ceny podle podlahových ploch bytů.

U družstevních bytů postavených s finanční a úvěrovou pomocí státu a u bytů ve vlastnictví není konkrétní způsob oceňování těchto služeb ani způsob jejich rozúčtování upraven (zákon o vlastnictví bytů pouze obecně určuje oprávnění SVJ rozhodovat o způsobu rozúčtování).

observatoř Žižkov
foto: redakce, D.Kopačková

Pozor, pro rok 2014 už platí nové právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řeší problematiku plnění spojených s užíváním bytů konkrétně v § 2247. Občanský zákoník odkazuje, pokud jde způsob rozúčtování cen, na zvláštní právní předpis. Tímto předpisem je zákon č. 67/2013 Sb., který je chápán jako zákon speciální k občanskému zákoníku a má tedy přednost i před občanským zákoníkem. Je třeba zdůraznit, že tímto zákonem je upraven i způsob rozúčtování při užívání nebytových prostor, pokud jsou umístěny v domě s byty.

Pro nebytové prostory, které nejsou umístěny v domě s byty, se použije úprava provedená v občanském zákoníku obdobně (nikoliv tedy zákon č. 67/2013 Sb.).

Dalším právním předpisem pro rok 2014 zůstává nadále vyhláška č. 372/2001 Sb. Podle nové právní úpravy provedené zákonem č. 67/2013 Sb. je kromě rozúčtování nákladů na služby přímo vyjmenovaných, tedy dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz a čištění komínů, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, kde jsou uvedena speciální kritéria, stanoveno pro ostatní služby kritérium počet osob. Toto platí, nedojde-li k jiné dohodě.

Zdroj: právní odbor ministerstva pro místní rozvoj

Související témata na TZB-info:

 
 
Reklama