Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vzdělávání jako jeden z předpokladů zvýšení kvality facility managementu

V súčasnej dobe je pozornosť manažmentu organizácie sústredená na maximálnu efektívnosť základnej činnosti s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu. Tento cieľ je možné dosiahnuť aj optimalizáciou prevádzkových nákladov, a to uplatnením facility managementu v organizácii.


© Fotolia.com

Vzdelávanie ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality facility managementu

V súčasnej dobe – viac ako kedykoľvek predtým – je pozornosť manažmentu organizácie sústredená na maximálnu efektívnosť základnej činnosti (predmetu podnikania) s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na vybranom segmente trhu. Tento cieľ je – okrem iného možné dosiahnuť aj optimalizáciou prevádzkových nákladov, a to uplatnením facility managementu v organizácii. Podmieňujúcim faktorom pre splnenie tohto cieľa je kvalifikovanosť pracovníkov, ktorí tieto služby vykonávajú – kvalifikovanosť facility manažérov.

Facility manažéri by mali byť technicky zameraní odborníci s vedomosťami z oblasti manažmentu a stavebnej ekonomiky. Dobrý facility manažér je ten, ktorý má predovšetkým bohaté skúsenosti z praxe, ale nadobúda viac informácií o facility managemente aj vzdelávaním.

Na viacerých odborných fórach, ale i pri osobných stretnutiach sa často stretávam s požiadavkou poskytovateľov služieb facility managementu „dodávať“ do praxe facility manažérov, ktorí by mali požadované vedomosti také, aby po nástupe do organizácie vedeli po získaní potrebnej praxe „fungovať“ ako kvalifikovaní facility manažéri. Vznikli a vznikajú organizácie, ktoré v rámci celoživotného vzdelávania v oblasti facility managementu ponúkajú rôzne kurzy pre verejnosť a individuálny rozvoj jednotlivcov. Mala by to byť však úloha vzdelávania predovšetkým na stredných a vysokých školách. Platil by tu teda obrátený model, tj. absolventi – facility manažéri s teoretickými vedomosťami by po získaní skúseností v praxi sa stali vysoko kvalifikovanými odborníkmi v oblasti facility managementu.

Možno konštatovať, že úmerne tomu, ako facility management na Slovensku postupne preniká do povedomia najmä odbornej verejnosti, narastá aj dopyt po vzdelávaní v tejto oblasti.

Aká je situácia vo vzdelávaní v oblasti facility managementu na Slovensku? Odpoveď na otázku dáva nasledujúci stručný prehľad o vzdelávaní nielen u nás, ale i v susedných štátoch, ako i v krajinách s dlhodobo fungujúcim facility managementom.

Prvou vysokou školou na Slovensku, kde bol v r. 2004 zaradený facility management ako voliteľný predmet do študijného programu, bola Stavebná fakulta STU Bratislava. Od roku 2016 je facility management už povinným predmetom. Prednášky okrem úvodných častí sú zamerané najmä na facility management v praxi, ktorý je prezentovaný facility manažérmi zo spoločností, ktorých hlavnou náplňou je poskytovanie služieb facility managementu. Študenti sa pravidelne zúčastňujú odborných exkurzií, kde priamo majú možnosť spoznať, ako facility managementu funguje v praxi.

Študenti pravidelne vypracovávajú diplomové práce, v ktorých riešia aplikáciu facility managementu v stavebných objektoch. Ďalší, ktorí sa venujú štúdiu facility managementu na vedeckej úrovni, sú študenti doktorandského štúdia. Celkove päť študentov – doktorandov úspešne na Katedre technológie stavieb SvF ukončilo doktorandské štúdium.

Na Stavebnej fakulte sa v rôznych študijných programoch inžinierskeho stupňa vyučujú ďalšie predmety, úzko súvisiace s facility managementom (napr. Energetický audit budov).

V rámci partnerských vzťahov s University of applied sciences v Kufsteine v Rakúsku a University of Bolton na základe výmenného programu ERASMUS viacerí študenti Stavebnej fakulty tu absolvovali jednosemestrálne štúdium so zameraním na facility management. Mnohí z nich sa stali úspešnými facility manažérmi.

Stavebná fakulta v roku 2009 v zimnom semestri odštartovala postgraduálne štúdium facility managementu, kde lektormi sú jednak pedagogickí pracovníci, zaoberajúci sa facility managementom, ktorých dopĺňajú lektori s bohatými skúsenosťami z praxe.

V roku 2013 Stavebná fakulta získala akreditáciu pre toto štúdium. Akreditované štúdium je určené ako pre študentov a absolventov fakulty, ktorí túto činnosť už v praxi vykonávajú, ale i pre odborníkov z praxe. Celkove v rámci štúdia bolo vyškolených 290 poslucháčov. Ďalší kurz štúdia práve prebieha. Čo je potešujúce, je fakt, že z uvedeného počtu poslucháčov cca 20 % tvoria študenti, ktorí majú záujem po ukončení školy uplatniť sa ako facility manažéri.

Aplikácia vedomostí, ktoré poslucháči získali štúdiom, je podmieňujúcim faktorom zvyšovania úrovne samotného facility managementu v praxi.

Na základe úspešnosti tohto vzdelávania Ministerstvo dopravy požiadalo Stavebnú fakultu o vypracovanie akreditovaného štúdia Správa bytového fondu, ktorého súčasťou je aj facility management. Je prezentovaný ako jedna z možností správy bytového fondu a stretáva sa s pomerne veľkým záujmom.

