Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Implementace směrnice č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov a novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií – II. díl

II. díl popisuje problematické části nové směrnice a proces projednávání novely zákona. Porovnává současné a nové koncepce zákona č. 406/2000 Sb. Kdo je pod povinností splnění požadavků energetické náročnosti a povinnosti nechat si vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy? Uvádí výčet prováděcích vyhlášek, které bude nutné novelizovat nebo vydat zcela nově.

3. Problematické části nové směrnice o energetické náročnosti budov:

Nová směrnice obsahuje některé části, které z důvodu splnění implementační povinnosti je nutné převést do národní legislativy - zákona č. 406/2000 Sb. - avšak ustanovení mohou činit v praxi určité problémy.

Jedná se především o ustanovení článku 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti, které uvádí, že je potřeba zajistit, aby do 31. 12. 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Pro nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci je toto požadováno po termínu 31. 12.2018. Jde ve své podstatě o naplnění zmíněného pojmu na národní úrovni.

Dalším problematickým ustanovením je článek 12 odst. 1 písm. a) směrnice, kde je uvedeno, že členské státy mají zajistit, aby certifikát energetické náročnosti budovy byl vydán při prodeji nebo pronájmu budovy. V případě prodeje nebo pronájmu celé budovy není a pravděpodobně nebude problém uplatnit tento požadavek směrnice. Problém nastává v případě pronájmu nebo prodeje ucelené části budovy, kde se například může jednat o prodej nebo pronájem jednoho bytu v bytovém domě nebo pronájem jedné místnosti v nebytové budově. Dle striktního výkladu směrnice by i v tomto případě měl být zpracován certifikát energetické náročnosti budovy.

4. Proces a průběh projednávání novely zákona:

Práce na návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb. započaly v lednu roku 2011. Pro implementaci směrnice 2010/31/EU vzniklo několik pracovních skupin. První a rozhodující skupina byla a je skupina vytvořená při ministerstvu. Tato skupina je složena ze zástupců jednotlivých resortů - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond rozvoje bydlení. Dále je členem SEI, která bude příslušný zákon a jednotlivá ustanovení kontrolovat, Hospodářská komora ČR, která hájí zájmy podnikatelů ve stavebnictví a profesních odborníků v dané oblasti včetně velkého počtu zástupců akademické sféry, které zastupují vysoké školy (především ČVUT), Asociace energetických auditorů a poradenské společnosti v oblasti úspor energií a energetické náročnosti budov jakožto příslušných sdruženích konajících v této oblasti.

Dále byl návrh novely zákona pravidelně konzultován a připomínkován také v rámci pracovní skupiny pro implementaci směrnice 2010/31/EU při Hospodářské komoře ČR, které se zástupce ministerstva pravidelně účastnil.

Návrh novely zákona implementující směrnici byl pravidelně a často konzultován na řadě společných jednáních těchto a dalších vzniklých pracovních skupin. Na tvorbě novely tohoto zákona se podílela většina předních odborníku v České republice ve stavebnictví a technických zařízení budov. Bez nadsázky lze říci, že zákon byl projednáván a připravován více než 1, 5 roku (podrobnější postup projednávání novely zákona je zmíněn dále v textu) na jednáních, které lze počítat v řádu 100. Z důvodu jeho velkého dopadu na většinu osob v České republice bylo projednání a příprava zákona zcela otevřena všem zájemcům a navrhovatelům různých úprav. Bez nadsázky lze říci, že obdobný otevřený a důkladný proces přípravy lze považovat za ojedinělý a zcela mimořádný.

Přesto novela zákona v legislativním procesu postupovala mimořádně těžkým způsobem a čelila převážně negativnímu vnímání, dařilo se stále dodržovat předem stanovený termínový harmonogram legislativního procesu úpravy zákona. V případě, že poslanecká sněmovna nepotvrdí svoje původní rozhodnutí, novela zákona se ve své podstatě tímto vrací do počátečního stavu a tedy o více než 1,5 roku zpět.

