Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odbornou konferenci "Energetická náročnost budov 2013"

V tématech odborné konference bude např. novela zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb. ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy, komentář konkrétních příkladů.

Aktualizace 28.9.2012Internetový portál www.tzb-info.cz Vás zve
na mimořádnou odbornou konferenci

Energetická náročnost budov 2013

8. 11. 2012 - Praha
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.


Konference na aktuální téma volně navazuje na předchozí podobnou akci v roce 2008. Stejně jako tehdy je před námi nová legislativa, na kterou budou jednotlivé příspěvky reagovat. Prezentovány budou konkrétní příklady a poznatky z praxe při uplatňování předchozí právní úpravy.

Konference je určena pro energetické auditory, energetické experty, projektanty, techniky a správce budov.

Přednášet budou například Ing. Karel Mrázek, Arcadis, Ing. Pavel Jirásek, MPO ČR, CSc., SEVEN o.p.s., Ing. Miroslav Urban, Ph.D., FSv ČVUT, Ph.D., Ing. Miroslav Mareš, AEA, Mgr. Jan Teicher, SEI.

Těšíme se na viděnou.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference


Partneři konferenceProgram konference:

I. blok: Aktuální energetická legislativa
(Přednášet budou například zástupci MPO, SEI, AEA a SFŽP, Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Jan Teicher a Ing. Miroslav Mareš.)

První blok přednášek věnován legislativním změnám zákona o hospodaření energií platným od roku 2013 a úloze SEI z pohledu svých kompetencí a rozsahu kontrolní činnosti.
O chystaných významným změnách podmínek pro přezkušování oprávněných osob ve smyslu zákona o hospodaření s energií bude hovořit zástupce Asociace energetických auditorů.
Vyjádření Státní památkové péče jako jednoho z dotčených orgánů je pro řadu projektů komplikací, lze očekávat nějaké změny? Jak celou situaci po zkušenostech z programu ZELENÁ ÚSPORA a s novými požadavky na tepelnětechnické vlastnosti obvodových konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 vidí zástupci PAMÁTKOVÉ PÉČE?

 • Povinnosti plynoucí ze zákona o hospodaření energií od roku 2013, novely a další očekávané změny
 • Zkušenosti s PENB z pohledu SEI jako kontrolního orgánu
 • Návrh nové vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku
 • ENB jako kritérium pro čerpání dotačních titulů, nedostatky při žádostech - stávající nastavené parametry dotačních titulů MPO a MŽP
 • SFŽP – program ZELENÁ ÚSPORÁM, aktuální informace o prováděných kontrolách
 • NOVÉ POSTUPY pro přezkoušení oprávněných osob zapsaných do seznamu energetických expertů
 • Zkušenosti dotčeného orgánu STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE s dotačními tituly a současnou praxí

II. blok: Energetická náročnost v příkladech, zpracování průkazů ENB
(Ing. Karel Mrázek, Arcadis, Ing. Renata Straková, Entech-Group, Ing. Miroslav Urban, FSv ČVUT, doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT, Ing. Zdeněk Ryšavý, Protech a další)

Příklady zaměřené převážně na rekonstruované a stávající budovy s úskalími, která přináší praxe. Vyhodnocení energetické náročnosti budov bude navazovat na příklady z roku 2008, na kterých budou demonstrovány nejvýznamnější změny v postupech a okrajových kritérií nových prováděcích předpisů.

 • POROVNÁNÍ VÝVOJE HODNOCENÍ PENB ZA DOBU SVÉ PLATNOSTI
 • Příklady a porovnání vyhodnocení ENB, návratnost opatření – postupy, optimalizační procesy – ÚSKALÍ SE KTERÝMI SE ZPRACOVATELE MOHOU SETKÁVAT
 • Hodnocení energetické náročnosti obálky budovy a vývoj ČSN 73 0540 – UKÁZKA A POROVNÁNÍ VYHODNOCENÍ
 • Příklad zpracování PENB budovy při prodeji či pronájmu (BD nebo RD + kancelářské prostory) s důrazem na rozsah podkladů nutných pro zpracování
 • Důsledky průkazu ENB pro širokou veřejnost, zdroje informace, ceny - V NÁVAZNOSTI NA REALITNÍ KANCELÁŘE A PRONÁJMY KANCELÁŘSKÝCH BUDOV
 • Přehled výpočtových programů pro vypracování průkazů ENB, možnosti školení a literatury

III. blok: TRENDY – Současná praxe nízkoenergetické a pasivní výstavby, zavádění ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU a energetického monitoringu jako povinnosti pro budovy ve správě státu. Hygienické a provozní požadavky jsou nadřazené hlediskům úspor energie, jaká je praxe?
(Ing. arch. Smola, nezávislý architekt, Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav)

Konferencí na téma nízkoenergetické a pasivní výstavby je celá řada s příklady převáženě ze zahraničí. Je ze strany konečných investorů o tento typ výstavby skutečný zájem? Příklad realizace bytového domu na území Prahy z pohledu developera. Energetický management jako nástroj pro efektivní řízení, co si pod ním máme představit? Na tyto a další otázky by měly přinést jednotlivé přednášky alespoň částečné odpovědi.

 • Cílená rekonstrukce na nízkoenergetický a pasivní standard, současná praxe u nás, vysvětlení rozdílného hodnocení metodik
 • Zavádění energetického managementu
 • Řídící systémy jako klíčový nástroj pro optimalizační procesy, praktická ukázka realizace zavedení energetického managementu
 • Příklad realizace bytového domu v pasivním standardu na území hlavního města Prahy
 • Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb
 • Vliv projektování na úsporu energie – podpůrné programy a hodnocení – přehled nástrojů a metodik pro hodnocení nových projektů
 • Představení nového porovnávacího kalkulátoru cen energie TZB-info

IV.blok: aktuální programy související s energetickou náročností budovy včetně regionálních
(přednášet budou zástupci státní správy, např. MŽP, MPO)

Aktuální stav a přípravy dotačních titulů pro následující období související s energetickou náročností budov.

Upozornění pro zájemce:

Omlouvám se, ale příjem přihlášek byl zastaven, jelikož kapacitu sálu je zcela zaplněna.

Aktuality k tématu sledujte v Hodnocení energetické náročnosti budov.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

8. 11. 2012 Praha - Masarykova kolej ČVUT, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 16.00 Program konference
16.00 - 16.30 Diskuse
V průběhu programu budou dvě přestávky na občerstvení.
2. Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí 1700 Kč. Cena je uvedena včetně 20 % DPH. Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci a občerstvení v průběhu konference. Každý účastník konference obdrží tištěné pracovní listy.

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 25.10.2012 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.
Tel./fax: 221 082 201, e-mail: e-mail: stp@stpcr.cz.
Můžete rovněž využít on-line přihlášku na konci tohoto článku nebo na www.stpcr.cz.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Topinfo s.r.o., portál TZB-info
Thákurova 4, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 233 081 141, fax.: 233 081 109
e-mail: kontakt@tzb-info.cz, http://www.tzb-info.cz

Organizační garant konference
Společnost pro techniku prostředí

 
 
Reklama