Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přehled energetické certifikace budov ve vybraných státech EU

Implementace směrnice EU o energetické náročnosti v budovách (EPBD) se netýká jen ČR, ale všech členských států EU. Jak si tuto směrnici vykládají a nakonec i realizují vybrané státy v EU vzhledem ke značné volnosti samotné realizace směrnice EPBD?

Přehled vybraných zemí je zaměřen hlavně na průkazy energetické náročnosti budov (PENB) určených pro bydlení s ukázkou toho, jak je systém energetické certifikace budov organizován na národní úrovni, jak PENB vypadá, kolik stojí a jaké informace přináší pro vlastníka, případného nájemce nebo kupce budovy.

Velká Británie

Systém certifikace budov je ve Velké Británii rozdílný pro každou samostatnou část Spojeného království, tedy samostatný předpis je vydáván národními institucemi Anglie s Walesem, dále má samostatný předpis Skotsko a také Severní Irsko. Hlavním rozdílem od PENB, tak jak ho máme zavedený v ČR je, že jsou v zásadě 2 typy průkazů – pro bytové domy a pro ty ostatní (nebytové). Tímto rozdělením se řídí i obsah PENB a v neposlední řadě i cena za vyhotovení průkazu.

Ukázka PENB pro bytové domy v Anglii a Walesu
Ukázka PENB pro bytové domy v Anglii a Walesu
Ukázka PENB pro veřejné budovy v Anglii a Walesu
Ukázka PENB pro veřejné budovy v Anglii a Walesu

PENB pro bytové domy obsahuje mimo hodnocení energetické náročnosti (třídy A až G) také hodnocení environmentální, tedy produkci emisí CO2 způsobené užíváním objektu podle standardizovaného profilu. Posledním údajem jsou doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti rozdělená na nízko- (v přepočtu do 15 000 Kč) a vysokonákladová.

Zajímavostí je, že nová výstavba a zásadní rekonstrukce objektu musí splňovat nejhůře třídu „B“ energetické náročnosti, přičemž průměrný bytový dům se v současnosti nachází ve třídě „E“, což jistě představuje značnou výzvu pro stavební průmysl Velké Británie.

Speciálním typem PENB jsou průkazy určené pro veřejné budovy, které by měly viset na budovách větších než 1 000 m2 podlahové plochy. Tyto průkazy zobrazují skutečnou energetickou náročnosti budovy zjištěnou podle aktuální spotřeby za poslední rok a její porovnání s předchozími 3 roky. Tím je na první pohled zřejmé, jaký je vývoj energetické náročnosti v užívání objektu.

Všechny PENB jsou centrálně uloženy v elektronických registrech. Udávaná cena PENB pro bytový objekt je v přepočtu od 1 500 do 3 000 Kč bez DPH.

Slovensko

PENB platný od 1. 1. 2013
PENB platný od 1. 1. 2013
PENB platný do 1. 1. 2013
PENB platný do 1. 1. 2013

Zodpovědným za implementaci směrnice je na Slovensku Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje. Pro zpracování jednoho PENB je na Slovensku nutná účast až 4 způsobilých osob. Jedná se o odborníka na tepelnou ochranu budov, ÚT + přípravu TV, větrání + chlazení a osvětlení. Způsobilá osoba v oblasti tepelné ochrany budov má povinnost zaregistrovat a vložit PENB do národního centrálního registru.

Pro všechny budovy se používá jeden typ PENB, který ovšem pro bytové a rodinné domy obsahuje pouze hodnocení energetické náročnosti budovy na vytápění a přípravy teplé vody, čímž se zpracování průkazu stává pro tento typ budov levnější a rychlejší. Pro budovy postavené před rokem 1947 se např. PENB nezpracovávají vůbec.