Časové záležitosti implementace směrnice (zákon) - Projednávání novely zákona v ČR:

 • Předložen do MPŘ v září 2011
 • Předložen do vlády v listopadu 2011
 • Projednání v pracovních komisí LRV dne 2. 1. a 20. 1. 2012
 • Legislativní rady vlády projednala (stanoviskem) v 16. 2. 2012
 • Projednáno a schváleno Vládou dne 29. 2. 2012
 • Předložení poslanecké sněmovně (PSP) dne 29. 2. 2012 (tisk 622)
 • První čtení v PSP proběhlo dne 13. 3. 2012
 • Přikázáno v PSP k projednání v HV (dobrovolně projedná VŽP)
 • Hlasování PN ve výboru HV dne 16. 5. 2012
 • Druhé čtení v PSP proběhne dne 12 . 6. 2012
 • Třetí čtení v PSP proběhne dne 20. 6. 2012
 • Předložení do senátu dne 26. 6. 2012
 • Přikázáno v senátu k projednání ve výboru HV 11. 7. 2012
 • Hlasování ve výboru/výborech senátu dne 12.7. 2012
 • Hlasování v senátu (na plénu) dne 19. 7. 2012
 • Předložení panu prezidentovi dne 27. 7. 2012
 • Vyjádření pana prezidenta/vydání ve sbírce zákonů 9. 8 2012 - negativní
 • Znovu hlasování na plénu poslanecké sněmovny xx. 9. 2012
  • Pokud bude schváleno PSP - vyjde ve sbírce zákonů
   Účinnost zákona: 1. ledna 2013
  • Pokud nebude schváleno PSP - zpět na začátek legislativního procesu (předložení do MPŘ atd.) + ? týdnů (měsíců) příprava
   Účinnost zákona: ???

5. Popis základních částí novely zákona:

Charakteristickou větu vystihující novelu zákona č. 406/2000 Sb. můžeme uvést jako kompletní změna (přepracování) celého zákona vyjma oblasti energetického štítkování a ekodesingu řešeného v ustanovení § 8 a § 8a zákona. Tato část byla upravena novelou zákona č. 406/2000 Sb. a byla již projednána poslaneckou sněmovnou a senátem a schválena na konci minulého roku. Ve sbírce zákonů je možné ji dohledat pod číslem 299/2011 Sb. Tato novela zákona, která se uskutečnila v roce 2011, implementovala směrnici 2010/30/EU a směrnici 2009/125/ES.

Současná novela zákona č. 406/2000 Sb., která implementuje zmíněné směrnice (především tedy směrnici o energetické náročnosti budov a je na konci legislativního procesu) bude tedy upravovat (pokud bude potvrzena v poslanecké sněmovně) většinu ze současných §§ zákona a navíc bude upravena také celková koncepce zákona a budou doplněna některá nová ustanovení.

V souvislosti s relativně velkou změnou zákona v porovnání s předchozími novelami je tato novela pracovně nazývána také jako velká novela zákona.

Tab. Porovnání současné o nové koncepce zákona č. 406/2000 Sb.:

Zákon č. 406/2000 Sb. - koncepce dle směrnice 2002/91/ESZákon č. 406/2000 Sb. - koncepce dle směrnice 2010/31/EU
§ 1 - předmět zákona§ 1 - předmět zákona
§ 2 - základní pojmy§ 2 - základní pojmy
§ 3 - státní energetická koncepce§ 3 - státní energetická koncepce
§ 4 - územní energetická koncepce§ 4 - územní energetická koncepce
§ 5 - státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie§ 5 - státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie
§ 6 - účinnost užití energie§ 6 - účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie
§ 6a - kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů
§ 6a - energetická náročnost budov § 7 - snižování energetické náročnost budov
§ 7a - průkaz energetické náročnosti
§ 7 - kombinovaná výroby elektřiny a tepla x
§ 8 - energetické štítky výrobků§ 8 - energetické štítky výrobků
§ 8a - ekodesign výrobků§ 8a - ekodesign výrobků
§ 9 - energetický audit§ 9 - energetický audit
§ 9a - energetický posudek
§ 10 - energetický specialista
§ 10a - odborná zkouška, průběžné aktualizační odborné vzdělávání a přezkušování energetických specialistů
§ 10b - Vydávání a zrušení oprávnění energetického specialisty
 § 10c - Seznam energetických specialistů
x§ 10d - osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů
§ 10e - odborná proškolení a průběžné odborné proškolení osob oprávněných provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje
§ 10f - Vydávání a zrušení oprávnění osoby oprávněné provést instalaci vybraných zařízení využívajících obnovitelné zdroje
 § 10g - Seznam oprávněných osob
§ 11 - působnost ministerstva§ 11 - působnost ministerstva
§ 11a - řízení o zrušení zápisu v seznamu energetických auditorůx
§ 12, 12a, 12 b - přestupky a správní delikty§ 12, 12a, 12 b - přestupky a správní delikty
§ 13, 13a - dozor a kontrola§ 13, 13a - dozor a kontrola

