Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zajímavosti z konference TZB-info Energetická náročnost budov 2013

Konference, kterou pořádal portál TZB-info 8. 11. 2012 v Praze, proběhla za mimořádného zájmu odborné veřejnosti. Novela Vyhlášky č. 148/2007 Sb. bude s největší pravděpodobností do konce roku 2012 s účinností od 1. 4. 2013. Od ledna do dubna se tedy bude postupovat podle novely zákona č. 318/2012 Sb. a zároveň dle původní vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Již měsíc před konferencí jsme byli pro velký zájem nuceni ukončit příjem přihlášek a účastníci zcela zaplnili velký sál. Stejně tak velký byl zájem firem, které chtěly ukázat svou nabídku řešení a dat pro zapracování do energetického hodnocení budov a pro efektivní novou výstavbu i rekonstrukce.

Ještě v září byl osud konference nejistý, konference dostala definitivní ano až v září, poté co Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a novela zákona č.318/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 byla na světě.
Řada přednášek na konferenci ovšem musela reagovat na situaci, že dosud není novela prováděcí Vyhlášky č. 148/2007 Sb., která s největší pravděpodobností, jak bylo konstatováno na konferenci, bude do konce roku 2012 s účinností od 1. 4. 2013. Od ledna do dubna se tedy bude postupovat dle novely zákona č. 318/2012 Sb. a zároveň dle původní vyhlášky č. 148/2007 Sb.


Zleva: Ing. Kopakčová, Ph.D., ředitelka TZB-info, Ing. Straková, odborný garant konference, Ing. Mareš, AEA, Ing. Jirásek, MPO ČR

Konference se zúčastnilo 340 osob, sál byl zcela zaplněn

Zajímavosti z konference k základním tématům konference:

1. Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií č. 318/2012 Sb. a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Ing. Jirásek, MPO ČR:

 • Došlo ke sjednocení energetických auditorů a ostatních oprávněných osob pod termín „energetický specialista“
 • Stejně tak budou pod oprávněním MPO ti, kdo budou montovat obnovitelné zdroje v budovách. Od 1. 1. 2014 „kvalifikované osoby“
 • Novela Vyhlášky 148/2007 Sb. by měla být schválena na konci listopadu 2012 s účinností od 1. 4. 2013
 • Celá přednáška Ing. Jiráska: Novela zákona o hospodaření energií schválená v roce 2012

2. Státní energetická inspekce

Mgr. Teicher, SEI ČR:

 • Pokuty za správní delikt do výše 5 000 000,– Kč:
  • Energetický specialista nezpracuje objektivně, pravdivě a úplně zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů, průkaz energetické náročnosti, energetický audit, energetický posudek.
  • Stavebník, společenství vlastníků jednotek, nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu (§9 odst. 1 – např. nepodrobí auditu větší změnu dokončené budovy v případě nesplnění požadavku na energetickou náročnost budovy).
  • Stavebník, společenství vlastníků jednotek, nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství nezajistí energetický posudek (§9a odst. 1 – např. nezajistí posudek pro posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov).
 • Pokuty za správní delikt do výše 200 000,– Kč:
  • Stavebník nebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní některou povinnost (§7 odst. 2 a 3, §7 odst. 4, §7a odst. 1, §7a odst.2 – např. zpracování průkazu při prodeji budovy, dále povinnost dle §9 a §9a).