Ďalšou fakultou na Slovensku, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti facility managementu je Stavebná fakulta TU Košice. Fakulta v rámci programu Leonardo da VINCI v uskutočnila odborné a výukové školenia pre pracovníkov, ktorý vykonávajú prevádzku a údržbu budov. Bol to program vzdelávania, ktorý bol realizovaný v spolupráci s partnerskými organizáciami z Holandska, Írska, Talianska, Maďarska. Absolventi získali osvedčenia ako Manažér prevádzky budov a Technik prevádzky, údržby a užívania budov. V súčasnosti je predmet facility management akreditovaný v programe odboru Pozemné stavby a TZB ako povinne voliteľný predmet.

Štartom pre výuku facility managementu v ČR boli mimo semestrálne kurzy na VŠE. Ako riadny predmet bol facility management zaradený do výuky v zimnom semestri 2007. Okrem výuky na VŠE bol v závere roka 2008 usporiadaný špeciálny kurz pre vedúcich manažérov v oblasti podporných činností.

Ďalšiu možnosť vzdelávania ponúka spoločnosť Hein Consulting, s.r.o. Pri spoločnosti Hein Consulting bola založená divízia FM Institute. Táto aktivita je podporovaná asociáciou IFMA CZ. Získané vzdelanie absolventov s Akreditáciou Facility manažéra má platnosť vyššieho odborného vzdelania.

Medzi prvé lastovičky z vysokých škôl, ktoré začali s výukou FM, patrí aj Fakulta stavební VŠB v Ostrave. Výuku začala v roku 2007 na stupni bakalárskeho štúdia. Facility management je riadnym predmetom na Katedre mestského inžinierstva.

Ďalšou vysokou školou v Čechách, ktorá v r. 2008 naštartovala nový študijný odbor, kde facility management tvorí jeden z predmetov, je Fakulta stavební v Prahe. V rámci študijného programu Stavebné inžinierstvo bol akreditovaný predmet Prevádzka a správa budov (bakalársky študijný odbor), na inžinierskom stupni je to predmet Riadenie správy, prevádzkovanie a údržba budov. Cieľom odboru je okrem iného zoznámiť študentov s odborom riadenia prevádzky budov, resp. riadenia podporných procesov v spoločnostiach s dôrazom na prevádzku objektu. Zaujímavosťou navrhovaného odboru je spolupráca so stavebnou praxou.

Predmet Facility management je zaradený v programe Katedry riadenia stavebníctva.

Dobrou správou pre spoluprácu v oblasti vzdelávania facility managementu je, že pojem facility management nie je neznámy ani u našich východných susedov. V Litve sú dve univerzity technického zamerania, ktoré majú vo svojich učebných osnovách facility management. Facility mangement sa vyučuje na Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas Lithuanian vo Viľňuse. Ďalšou univerzitou, ktorá má v študijnom programe výuku facility managementu, je Kauno technologijos Unveristetas Lithuanian v Kaunase. Tu na Fakulte stavebnej a architektúry je akreditovaný Magisterský študijný program „Facility management“. Štúdium je štvorsemestrálne.

Jedným z prvých európskych štátov, kde bol facility management aplikovaný, bola Veľká Británia. Už v roku 1993 bol založený Britský inštitút pre facility management. Poskytuje informácie, vzdelávanie formou školenia a systémové služby pre viac ako 12 tisíc členov, a to pre individuálnych profesionálov a pre organizácie. Takmer vo všetkých európskych štátoch, kde facility management je aplikovaný už viac ako po dve desaťročia, sú organizácie, či už inštitúty alebo univerzity, ktoré poskytujú možnosť štúdia v tomto odbore.

Iste bude zaujímavé pozrieť sa, ako to vyzerá v samotnej „kolíske“ facility managementu – v USA. Najvýznamnejším inštitútom vo vzdelávaní facility managementu je Inštitút Technológie v Georgii Atlante. Na Fakulte architektúry v rámci programu Integrovaný facility management je odbor Výstavba budov a integrovaný facility management. Pre záujemcov ponúka komplexné pracovné kurzy a semináre. Súčasťou výučby sú oblasti ako: manažment majetku, projektový manažment, energetický manažment, priestorový manažment, manažment údržby ako i development a profesionálne trendy vo FM. Na výučbe sa podieľajú profesionáli – facility manažéri. Magisterský program má akreditáciu od IFMA.

Na záver motto:

„Profesia facility manažér je v dospelom veku. V praxi vyžaduje kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu.“

www.bifm.org.uk

 
Komentář recenzenta Ing. Richard Matúšek, PhD.

Príspevok reflektuje možnosti vzdelávania sa v odbore facility managementu v SR, ČR a ďalších európskych krajinách. Autorka poukazuje na výhody facility managementu, ktorého ciele sú: zvýšenie konkurencieschopnosti, optimalizáciu prevádzkových nákladov a ďalších aspektov, prostredníctvom zvyšovania vzdelania, resp. kvalifikovanosti pracovníkov – facility manažérov. V príspevku sú spomenuté rôzne možnosti vzdelávania sa, konkrétne štúdijné odbory zaoberajúce sa facility managementom a to na: Stavebnej fakulte STU v Bratislave, Stavebnej fakulte TU Košice, VŠE, Fakulte stavebnej v Prahe, VŠB v Ostrave a iných. Príspevok hodnotím pozitívne, kde autorka predstavuje možnosti vzdelávania sa v celoeurópskom význame facility managementu.

English Synopsis
Education as one of the prerequisites for improving the quality of facility management

At present, organizational management's focus is on maximizing the effectiveness of core business in order to increase market competitiveness. This goal can also be achieved by optimizing operating costs by applying facility management to an organization.

 
 
Reklama