Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

FM Market v České republice

Příspěvek se zabývá situací trhu Facility managementu v České republice. Sleduje současnou velikost externího trhu FM a potenciální velikost externího trhu FM, omezení trhu z pohledu poskytovatele a klienta, růstové segmenty a další vybrané finanční i nefinanční ukazatele. Příspěvek přináší pohled na vývoj Facility managementu od roku 2009 do 2012 v ČR na základě sebraných dat a sleduje budoucí trendy a rizika jak z pohledu poskytovatele, tak z pohledu klienta.

1. Úvod

Průzkum trhu v ČR byl proveden koncem minulého roku ve spolupráci mezi univerzitou ČVUT v Praze a vzdělávací a výzkumnou společností FM Institute. Výstupem tohoto průzkumu je první ucelenější představa o situaci Facility managementu na českém trhu. Při části průzkumu spolupracovala i poradenská společnost BDO.

Jednotlivé výstupy jsou zpracovány na základě vyhodnocení odpovědí z dotazníků vyplněných respondenty a na základě odborně provedených analýz a výpočtů vyhodnocovatelů.

2. Základní informace o průzkumu

Analýza trhu byla po odborném posouzení zúžena jen na vybrané služby oproti rozsahu služeb definovaných standardem ČSN EN 15221.

Mezi dotazované služby patřily technická údržba a revize (servis technologií), energetický management, landscaping (správa zeleně), úklidy, ostraha, stravování, office support. Současně došlo ke zúžení okruhu poptávaných sektorů. Mezi klíčové sektory se pak řadily veřejná správa, zdravotnictví, průmysl, doprava, komerční a residenční sektor.

Vlastní sběr dat probíhal formou dotazníků zaměřených na klientskou nebo poskytovatelskou stranu. Současně byli vybráni klíčoví klienti a poskytovatelé pro osobní sběr dat.

Pro zajištění komplexního pohledu na vývoj na trhu byl dotazník zaměřen jak na finanční, tak na nefinanční otázky. Z aspektu zachovaní vývojového trendu byly otázky koncipovány pro rok 2009, 2011 a výhled do roku 2013. Mezi finanční otázky byly zahrnuty zejména otázky týkající se obratů/nákladů po službách i celkově, marže, rentability tržeb. Nefinanční otázky následně pokrývaly témata ohledně struktury zaměstnanců, trendů, změn, retendrování, VŘ, získávání zakázek, pozice na trhu, formy zajištění služeb, atd.

Účast na dotazníku byla následující:

 • Veřejná správa – 28 klientů (kraje, města, školy, věznice, dětské domovy…)
 • Průmysl – 22 klientů (výroba – těžké zpracování až specializovaná výroba)
 • Zdravotnictví – 19 klientů (nemocnice, centra sociálních služeb, zdravotnická centra...)
 • Doprava – 25 klientů (DHL, ČSAD, Dopravní podniky, dopravní společnosti…)
 • Bytový sektor – nízká účast 10 klientů (Bytové družstva, Správcovské společnosti)
 • Komerční budovy – 14 klientů (Banky, pojišťovny, …)

3. Obecné informace o Západním trhu včetně členění trhu dle vyspělosti

Na základě zahraničních studií [1] lze konstatovat následující fakta:

 • Obor Facility management se řadí na pozici 5. největšího segmentu evropské ekonomiky.
 • Celkový objem trhu Facility managementu (interní + externí zajištění) činí v průměru 5 % až 8 % HDP.
 • Top 10 poskytovatelů zaujímá 20% podíl na celkovém FM trhu EU s ročním podílem růstu o 1,4 %.

4. Odhad velikosti trhu FM v ČR

Metoda výpočtu velikosti trhu „Up – Down“:

Tabulka 1: Základní kritéria dělení trhu
Tabulka 1: Základní kritéria dělení trhu

Základním kritériem dělení trhu dle výzkumu EuroFM Market Data je stupeň outsourcingu a podíl růstu trhu (viz tab. č. 1).