Ing. Straková, odborný garant konference a Ing. Jirásek

Ing. Mareš

Přednáší Mgr. Teicher

3. Novela vyhlášky a energetický specialista

Ing. Mareš, AEA

 • V zákoně 406 není lhůta pro platnost energetického auditu a energetického posudku. Platí do provádění větší změny objektu.
 • Honorářový řád nevyřeší otázku ceny energetického průkazu, energetického posudku ani energetického auditu, jelikož se jedná o velmi individuální pracnosti v souvislosti s velikostí objektu a složitostí jeho provozu, s tím jak přesné a podrobné jsou podklady, jak náročné je posouzení na místě...
 • Nová vyhláška o energetickém auditu bude platná od 1. 1. 2013
 • Energetický audit je zpráva, nikoliv výpočet.
 • Energetický posudek mohou zpracovat pouze energetičtí auditoři, nestačí oprávnění ke zpracování energetických průkazů.
 • Je větší důraz na energetickou bilanci. Snadno kontrolovatelné. Pozor na to! Bude měřitelný parametr pro kvalitu energetického auditu. Například osvětlení bude dále odhadem, ale ten musí být obhajitelný.
 • Ekonomické hodnocení na 20 let, počítá se s růstem ceny energie o 3% ročně.
 • Přednáška Ing. Mareše – Nová vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku dle novely zákona č. 406/2000 Sb. od 1. 1. 2013

4. Energetické hodnocení budov podle nové legislativy

Ing. Urban, Ph.D.:

 • Bude vydána TNI Výpočet energetické náročnosti budov, která bude metodickou příručkou. Bude informativní, bude obsahovat i klimatická data a data k energetické ploše. Lze ji použít pro účinnosti apod. Budou zde účinnosti zdrojů, účinnost distribuce energie (do vzorce vstupuje tloušťka a materiál izolace), například i empirické hodnoty pro zásobníky.
 • Institut referenční budovy napravuje většinu problémů, které byly dříve například s podlahovou plochou, multifunkčními budovami apod.
  Referenční budova je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání jako hodnocená budova, avšak s hodnotami referenčních vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy uvedených v příloze vyhlášky a referenčních klimatických údajů.
 • Hodnocení ENB bude probíhat na základě referenční budovy. Výpočet proběhne paralelně v pozadí programu s rozlišením zóny, energetického systému a energonositele.
   
 • Vzhledem k tomu, že Vyhláška ještě není v platném znění, stejně tak není hotovo TNI, k tématu se vrátíme v samostatném článku po zveřejnění těchto dokumentů.
  Článek Nové požadavky na hodnocení energetické náročnosti budov od 1. dubna 2013 vyšel 8.4.2013

Doc. Svoboda, Ph.D.:

 • Referenční budova je jiná pro novou budovu (přísnější) než pro rekonstrukci. Nejpřísnější je pro „téměř nulovou budovu“.
 • V klasifikačních třídách bude vždy referenční budova pro novostavbu.
 • Z toho vyplývá, že u rekonstrukce bude třeba vytvořit dvě referenční budovy.
 • U rodinných a bytových domů není chlazení v referenční budově. Tzn., že pokud bude naprojektováno, bude budovu „penalizovat“.

Ing. Ryšavý:

 • Pozor na zónování – špatným zónováním můžete přijít třeba i o celé solární zisky. Je třeba přemýšlet a celý zákon a vyhlášku pečlivě opakovaně přečíst a promyslet se všemi důsledky, které použití v konkrétních příkladech přináší.
 • Zapomeňte na podlahovou plochu.
 • Podívejte se na kolektory, mají výborné faktory primární i sekundární energie.

Všichni tři přednášející jsou zástupci SW, které jsou pro energetické hodnocení hojně využívány. Všichni se shodli na tom, že pokud bude vyhláška do konce roku s účinností od dubna 2013, bude od dubna v SW zapracována a SW umožní výpočty pro jednodušší případy. Pro běžné rodinné a bytové domy se standardními technologiemi budou SW připraveny.

Jan Pejter:

 • Velmi zajímavou přednášku Přehled energetické certifikace budov ve vybraných státech EU měl Jan Pejter, ENVIROS, s.r.o.Tuto přednášku zpracujeme jako samostatný článek.

Jak rychle se podaří zapracovat požadavky nové legislativy do SW pro energetické hodnocení budov?
Zleva: Ing. Kopačková, Ph.D., Ing. Urban, Ph.D., Ing. Ryšavý, Ing. Straková, doc. Svoboda, Ph.D.

