Úraz vzniklý při cestě na oběd v rámci polední pauzy

Datum: 27.10.2016  |  Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO, společnost CIVOP

Úrazy vzniklé cestou na oběd jsou hodně diskutovaným tématem. V rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou tyto situace často probírány a na zaměstnancích je vidět, že mají zájem o tuto problematiku. Pojďme si osvětlit, co to vlastně pracovní úraz je a zda úraz vzniklý cestou na oběd je nebo není pracovním úrazem.

Cestou na oběd se zaměstnanec může zranit ne vlastní vinou - vlastník chodníku se musí postarat o to, aby byl chodník bezpečný.
Cestou na oběd se zaměstnanec může zranit ne vlastní vinou - vlastník chodníku se musí postarat o to, aby byl chodník bezpečný.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nám v § 271k osvětluje, co je to pracovní úraz:
Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Podle § 273 je plněním pracovních úkolů výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.

Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast BOZP či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

Podle § 274 v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

Z paragrafu 274 vyplývá, že pokud zaměstnanec půjde na oběd v objektu zaměstnavatele a cestou se mu stane úraz, bude tento úraz posuzován jako pracovní a v tomto případě je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Ovšem i tady platí, že zaměstnavatel se může zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

  • a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo
  • b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Zaměstnavatel se dále může zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla

  • a) v důsledku skutečností uvedených výše v odstavci pod písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo
  • b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

POZOR! Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Pokud tedy zaměstnanec půjde na oběd v objektu zaměstnavatele a např. upadne na schodech, zakopne, šlápne na nějakou nerovnost atd. a způsobí si úraz, bude takovýto úraz posuzován jako pracovní.

Jiná situace nastane, pokud se zaměstnanci stane úraz mimo objekt zaměstnavatele – tzn. půjde-li (nebo pojede autem) na oběd do vzdálenější restaurace a cestou utrpí úraz (autonehoda, pád, v zimě uklouznutí na ledu apod.), nebude se dle zákoníku práce jednat o pracovní úraz a zaměstnavatel nemá povinnost takovýto úraz odškodňovat.

Bohužel zákoník práce neřeší, zda zaměstnanci mají/nemají možnost se stravovat v místě pracoviště a jasně stanovuje, že pokud se nejedná o objekt zaměstnavatele, nejedná se ani o pracovní úraz. Tato skutečnost by měla být zdůrazňována při základních i opakovaných školeních z BOZP, aby v případě úrazu nebyli zaměstnanci překvapeni tím, že jim úraz nebude uznán jako pracovní.

 

Hodnotit:  

Datum: 27.10.2016
Autor: Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO, společnost CIVOP   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak poznat poškozené stavební dříví, jak se projevuje dřevokazný hmyz a houbyO fotovoltaiku je v ČR zájem, bariérou jsou vstupní nákladyTmavé dekory dveří v kontrastu nebo v tónu?Další plavební komora na Vltavě? Povodí chce oživit debatu o stavbě