Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podrobnosti k zásadním změnám zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. od 1. 7. 2015

Novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky a vstoupí v platnost dle návrhu dne 1. 7. 2015. Článek přehledně uvádí podrobnosti k zásadním změnám dle jednotlivých paragrafů.

Dne 10. dubna 2015 byly projednávány v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR novela zákona o hospodaření energie a novela zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“).

V případě energetického zákona proběhlo hlasování o schválení novely v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a jejím postoupení Senátu Parlamentu ČR. Novela byla poslanci schválena a předána k projednání Senátu Parlamentu ČR.

Cílem novely zákona je částečná implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti a dodatečná implementace již transponované směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Novela zákona o hospodaření energií byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijata ve znění Senátorských pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy se týkaly úpravy paragrafů, které implementují odst. 3 článku 9 směrnice o energetické účinnosti a dodatečně implementují odst. 1 článku 13 směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, v předložené novele zákona se jedná o § 7 odst. 4 písm. f) a g).

Novela zákona byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky a vstoupí v platnost dle návrhu dne 1. 7. 2015. Ustanovení navržená předkladatelem (ministerstvem), která implementují směrnice, zůstala v průběhu projednávání v obou komorách Parlamentu ČR bez zásadních změn.

Podrobnosti k zásadním změnám dle paragrafů

§ 3 Státní energetická koncepce (SEK)

Nově je přijímána na 25 let. Jedná se o dokument, který je závazný pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií. Schvaluje ho vláda a předkládá SEK pro informaci PS a Senátu. Vyhodnocuje se jednou za 5 let, o vyhodnocení je informována vláda.

Podklady pro zpracování požaduje ministerstvo od ústředních orgánů státní správy, vlastníků energ. zařízení, držitelů licence v energ. odvětvích. Jedná se o povinnost, jejíž nedodržení je správním deliktem podle § 12a odst. 1 písm. b) zákona.

Obsah a způsob zpracování SEK stanovuje nové nařízení vlády. Nařízení je v současné době v legislativním procesu.

§ 4 Územní energetická koncepce (ÚEK)

Nově je zpracovávána na 25 let. Tato povinnost se bude nyní týkat pouze krajů a hlavního města Prahy (bez statutárních měst). Návrh posuzuje MPO. Zpráva o uplatňování ÚEK je předkládána ministerstvu jednou za 5 let. Podklady pro zpracování požaduje ministerstvo od ústředních orgánů státní správy, vlastníků energ. zařízení, držitelů licence v energ. odvětvích. Jedná se o povinnost, jejíž nedodržení je správním deliktem podle § 12a odst. 1 písm. b) zákona.

Obsah a způsob zpracování ÚEK stanovuje nové nařízení vlády. Nařízení je v současné době v legislativním procesu.

§ 6a Kontrola kotlů a klimatizací

SEI bude nově kontrolovat kvalitu zpracovávaných zpráv o kontrolách – alespoň jednu dvacetinu zpráv vydaných v předchozím roce.

§ 7 Snižování energetické náročnosti budov

Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nově prokazují i u žádosti o změnu stavby před jejím dokončením (nově průkaz). Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nově dokládá přímo průkazem. K průkazu není vyžadováno závazné stanovisko SEI. Upřesnila se výjimka z plnění požadavků na energ. náročnost pro stavby k rodinné rekreaci tzn. upřesnění co je stavba pro rodinnou rekreaci (stavba užívána jen část roku a méně jak 1/4 celoroční spotřeby energie). Dále se zavedly nové výjimky z povinnosti plnit požadavky na energetickou náročnost budovy pro vyjmenované budovy.

Došlo k upřesnění odstavců týkajících se přístrojů registrujících a regulujících dodávku tepelné energie. Povinnost instalace přístrojů regulujících a registrujících dodávky tepelné energie pro vytápění a společnou přípravu teplé vody byla zachována. Finální úprava odstavců týkající se této povinností byla upravena tak, aby po dokončení zpracovávané studie a následné diskusi jejích závěrů na evropské komisi, bylo možné jednoduše implementovat případné výjimky z této povinnosti do právních předpisů ČR na úrovni prováděcího právního předpisu.*

* Poznámka redakce (Ing. Renata Straková) – V současnosti se zpracovává odborná studie na ČVUT, její závěry by měly být prezentovány na evropské komisi. (odkaz senát 19/3/2015). Lze předpokládat, že dojde ke změně výše uvedených právních předpisů, kde bude upřesněno, v jakých typech budov nemá smysl spotřebu tepla registrovat (měřit) s ohledem na ekonomické a technické nároky. Do této doby lze očekávat, že kontrolní orgán nebude v této oblasti provádět plošné kontroly a bude spíše individuálně posuzovat případné spory v této oblasti. MPO tento postup oficiálně nepotvrdilo.