5. Technologie budov v novém energetickém hodnocení budov

Ing. Mathauserová, SZÚ k tématu vnitřní prostředí budov:

 • Hygienické požadavky musí být vždy nadřazeny nad požadavky energetické a ekonomické
 • V současné době se považuje za vyhovující stav, kdy je s teplotou nespokojeno 10 % osob, nyní tlak energetiků, aby vyhovujícím stavem bylo ještě 20 % nespokojených osob.
 • ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov je závazná! (závaznost odkazem z vyhlášky)
 • TZB-info financovalo průzkum v objektech s rekuperací, odebrané vzorky byly vyhodnoceny standardními metodami ve Státním zdravotním ústavu. Na základě vyšetření stěrů VZT v rodinných domech a bytě lze konstatovat, že z mikrobiologického hlediska nepředstavuje vyšetřované prostředí ohrožení zdraví lidí. Projekt bude dále pokračovat a s jeho dosavadními výsledky Vás seznámíme v samostatném článku.
 • Přednáška Ing. Mathauserové byla v širších souvislostech publikována v samostatném článku Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb.

Doc. Kabrhel, Ph.D., FSv ČVUT Praha k tématu teplá voda:

 • Stále větší % podíl připadá na dílčí dodanou energii pro přípravu teplé vody. Dodaná energie na přípravu teplé vody QW,gen,out je předmětem hodnocení ENB a hodnocení významně ovlivňuje.
 • Roční spotřeba TV [m3/rok] musí být podložený obhajitelný a technický správný údaj. Podklady:
  • ČSN EN 15316 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody), Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody, Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava, příp. DIN V 18599 – 7 Energetická náročnost přípravy TV. Pro hodnocení energetické náročnosti nelze použít návrhovou normu ČSN 06 0320.
  • Směrná čísla roční potřeby studené vody dle Vyhlášky 120/2011 Sb. – Příloha 12
  • Optimalizační studie předpokládaného provozu objektu, měřené odběry, výpočet spotřeby – analýza provozu
 • O tomto tématu jsme již psali v článcích Výpočet potřeby teplé vody podle ČSN EN 15316-3-1Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3
 • Přednášku doc. Kabrhela, Ph.D. zveřejníme později jako samostatný článek

Ing. Schwarzer, Ph.D., FS ČVUT Praha k tématu vzduchotechnika:

 • Ve vyhlášce je uvedena norma ČSN EN 13465, která je ovšem již zrušena.
 • Další uvedené normy ČSN EN 15241, 1524215243 jsou velmi složité a pro praxi málo použitelné.
 • Přednášející opět upozornil na rozdíl mezi normou návrhovou a normou pro hodnocení energetického náročnosti.
 • Vyhláška č. 20/2012 (původně 268/2009) – pobytové místnosti 25 m3/h/os nebo min. intenzita výměny vzduchu 0,5 [l/hod]
 • ČSN EN 156645 – pozor – včetně změny Z1

Ing. Mathauserová

Doc. Ing. Kabrhel, Ph.D.

Ing. Schwarzer, Ph.D.

Ing. Šubrt, VŠTE České Budějovice k tématu Hodnocení tepelných mostů v praxi – zaměřeno na rekonstrukce v souvislosti PEN:

 • Při energetickém hodnocení projektované budovy lze jednotlivé tepelné mosty kvantifikovat a případně i optimalizovat tak, aby jejich vliv byl co nejnižší. Otázkou však zůstává, jak bude stavba skutečně provedena. U stávajících budov můžeme pouze odhadovat, jaké jsou v budově tepelné mosty, jak jsou významné a jaká je kvalita provedení jednotlivých stavebních detailů.
 • Pokud se přebírají hodnoty lineárního činitele prostupu tepla, je nutné znát nejen přesnou geometrii stavebního detailu, ale i rozměry, které byly ve výpočtu ψ použity.
 • Jaký vliv mají tepelné mosty je obvykle zcela neznámé. Pokud nemáme přesné výkresy provedení stavby, můžeme odhadovat jejich vliv pouze velmi nepřesně.
 • ČSN 73 0540-4 je v kapitole B 3.2 přirážka ΔUtbk,j pro zohlednění tepelných mostů
  pro konstrukce téměř bez tepelných mostů (úspěšně optimalizované řešení) ΣΔUtbk,j ≈ 0,02 W/(m.K),
  pro konstrukce s mírnými tepelnými mosty (typové či opakované řešení) ΣΔUtbk,j ≈ 0,05 W/(m.K),
  pro konstrukce s běžnými tepelnými mosty (dříve standardní řešení): ΣΔUtbk,j ≈ 0,10 W/(m.K)
  a pro konstrukce s výraznými tepelnými mosty (zanedbané řešení): ΣΔUtbk,j ≈ 0,15 W/(m.K).
  Mimochodem, ve stejné normě jsou v příloze H uvedeny stejné hodnoty, pouze pro konstrukce s výraznými tepelnými mosty (zanedbané řešení) je hodnota ΣΔUtbk,j ≈ 0,2 W/(m.K).
 • Při znalosti stavby ve fázi projektu je nutné předpokládat, že projektant i stavební firma v rámci úspor provedou takové řešení, které bude co nejlevnější a nejméně komplikované.
 • Celá přednáška Ing. Šubrta: Hodnocení tepelných mostů v praxi – zaměřeno na rekonstrukce v souvislosti PEN

6. Nízkoenergetické a pasivní domy

Záměrem konference byla nová pravidla hodnocení jako taková, ale v centru naší pozornosti jsou zejména stávající budovy. Kolem 90 % domů, které budeme používat za 20–30 let už stojí, jak řekl v rozhovoru pro TZB-info prof. Petr Hájek, CSc. Pokud chceme výrazně omezit celkovou spotřebu energií v budovách, musíme se zaměřit především na ně.

Přesto jsme i do konference Energetická náročnost budov 2013 zařadili část, která se věnuje nové výstavbě.

Doc. Povýšil k otázce zda jsou nízkoenergetické domy také efektivní:

 • Directiva EU č. 244/2012 stanoví optimalizované hodnoty energetické náročnosti. Pokud kritéria budou špatně nastavena, povede to ke stagnaci a nezájmu o nízkoenergetické stavění.
 • Dle mého názoru je předpoklad, že NED jsou automaticky ekonomicky výhodné zcela mylný. Tuto skutečnost je třeba ještě ověřit.
 • V rámci boje proti klimatickým změnám bychom se neměli vydat cestou netržních způsobů. Dotace vždy deformují tržní prostředí.

Ing. Šubrt

Doc. Ing. Povýšil, CSc.

Ing. arch. Smola

 • Evropská směrnice, která byla předlohou dnešního zákona č. 318/2012 je již opět novelizována a obsahuje požadavek na meziroční pokles primární energie o 20 % od r. 2020 a o 1,5 % u konečných spotřebitelů.

Ing. Šubrt, VŠTE České Budějovice k tématu Vliv energetického vyhodnocení na cenu nemovitosti ve vazbě na PEN:

 • V roce 2010 jsem byl oponentem na BIVŠ (Bankovní institut Vysoká škola) 2 závěrečných prací na téma vliv energetických opatření na cenu nemovitostí, ve kterých se studenti této školy zabývali oceňováním nemovitostí s nízkou potřebou energie na vytápění. Z předložených prací bylo zřejmé, že ani jejich učitelé neměli zkušenosti s vlivem úsporných opatření na cenu nemovitostí.
 • Cena nemovitosti se určuje několika různými způsoby. Nejznámějším je oceňování podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška). Toto oceňování je nutné pro úřady tak, aby byla stanovena cena nemovitosti pro potřeby státu a soudů. Tato vyhláška má však mnoho stupňů volnosti, kde může odhadce projevit svoji vůli a přesvědčení, kam by se cena nemovitosti měla přiblížit.
 • Při koupi nemovitosti se zpravidla hledí na polohu (místo, dostupnost, okolí, svažitost, u bytů umístění v domě…), velikost (podlahová plocha, počet místností, plocha pozemku…), půdorysné řešení (zda jde o čtvercový pozemek či nikoliv, jak jsou jednotlivé místnosti vzájemně řazeny, jaká je orientace pozemku…), stav nemovitosti (zda je nutná rekonstrukce či nikoliv, u pozemku jak rozsáhlé budou terénní úpravy…), dojem (estetická úprava, celkový dojem…). Je zajímavé, že, jako ostatně i u ostatních obchodů, dojem hraje velmi podstatnou roli, větší, než si kupující připouští.
 • Lze předpokládat, že stávající kritéria zůstanou, ovšem rozšíří se o energetickou kvalitu bytů a domů. Energetické průkazy však postupně vnesou i rozhodování podle energetické úspornosti domu či bytu. Průkaz energetické náročnosti ovlivní i dojem z prodávané nemovitosti.
 • Přednášku Ing. Šubrta zveřejníme jako samostatný článek, jelikož obsahuje zajímavou úvahu k cenám průkazu energetické náročnosti budov.

Ing. arch. Josef Smola: Příklad - První kulturní památka v Čechách realizovaná v nízkoenergetickém standardu, realizace probíhá.

 • Rekonstrukce hřbitovního domku z roku 1840 pro bydlení – součást židovského hřbitova v Praze Uhříněvsi – stavba rozsahem malá, ale může sloužit jako technologická laboratoř postupů při snižování energetické náročnosti památek
 • Předpokladem realizace je osvícený investor
 • Všechny nové technologie jsou skryté v konstrukci
 • Maximální snaha o návrat stavebních materiálů z doby vzniku stavby
 • Byly použity vakuové izolace, které jsou 10× účinnější než dosud známé izolanty. Jejich cena je ovšem vysoká, otázkou je životnost vakua, napojování panelů a jejich účinné kotvení. Vakuová izolace má velký rozsah použití v historicky cenných stavbách, jelikož zajistí vysokou tepelnou účinnost při zachování subtilnosti konstrukce.

Ing. Reinberk, Ph.D.: Představení novinky TZB-info - Kalkulátor cen energií TZB-info

 • Kromě základní funkce porovnání ceny dodavatelů elektřiny a plynu je možné si prohlédnout i složení cen na faktuře vybrané firmy, zobrazit aktuální ceník aj. Novou funkcí od listopadu je možnost využít historické ceníky a porovnávat dodavatele i z tohoto pohledu.
 • Ceny jsou aktualizovány denně.
 • Poradna: Nejčastější dotazy jsou zadány přímo s odpovědí, na další zadané se snažíme v krátkém čase odpovědět.
 • Kalkulátor cen energií TZB-info byl spuštěn v září 2012.
V závěru konference představil Ing. Reinberk, Ph.D. novinku redakce TZB-info – nezávislý Kalkulátor cen energií

Redakce TZB-info děkuje Ing. Šubrtovi, který pro účastníky poskytl zdarma publikaci Katalog tepelných mostů 1 - Běžné detaily.

Sborník ke konferenci byl pracovním sešitem, který neobsahoval přímo přednášky, ale tematické texty k jednotlivým důležitým tématům energetické náročnosti budov od 2013, novelu zákona406/2000 Sb.o hospodaření energií č. 318/2012 a pracovní znění novely vyhlášky č. 148/2007 Sb. v podobě, ve které šla do mezirezortního připomínkování.

Děkujeme partnerům konference Energetická náročnost budov 2013

 
 
Reklama