Pomocí ukazatelů „Podíl FM na národním HDP“ a „Míra outsourcingu“ bylo možné vypočítat velikost Facility management trhu za předpokladu stejného vztahu k HDP.

Na základě této studie a metodiky EuroFM Market Data Report je současný český externí FM trh odhadován na 56,5 mld. Kč (zahrnuje pouze vybrané služby, nikoliv služby dle ČSN EN 15221).

Potenciál externího FM trhu je odhadován na 114,5 mld. Kč, zejména v rostoucí poptávce po standardních službách ve veřejném sektoru.

Grafické vyjádření vybraných klíčových ukazatelů týkající se velikosti trhu

Obrázek 1: potenciál velikosti externího trhu FM v ČR v mil. Kč bez DPH/rok. Zdroj dat: ČVUT, FM Institute, BDO
Obrázek 1: potenciál velikosti externího trhu FM v ČR v mil. Kč bez DPH/rok
Zdroj dat: ČVUT, FM Institute, BDO

Obrázek 1 uvádí potenciál velikosti externího trhu FM v ČR pro jednotlivé sektory a služby.

Tempo růstu tržeb a rentabilita pro rok 2012

Obrázek 2: Tržby poskytovatele při poskytování služeb klientovi. Zdroj dat: ČVUT, FM Institute dotazník IV. Q 2012
Obrázek 2: Tržby poskytovatele při poskytování služeb klientovi
Zdroj dat: ČVUT, FM Institute dotazník IV. Q 2012

Obrázek č. 2 – znázorňuje četnost otázek jednotlivých klientů na dotaz (i) zda jejich tržby rostly, stagnovaly či klesaly v jednotlivých sektorech (ii) jaká byla rentabilita tržeb v jednotlivých sektorech.

Obrázek 3: Příležitosti ve vybraných oblastech v současnosti (2012) – pohled klienta. 
Zdroj dat: ČVUT, FM Institute dotazník IV. Q 2012
Obrázek 3: Příležitosti ve vybraných oblastech v současnosti (2012) – pohled klienta
Zdroj dat: ČVUT, FM Institute dotazník IV. Q 2012

Obrázek č. 3 – znázorňuje dotazy z pohledu klienta na jednotlivé otázky. Příkladem je uvedeno vysvětlení prvního ukazatele, který znázorňuje, zda je rozdíl mezi kvalitou a přístupem jednotlivých poskytovatelů nízký či vysoký. Tento ukazatel vzrostl oproti minulosti o cca 5 %. Rozdíl je pouze v rozsahu, nikoliv však v úrovni poskytovaných služeb. Ostatní ukazatele jsou bez komentáře.

5. Závěr

Tento přípěvek má za úkol seznámit veřejnost pouze s vybranými klíčovými výsledky průzkumu.

Česká republika se dle provedeného průzkumu řadí mezi „developed trhy“ v oblasti FM se současným podílem outsourcingu 49 %. V daném případě musíme zdůraznit, že podíl bude nižší po zahrnutí všech služeb spadajících do Facility managementu a po zahrnutí všech sektorů.

Z průzkumu současně vyplynuto, že v roce 2011 zaujímalo TOP 10 FM společností v ČR cca 14% podíl na celkovém trhu.

Pokud jde o stupeň rozvoje jednotlivých sektorů, lze konstatovat, že nejrozvinutějším sektorem v oblasti FM v ČR je bankovní sektor, zatímco sektorem s největším potenciálem růstu je průmysl.

Použitá literatura

 • [1] Report 7.2011 – aktualizovaná verze
 • [2] Interní dokument projektu EuroFM Market Data
 • [3] Zahraniční studie společnosti IC MARKET TRACKING
English Synopsis
Situation of FM Market in the Czech Republic

The paper deals with the FM market situation in the Czech Republic. Focus on current external market size, potential external market size, market restriction from client and provider view and other financial and nonfinancial indicators. Define the method of data collection, market sizing, sectors selection and service selection which are include into FM scope. Paper brings the overview about FM development from 2009 to 2012 in the Czech Republic based on the collected date. Overview covers also future trends and risks from client and providers view.