Slovensko umožňuje provádět výpočet energetické náročnosti až 3 hodnotícími metodami:

  • Projektové energetické hodnocení – určení potřeby energie v budově výpočtem podle projektové dokumentace a projektovaných ukazatelů. Toto hodnocení se provádí ve fázi návrhu a projektu nové budovy nebo při rekonstrukci.
  • Normalizované energetické hodnocení – určení potřeby energie v budově výpočtem s použitím normalizovaných vstupních údajů (klimatické podmínky, vnitřní prostředí, způsob užívání, skutečný stav stavebních konstrukcí a údaje o technickém zařízení budovy).
  • Provozní energetické hodnocení – určení potřeby energie s použitím naměřené skutečné spotřeby energie v budově.

Zpracovaný PENB se předkládá, na rozdíl od ČR, až při kolaudaci objektu v případě nové výstavby nebo rekonstrukce, kdy musí taková budova splňovat nejméně třídu „B“ energetické náročnosti.

Portugalsko

V Portugalsku je také zaveden centrální registr PENB, který byl vytvořen a je spravován státní energetickou agenturou ADENE. Všechny PENB musí být registrovány v této databázi, kde je také prováděna první automatická kontrola vstupních dat pro výpočet. Určité procento registrovaných PENB je následně podrobeno detailní kontrole splnění minimálních požadavků na energetickou náročnost a správného použití výpočetní metodiky. Tato detailní kontrola je prováděná experty ADENE. Za tuto službu obsluhy centrálního registru a kontroly kvality je vybírán poplatek 45 € za každý nově zaregistrovaný průkaz.

Hodnocení energetické náročnosti budovy je prováděno na základě primární energie. Pro nové a rekonstruované budovy je nutno dosáhnout nejméně třídy „B“ energetické náročnosti. Třída energetické náročnosti „A“ se ještě dělí na A+ a třída „B“ na B−.

PENB jsou platné 10 let, u budov orgánů veřejné správy je platnost průkazu pouze 6 let. Udávaná cena PENB je pro bytový objekt od 150 do 250 € bez DPH + 45 € poplatek ADENE.

PENB platný v Portugalsku
PENB platný v Portugalsku
Profesní průkaz energetického experta v Portugalsku
Profesní průkaz energetického experta v Portugalsku
Veřejně přístupné zobrazení PENB v národním registru
Veřejně přístupné zobrazení PENB v národním registru

Závěrem bych si dovolil určité shrnutí, jakým směrem se ubírá většina členských zemí EU.

Zdá se, že je zcela běžné vytvoření národního centrálního registru PENB. Registr funguje jako nástroj, který zajišťuje jednak správu PENB, jejich kontrolu z hlediska kvality a plnění požadavků legislativy (kontrola požadavku průkazu při výstavbě, rekonstrukci, prodeji/nájmu a u veřejných budov a budov často navštěvovaných veřejností). V neposlední řadě registr slouží ke sdílení průkazů, které již byly vytvořeny, kdy si je možno rychle ověřit, zda má budova průkaz již zpracovaný, případně si PENB stáhnout.

Dalším postřehem je, že většina států používá třídu „B“ jako požadavek na minimální energetickou náročnost budovy u nové výstavby nebo při rekonstrukci a hodnocení na základě výpočtu primární energie. Tato většina může případně vyvolávat tlak na harmonizaci energetické certifikace budov v EU alespoň v základních paramentech hodnocení, jako např. sjednocení minimální třídy energetické náročnosti, hodnoceného druhu energie, délky platnosti PENB a požadavků na doporučená energeticky úsporná opatření.

Převažuje použití zjednodušených a tím i levnějších PENB pro bytové objekty. Za situace, kdy je v těchto objektech zcela značně převažující spotřeba energie na vytápění a přípravu TV to dává i logický smysl a příležitost pro finanční úspory za PENB na straně obyvatel. Zcela výhodné by to jistě i bylo v případě průkazů zpracovaných pro prodej nebo pronájem bytů a domů.

Téma Energetická náročnost budov je na TZB-info speciálním letošním informačním projektem a věnujeme mu zvláštní pozornost.

 
 
Reklama