Základní části zákona jsou následující:

 1. Definice základních pojmů - úprava nebo doplnění
  1. Úprava stávajících pojmů a definic v zákoně
  2. Zavedeny nové pojmy ze směrnice 2010/31/EU
 2. Účinnost užití energie, kontroly kotlů, rozvodů a klimatizačních systémů
  (b + c koncipováno jako nový §)
  1. Požadavky na minimální účinnost užití energie u výroben a rozvodu energie - nové zdroje nebo jejich rekonstrukce
  2. Kontroly kotlů
  3. Kontroly klimatizačních systémů
 3. Účinnost užití energie, kontroly kotlů, rozvodů a klimatizač. systémů
  1. Snižování energetické náročnosti
  2. Průkazy energetické náročnosti (koncipován jako nový §)
 4. Energetický audit a energetický posudek
  1. Energetický audit
  2. Energetický posudek (koncipován jako nový §)
 5. Energetický specialista
  (b + c + d koncipováno jako nový §)
  1. Energetický specialista - definování, práva a povinnosti
  2. Odborná zkouška, průběžné vzdělávání, přezkušování energetických specialistů
  3. Vydávání a zrušení oprávnění a zápis do seznamu energetických specialistů
  4. Seznam energetických specialistů
 6. Oprávněná osoba provádět instalaci OZE v budovách
  1. Oprávněná osoba - definování, práva a povinnosti
  2. Odborné proškolení, průběžné vzdělávání oprávněných osob
  3. Vydávání a zrušení oprávnění a zápis do seznamu oprávněných osob
  4. Seznam oprávněných osob
 7. Přestupky a správní delikty (koncipován jako nový §)
  1. Přestupky - fyzické osoby
  2. Správní delikty - fyzické podnikající osoby a právnické osoby
 8. Ostatní
  1. Působnost MPO
  2. Kontrola

Dále se v textu tohoto článku budeme z důvodu omezeného prostoru věnovat podrobněji pouze největší části novely zákona, kterým jsou ustanovení týkající se snižování energetické náročnosti budov a průkazů energetické náročnosti budov.

6. Snižování energetické náročnosti a průkazy energetické náročnosti

a) snižování energetické náročnosti

a.1) povinnosti při výstavbě nové budovy

 • zajistit splnění požadavků na ENB na NOÚ od 1. 1. 2013
 • zajistit splnění požadavků na ENB zajištující výstavbu budov s téměř nulovou energie od termínu podle velikosti podlahové plochy
  • nové budovy veřejné moci - od 1.1. 2016, 2017, 2018: >1500 m2,>350 m2,< 350 m2
  • všechny nové budovy - od 1.1. 2018, 2019, 2020: >1500 m2,>350 m2,< 350 m2
 • zajistit posouzení proveditelnosti alternativních dodávek energie
 • instalace vybraných OZE v budově kvalifikovanými osobami

a. 2) povinnosti při větší rekonstrukci budovy

 • zajistit splnění požadavků na ENB pro budovu, nebo měněné stavební nebo měněné technické systémy na NOÚ od 1. 1. 2013
 • zajistit posouzení proveditelnosti alternativních dodávek energie
 • zajistit stanovení doporučených opatření snižující ENB
 • instalace vybraných OZE v budově kvalifikovanými osobami

a. 3) ostatní povinnosti a povinnosti související s provozem budov

 • vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulující a registrující dodávku tepla
 • monitoring spotřeby energie budovy nad 1500 m2 užívané orgány státní správy
 • nepřekročit měrné ukazatele spotřeby tepla pro ÚT a TV
 • řídit se pravidly pro vytápění, chlazení a dodávku TV

a. 4) výjimky pro nedodržení požadavků na ENB

 • budovy s plochou do 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci
 • historické budovy a budovy chráněné jakou součást vymezeného území
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb
 • průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok
 • při větší rekonstrukci pokud to není technicky a ekonomicky možné

a. 5) výjimky pro nedodržení pravidel pro vytápění a dodávku TV

 • rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci
 • pro nebytové prostory - podmínka nepřekročení limitů, neohrožení zdraví
 • byty ve SVJ pokud odsouhlasí odlišná pravidla - podmínka nepřekročení limitů, neohrožení zdraví a majetku

