Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Změny v energetickém hodnocení budov - odpovědi SEI na otázky redakce

Hodnocení energetické náročnosti budov je téma, kterému se věnujeme na TZB-info koncepčně již od r. 2006, kdy jsme zpracovali první informační projekt na toto téma. Vyvrcholením projektu byla konference Nové prvky energetického hodnocení budov, která se konala s velkým úspěchem 10. 11. 2008 v Praze a byla věnována nové legislativě, která začala platit v lednu 2009. Tématu se průběžně věnujeme i nadále v samostné části TZB-info Hodnocení energetické náročnosti budov.

V současné době se situace opakuje, a proto ke změně legislativy energetické náročnosti budov připravujeme opět konferenci, a to 8. 11. 2012 v Praze v Masarykově koleji. V programu připravujeme přednášky o důležitých změnách od 1. 1. 2013, porovnání nových a původních pravidel a důsledky změn.

Důsledkem připravovaných změn jsou i určité nejistoty kolem energetického hodnocení budov podle dosavadních pravidel.
Garantem tématu energetické hodnocení budov na TZB-info je již od roku 2006 Ing. Renata Straková, která za redakci nyní vznesla následující dotazy na Státní energetickou inspekci. Na dotazy odpovídal Ing. Petr Holoubek, pověřený řízením Statní energetické inspekce.

TZB-info: Při zateplení BD 2010 jsme museli nechat vypracovat PENB. Na jednom ze seminářů nám bylo řečeno, že tento dokument nebude v souladu s připravovanými předpisy, a tudíž nebude platný. Přitom na štítku je uvedeno datum platnosti do roku 2020. Je tomu skutečně tak?

SEI: Novela zákona č. 406/2000 Sb., ve společných, přechodných ani závěrečných ustanoveních neřeší danou problematiku. Po projednání s MPO, gestorem zákona č. 406/2000 Sb., uvádíme, že pro PENB vyhotoveného podle stávající legislativy je platnost 10 Iet. Z toho vyplyvá, že budou existovat obě formy průkazů, tzn. podle staré i novelizované legislativy.

TZB-info: V současnosti jako bytové družstvo pronajímáme společné prostory, potřebuji již nyní zpracovat PENB?

SEI: Současná legislativa taktéž požaduje předložit průkaz při prodeji či nájmu dle § 6a odst.2 písm c), ale za podmínky, že na tyto již dokončené budovy spadala povinnost podle písmena a) nebo b). Z toho vyplývá, že vlastník dokončené budovy při prodeji či nájmu předkládá průkaz, který byl vypracován pro výstavbu nebo rekonstrukci.

TZB-info: V souvislosti s novou normou ČSN 73 0540-2 (listopad 2011) se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna požadavků uvedené normy má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků normy ? Či až po roce 2013, kdy bude pravděpodobně v platnosti již i nová prováděcí vyhláška? Jako projektanti podáváme PENB na pracoviště SEI, jak je k této problematice přistupováno ze strany kontrolního orgánu?

SEI: V případě novelizace normy ČSN 73 0540-2 SEI postupuje při kontrole projektové dokumentace následovně: Pokud byla zahájena práce na projektové dokumentaci v době platnosti staré normy ČSN 75 0540-2, posuzuje se projekt podle této normy. V opačném případě se již musí postupovat podle novelizované normy.

 
 
Reklama