Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akreditované štúdium Facility management

Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta STU po 8 letech otvírá akreditované studium Facility management. Doc. Ing. Viera Somorová PhD., odborný garant, odpovídá na dotazy TZB-info. V článku najdete i informace k samotnému školení.

Bytový dům Frýdek -Místek, ilustrační foto D. Kopačková
Bytový dům Frýdek -Místek, ilustrační foto D. Kopačková

Po ôsmich úspešných rokoch Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU opäť ponúka v akademickom roku 2017/2018 v letnom semestri akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom 0473/2013/37/1.

TZB-info: Čo predstavuje facility management v bytovom dome?

doc. Ing. Viera Somorová PhD.: "Správna otázka, pretože v praxi sa stretávam s názorom, že facility management v prípade bytových domov nie je aplikovateľný. Lenže vieme, že každá budova, a teda aj bytový dom, je realizovaná za účelom vytvorenia priestoru pre rôzne subjekty. Kým pri podnikateľských subjektoch a subjektoch občianskej vybavenosti (administratívne budovy, nemocnice, hotely, atď.) je aplikovaný facility management za účelom efektívneho a plynulého fungovania týchto subjektov – ich hlavnej činnosti, u bytových domoch je to predovšetkým zabezpečenie „spokojného“ bývania v optimálnom prostredí bytu a bytového domu pre vlastníkov, resp. nájomcov (užívateľov) bytového domu. Možno konštatovať, že v prípade bytového domu je toto hlavná činnosť subjektu – užívateľa. V obidvoch prípadoch je však potrebné zabezpečiť kvalitné podporné činnosti.


Obr. 1
Fungovanie facility managementu v bytovom dome predstavuje schéma obr. 1.
V bytovom dome je možné jeho užívateľov považovať za klienta, správcu za poskytovateľa, ktorý zabezpečuje všetky podporné činnosti. Správca môže, ale nemusí mať svojich zamestnancov. To znamená, že jednotlivé činnosti zabezpečuje aj subdodávateľmi, t.j. outsourcingom.
Z daného je zrejmé, že ku kvalitnému zabezpečeniu podporných činností pri in a outsourcingu je potrebné pristupovať systémovo, t.j. vypracovať pre jednotlivé činnosti procesné listy a pri outsourcingu pri výbere subdodávateľa použiť kriteriálnu metódu, ktorá optimalizuje jeho výber. A tu sa dostáva k slovu facility management, ktorý možno definovať ako takú metódu riadenia podporných činností, ktorá sa vyznačujem systémovým prístupom.

TZB-info: Na Slovensku prebieha vzdelávanie správcov bytových domov. Stavebná fakulta je jednou zo školiacich pracovísk. Prečo je potrebné správcov vzdelávať?

doc. Ing. Viera Somorová PhD.: "Ako bolo vyššie spomenuté, cieľom užívateľov bytových domov je bezproblémové bývanie, ktoré je podmienené bezporuchovou prevádzkou. Tú zaisťuje pravidelná a kvalitná údržba bytového domu. Cieľom údržby bytového domu je zaistenie nižšej poruchovosti, dlhšej životnosti a kvalitnej funkčnosti technických a technologických zariadení bytového domu a funkčnosti samotného bytového domu. Neľahkú situáciu v dnešnej dobe majú hlavne správcovia bytových domov, ktorí sa trápia so zastaraným bytovým fondom, havarijným stavom rozvodov, tepelnými stratami budov, nákladmi za kúrenie (a nedostatkom finančných prostriedkov). Jedná sa v podstate o zanedbanú údržbu. Komplexná správa bytového domu je zodpovedná a náročná úloha. A práve preto pristúpilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR k vypracovaniu nového Zákona č.246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov ako i k zmene a doplnení zákona NR SR č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
V zmysle daných zákonov správu bytových domov môže vykonávať správca, ktorý ja zapísaný do zoznamu správcov. Jednou z podmienok pre zápis je absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu.
Dobrou správou je, že do projektu vzdelávacieho programu bol ministerstvom okrem iných odborných tém, týkajúcich sa správy budov, zaradený aj facility management.
So vzdelávaním na Stavebnej fakulte sme začali v roku 2016 na základe udelenia akreditácie, udelenej Ministerstvom školstva. Vo vzdelávaní, ktorého som odbornou garantkou, sme pokračovali aj v roku 2017 a 2018. Celkove k dnešnému dňu akreditovaný kurz absolvovalo viac ako 120 správcov.
V súčasnosti pripravujeme v zimnom semestri už 8.kurz tohto vzdelávania."

Akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management

Vzdelávanie je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: facility manažér, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), atď.

Akreditované štúdium je členené do odborných sekcií:

  1. Facility management (doc.Ing.Viera Somorová PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.Dušan Petráš PhD.)
  3. Údržba budov (Ing. Eugen Maczko)
  4. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík)
  5. IT vo facility managemente (Ing.Aleš Choutka, ALSTANET)
  6. Manažment ľudských zdrojov (Ing.Gabriela Kalinová PhD.)
  7. BIM a FM (Ing. Peter Balco, PhD.)
  8. Architektúra a facility management (doc.Ing.Branislav Somora, PhD.)
  9. Workshop - FM v praxi (Mgr.Andrea Čarabová)

Poslucháč po absolvovaní štúdia kvalifikačné Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania FACILITY MANAGEMENTKvalifikačné osvedčenie o absolvovaní kurzu Systém manažérstva kvality.

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová PhD.
Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk , mobil: 0904 639 121

 
 
Reklama