b) průkazy energetické náročnosti

b. 1) povinnost zajistit zpracování průkazu - nová budova nebo změna budovy

 • nová budova
 • větší změna dokončené budovy

b. 2) povinnost zajistit zpracování průkazu - užívané budovy

 • budovy užívané orgánem veřejné moci nad 500 m2 (později 250 m2)
 • užívané bytové a administrativní budovy (>1500 m2,>1000 m2,< 1000 m2)
  (do 2 až 6 let - termín splnění je odstupňovaný podle velikosti podlahové plochy)

b. 3) povinnost zajistit zpracování průkazu - prodej nebo pronájem

 • prodej nebo pronájem celé budovy (od 1.1. 2013)
 • prodej ucelené části budovy (od 1.1. 2013/vyúčtování do termínu pro b.2 ?)
 • pronájem ucelené části budovy (od 1.1. 2016/vyúčtování do termínu pro b.2 ?)

b.4) podmínky související s průkazem - prodej nebo pronájem budovy

 • předložení průkazu možnému kupujícímu (nebo pronajímateli) před uzavřením smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • předat průkaz kupujícímu (nebo nájemníkovi) nejpozději při podpisu smlouvy o koupi nebo pronájmu budovy nebo její části
 • zajistit, aby při pronájmu nebo prodeji byly ukazatelé ENB uvedené v průkazu uvedeny v reklamních a informačních materiálech týkajících se budovy

b.5) podmínky související s průkazem - výjimky

 • budovy s plochou do 50 m2, stavby pro rodinnou rekreaci
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohuslužeb
 • průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok

b.6) podmínky související s průkazem - ostatní záležitosti

 • umístění průkazu (budovy užívané orgánem veřejné moci)
 • platnost průkazu max. 10 let
 • součástí průkazu ve vybraných případech také - energetický posudek
 • průkaz bude provádět - energetický specialista

7. Úprava prováděcích vyhlášek k novele zákona:

Případným konečným schválením novely zákona však legislativní proces implementace nekončí a pro plnou implementaci směrnice bude potřeba provést úpravu nebo vydání zcela nových prováděcích předpisů k tomuto zákona. Ve své podstatě půjde o úpravu většiny současných vyhlášek k současnému znění zákona. Přehled vyhlášek, které bude potřeba novelizovat nebo vydat zcela nově, je uveden níže v textu tohoto článku.

V souvislosti s novelou zákona bude provedeno

 • Nová vyhláška o energetické náročnosti budov
  (nahradí vyhlášku č. 148/2007 Sb.)
 • Novela (nová) vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů
  (novelizuje nebo nahradí vyhlášku č. 276/2007 Sb.)
 • Novela vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů
  (novelizuje vyhlášku č. 277/2007 Sb.)
 • Nová vyhláška o energetickém auditu a posudku
  (nahradí vyhlášku č. 213/2001 Sb.)
 • Nová vyhláška o energetických specialistech a osobě oprávněné provádět instalaci zařízení vyrábějící energii z OZE
  (nahradí zkušební řád,části vyhl.148/2007,213/2001,276/2007 a 277/2007 Sb.)
 • Novela vyhlášky o vydávání stanovisek k SŘ, ÚŘ,ÚPD, ÚP, RP
  (novelizuje vyhlášku č. 195/2007 Sb.)

Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi a rozdán poslancům jako tisk 622/4


Portál TZB-info zve čtenáře a experty na odbornou konferenci Energetická náročnost budov 2013.

Konference volně navazuje na předchozí podobnou akci v roce 2008. Stejně jako tehdy je před námi nová legislativa.
Klíčovými tématy konference budou novela zákona č. 406/2000 a vyhlášky č. 148/2007 ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy a komentář konkrétních příkladů.

8. listopadu 2012 - Praha, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je určena energetickým auditorům, energetickým expertům, projektantům, technikům a správcům budov.
Přednášet budou například Ing. Karel Mrázek, Arcadis, Ing. Pavel Jirásek, MPO ČR, Ing. Jaroslav Maroušek, CSc., SEVEN o.p.s., Ing. Mirolav Urban, FSv ČVUT, Ph.D., Ing. Miroslav Mareš, AEA, Mgr. Jan Teicher, SEI.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.
Více informací pro zájemce o účast a firemní prezentaci dagmar.kopackova@topinfo.cz

 
 
Reklama