Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:75 75 Jakost vod. Chemický rozbor vod


bylo nalezeno 37 norem

TNI 75 7507
Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem
Třídicí znak:757507
Účinnost od:1.3.2015

ČSN 75 7509
Jakost vod - Stanovení tuků a olejů v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po odpaření vzorku
Třídicí znak:757509
Účinnost od:1.6.2008

ČSN ISO 11349
Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda
Třídicí znak:757510
Účinnost od:1.9.2011

ČSN EN ISO 5815-1
Kvalita vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn) - Část 1: Zřed'ovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny
Třídicí znak:757520
Účinnost od:1.5.2020

TNI 75 7521
Kvalita vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757521
Účinnost od:1.3.2013

ČSN ISO 15705
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách
Třídicí znak:757521
Účinnost od:1.10.2008

ČSN ISO 6060
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
Třídicí znak:757522
Účinnost od:1.1.2009
Opravy:*1 6.10
Změny:*Z1 3.10

ČSN ISO 29441
Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí
Třídicí znak:757526
Účinnost od:1.9.2011

TNI 75 7531
Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů
Třídicí znak:757531
Účinnost od:1.12.2012

ČSN ISO 16265
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
Třídicí znak:757533
Účinnost od:1.12.2010
Změny:*Z1 4.12

ČSN 75 7536
Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL)
Třídicí znak:757536
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN ISO 21253-1
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Třídicí znak:757549
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 21253-2
Kvalita vod - Metody pro analýzu většího počtu látek - Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek
Třídicí znak:757549
Účinnost od:1.5.2020

ČSN ISO 28540
Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757556
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 16691
Kvalita vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757557
Účinnost od:1.4.2016

ČSN ISO 11423-1
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 1: Metoda head-space a plynové chromatografie
Třídicí znak:757559
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 11423-2
Jakost vod - Stanovení benzenu a některých jeho derivátů - Část 2: Metoda extrakce a plynové chromatografie
Třídicí znak:757559
Účinnost od:1.3.2010

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizaci
Třídicí znak:757568
Účinnost od:1.9.2012

ČSN EN ISO 18857-2
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757568
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.9.2012

ČSN EN 16161
Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod
Třídicí znak:757573
Účinnost od:1.2.2013

ČSN ISO 20179
Jakost vod - Stanovení microcystinů - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a HPLC s UV detekcí
Třídicí znak:757574
Účinnost od:1.9.2006

ČSN ISO 27108
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757579
Účinnost od:1.4.2013
Změny:*Z1 2.14

ČSN ISO 21458
Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí
Třídicí znak:757582
Účinnost od:1.3.2010

ČSN ISO 25101
Jakost vod - Stanovení perfluoroktansulfonátu (PFOS) a perfluoroktanoátu (PFOA) - Metoda pro nefiltrované vzorky s použitím extrakce tuhou fází a kapalinové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Třídicí znak:757586
Účinnost od:1.4.2010

ČSN P ISO/TS 11370
Jakost vod - Stanovení vybraných organických herbicidů - Metoda automatického mnohonásobného vyvíjení (AMD)
Třídicí znak:757588
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 24293
Jakost vod - Stanovení jednotlivých izomerů nonylfenolu - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie (GC/MS)
Třídicí znak:757589
Účinnost od:1.4.2010

ČSN ISO 17858
Jakost vod - Stanovení polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům - Metoda plynové chromatografie/hmotnostní spektrometrie
Třídicí znak:757591
Účinnost od:1.3.2011

ČSN P ISO/TS 28581
Kvalita vod - Stanovení vybraných nepolárních látek - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Třídicí znak:757592
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 12010
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
Třídicí znak:757593
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN ISO 12010
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757593
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN P CEN/TS 16692
Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem
Třídicí znak:757594
Účinnost od:1.12.2015

ČSN EN 16694
Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757595
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN 16693
Kvalita vod - Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Třídicí znak:757596
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN ISO 17943
Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
Třídicí znak:757597
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN ISO 18635
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
Třídicí znak:757598
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 18635
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:757598
Účinnost od:1.11.2016
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN ISO 21676
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku
Třídicí znak:757599
Účinnost od:1.8.2019

 
 
Reklama