Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se stanovuje výše záloh za služby poskytované s užíváním bytu

Výše zálohy na úhradu cen služeb poskytovaných s užíváním bytu se stanoví buď podle jiného právního předpisu, nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru, který reguluje cenu služby a ve všech ostatních případech dohodou pronajímatele s nájemcem.

Pokud k dohodě pronajímatele s nájemcem nedojde, účtuje pronajímatel nájemci měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny uplynulého roku nebo podle posledního zúčtovacího období nebo z ceny odvozené z předpokládaných cen běžného roku pokud některé služby v uplynulém období nebyly placeny nebo poskytovány.

Změna výše záloh v průběhu roku

Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohy v míře odpovídající změně ceny služby nebo změně rozsahu či kvality služby. Musí to však nájemci oznámit písemně předem.

Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby se vyúčtuje vždy za kalendářní rok a to nejpozději do 31. 5. následujícího roku. Pokud není jiným právním předpisem stanoven jiný právní postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

Na základě písemné žádosti nájemce je pronajímatel povinen doložit cenu jednotlivých služeb, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení rozúčtování podle této položky.

Téma dále na TZB-info:
  • Co to je rozúčtování a vyúčtování? Nejdříve rozúčtování, pak vyúčtování. Takový je postup při počítání toho, kolik která domácnost spotřebovala za služby či energie pro svůj byt. Platí zásada, že v procesu rozúčtování jsou předmětem přerozdělování vždy pouze náklady v korunách, nikoli technické jednotky.
    Celý vynaložený náklad musí být beze zbytku rozúčtován a veškeré podklady k tomuto procesu musí být k dispozici k nahlédnutí všem konečným spotřebitelům.
  • Podle čeho se provádí rozúčtování služeb Rozúčtování cen služeb mezi jednotlivé uživatele služeb se provádí podle: zvláštního předpisu nebo rozhodnutí cenového orgánu nebo dohody pronajímatele s nájemcem bytu (nebytového prostoru) nebo výsledku hlasování v družstevních bytech a SVJ.
    Nový Občanský zákoník (od ledna 2014) odkazuje, pokud jde způsob rozúčtování cen, na zvláštní právní předpis - zákon č. 67/2013 Sb., který je občanskému zákoníku nadřazen.
  • Rozúčtování nákladů v bytech Nedojde-li k ujednání (rozhodnutí družstva nebo společenství), určí poskytovatel měsíční zálohy jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku nebo podle posledního zúčtovacího období anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.
    Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby.
  • Regenerace domů

 
 
Reklama