Instalace vybraných zařízení vyrábějících energii z OZE provádí osoba oprávněná nově pouze v případě užití veřejné podpory.

§ 7a Průkaz energetické náročnosti

Došlo ke zrušení povinnosti § 7a odst. 1 písm. c) zákona zpracovat průkaz pro administrativní budovy a bytové domy (povinnost stanovena na základě velikosti energeticky vztažné plochy) a zavedením nových výjimek z povinnosti zpracovat průkaz (povinnost odebrána kulturním památkám a objektům v památkových rezervacích). Další rozvolnění nastává v případech prodeje a pronájmu u budov, u kterých nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy na základě písemné dohody obou stran.

Nově je dána povinnost zprostředkovateli (realitní kanceláři) při prodeji nebo pronájmu uveřejnit klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti, pokud PENB neobdrží, pak uvede třídu G.

Platnost průkazu je omezena nejen 10 lety a provedením větší změny dokončené budovy, ale nově i provedením změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

I v tomto případě by SEI měla významně zvýšit počty kontrol kvality zpracovávaných průkazů!!! (alespoň jednu dvacetinu zpráv vydaných v předchozím roce).

§ 9 Energetický audit

Velkým podnikům (podniky, které nejsou malými a středními. MSP, které zaměstnávají < 250 osob a jejichž roční obrat < 50 mil. EUR a/nebo jejich celková roční rozvaha < 43 mil. EUR) nastává nově opakovaná povinnost zpracovávat každé 4 roky energetický audit. Výjimky pro velké podniky, které mají zavedený:

  • Systém hospodaření energií (ČSN 50001)
  • Systém environmentálního řízení (ČSN 140001), který zahrnuje energetický audit.

§ 9a Energetický posudek

Dochází ke zrušení tvou typů energetických posudků a zároveň jsou stanoveny nové druhy posudku (náhrada dvou současných) provádějící tzv. analýzu přínosů a nákladů při:

  • Výstavbě nové elektrárny či rekonstrukci stávající (tepelný příkon nad 20 MW) posoudit vysokoúčinný KVET ;
  • Výstavbě průmyslového zařízení či rekonstrukci stávajícího (tepelný příkon nad 20 MW) pro využití odpadního tepla
  • Výstavbě nové SZT či rekonstrukci stávající (tepelný příkon nad 20 MW) pro využití odběru odpadního tepla z průmyslových provozů.

Tyto nové druhy posudků jsou součástí vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, pokud již nemá autorizaci podle EZ.

O zpracování energetického posudku pro čerpání veřejné podpory nově rozhoduje poskytovatele podpory.

§ 9b Hospodárné užití energie ústředními institucemi (nový §)

U nadlimitních veřejných zakázek ústředních institucí na dodávky nebo služby má zadavatel povinnost stanovit zvláštních technické podmínky pro nákup určených výrobků spojených se spotřebou energie, vybraných kancelářských přístrojů, vybraných pneumatik, vybraných budov a pro nájem budov, v případě, že zvláštní technické podmínky budou nákladově efektivní.

Dále je zaveden systém monitoringu spotřeby energie pro ústřední instituce včetně výjimek z plnění povinnosti předávat údaje do tohoto systému.

§ 10d – Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení OZE

Nově je osobou oprávněnou instalací rovněž právnická osoba.

Rozdělení požadavků:

  • FO a PO vlastnící stanovené živnostenské oprávnění = osoba oprávněná
  • Osoba oprávněná zajistí, aby samotnou instalaci zařízení provedla FO vlastnící osvědčení o získání profesní kvalifikace.

§ 10e – Smlouva o energetických službách (nový §)

Zejména se jedná o výčet náležitostí smlouvy. Podstatnou informací je, že smlouva přesně specifikuje úspory nákladů nebo úspory energie, které musí být dosaženo, v případě, že poskytovatel energ. služby zaručené hodnoty nedosáhne, uhradí její dosažení na vlastní náklady.

§ 10f – Seznam poskytovatelů energ. služeb (nový §)

Jedná se o evidence poskytovatelů, kterou zveřejňuje MPO na svých internetových stránkách. Zveřejňované údaje jsou zde specifikovány jak pro PO a tak pro FO. Poskytovatel je povinen oznámit změny v evidovaných údajích.

 
 
Reklama